Religioznawstwo
Zagadnienia Religijne
Europa Pogańska
Azja
Hinduizm i odłamy
Judaizm i odłamy
Chrześcijaństwo i odłamy
Islam i odłamy
Ameryka
Australia i Oceania

Nowości


Buddyzm - narodziny i ekspansja cz1 - autor : Rel-Club 15/08/2007 @ 22:31

czytaj więcejJako że buddyzm wydaje się budzić coraz większe zainteresowanie w Europie, a także w Polsce, warto choć pobieżnie znać jego dzieje. Nie będę tu zatem zajmować się szczegółowo buddyzmem jako systemem wierzeń, a tylko jego „wędrówkami". (Wcale zresztą niełatwo rozstrzygnąć podstawową kwestię czym buddyzm jest: religią? Wszak nie ma w nim doktryny odnoszącej się do bogów. Filozofią? Rodzajem psychologii? Nawiasem mówiąc, te wszystkie podziały są, jak się wydaje, istotniejsze dla Zachodu, Wschód bowiem inaczej je kategoryzuje).

W literaturze przedmiotu często można spotkać się z sądem, że buddyzm zrodził się w wyniku reakcji na braminizm. To jednak nie jest prawdą, z tej choćby prostej przyczyny, iż narodził się on na tych terenach subkontynentu indyjskiego (północno-wschodnie Indie), które były najpóźniej infiltrowane przez nurt oparty na Wedach. Ponadto należy pamiętać, że buddyzm i braminizm kształtowały się mniej więcej w tym samym czasie (V w. p.n.e., braminizm nieco wcześniej) — braminizm oparł się na starym dziedzictwie wedyjskim, a buddyzm... Właśnie! Długi czas indolodzy spierali się o „bazę", podłoże buddyzmu, jako że poznano od razu „formy gotowe", bez żadnych stadiów przejściowych. Dziś uważa się, że ...

Buddyzm - XIV Dalajlama Tenzin Gjaco - autor : Rel-Club 15/08/2007 @ 22:28

czytaj więcejXIV Dalajlama Tenzin Gjaco jest duchowym i politycznym przywódcą Tybetu oraz zwierzchnikiem szkoły Gelug buddyzmu tybetańskiego.

Urodził się w roku 1935 w rodzinie ubogich chłopów z prowincji Amdo. Dwa lata poźniej, zgodnie z wielowiekową tradycją, uznano go za nowe wcielenie XIII Dalajlamy. Po ataku komunistycznych Chin na Tybet w 1950 roku, XIV Dalajlama objął pełną władzę polityczną. Rok później jego podbitą ojczyznę przyłączono do Chin.

Buddyzm w trzy minuty - autor : Rel-Club 15/08/2007 @ 22:26

czytaj więcejBuddyzm w trzy minuty
Według doktryny buddyjskiej wszelkie cierpienia i nieszczęścia w życiu człowieka, w życiu społeczeństw i narodów oraz w świecie innych istot mają swe źródło w podstawowej niewiedzy dotyczącej tego, czym w istocie jesteśmy.

Świadomość naszej prawdziwej istoty, która jest zarazem istotą wszechrzeczy, przesłonięta jest jednostronnym przeświadczeniem, że istniejemy tylko jako odrębne jednostki, różne od wszystkiego co je otacza. Ten egocentryczny punkt widzenia stwarza w nas poczucie osamotnienia i zagrożenia, powoduje nieustannie wewnętrzny konflikt, a także konflikty z innymi ludźmi, konflikty społeczne i narodowe oraz konflikt człowieka z jego naturalnym środowiskiem. Konflikty te owocują cierpieniem w postaci chorób, wojen i katastrof ekologicznych. Złudzenie zasadniczej odrębności rodzi ideologię walki i egocentryczną filozofię przetrwania kosztem wszystkiego i wszystkich.

Czym jest buddyzm? - autor : Rel-Club 15/08/2007 @ 22:18

czytaj więcejBuddyzm jest ścieżką praktyki i rozwoju duchowego umożliwiającą Wgląd w istotę życia. Tradycja buddyjska przez ponad dwa tysiąclecia swego istnienia zgromadziła zasoby doświadczenia, z których może czerpać każdy, kto chce podążać ścieżką prowadzącą ku Oświeceniu.

Brak Boga stwórcy w buddyzmie sprawia, iż często nie uważa się go za religię w utartym w naszym kręgu kulturowym znaczeniu tego słowa. Podstawy buddyzmu są łatwe do zrozumienia i zastosowania: nic na świecie nie jest stałe lub niezmienne; nasze działania pociągają za sobą skutki; w każdej sytuacji możliwa jest zmiana.

Grób Jezusa i jego kult -cz1 - autor : Rel-Club 15/08/2007 @ 22:13

czytaj więcejOdkrycie grobu Jezusa zawdzięczamy z jednej strony hojności Konstantyna Wielkiego, a z długiej inwencji i operatywności biskupa Jerozolimy. On i jego następcy potrafili zainicjować w Kościele nowe, dotąd nieznane tradycje jak kult grobu Pańskiego, kult miejsc świętych, pielgrzymki, zwyczaj celebrowania Drogi Krzyżowej i kult relikwii.


Kobiety w Biblii - Pryscylla i Akwila - autor : Rel-Club 15/08/2007 @ 21:19

czytaj więcejPryscylla i Akwila to para małżeńska. Dzieje Apostolskie i Listy św. Pawła informują, że udzielali oni gościny Kościołowi domowemu oraz działali jako katecheci. Bardzo ważne jest, że opisuje się ich razem, nie różnicując ze względu na płeć.

Są równorzędnymi pomocnikami św. Pawła. Poza tym jako pierwszą wymienia się zawsze Pryscyllę. Pierwsze wspólnoty chrześcijańskie musiały spotykać się w domach prywatnych. Kto udostępniał swój dom, odpowiadał za wszystko, co się podczas takich spotkań zdarzyło. W tak ważnej sprawie, jaką było przejście na wiarę chrześcijańską, decydował mężczyzna. Wraz z nim nową wiarę przyjmował cały dom, tzn. żona, dzieci, niewolnicy, dzierżawcy, przyjaciele, krewni. Kościół pierwotny nierzadko zbierał się też w domach kobiet samotnych. Takim kobietom łatwiej było dzielić się ze wspólnotą swoim dobytkiem.

Kobiety w Biblii - Sara i Hagar - matki synów Abrahama - autor : Rel-Club 15/08/2007 @ 21:14

czytaj więcejSamotna kobieta nie budziła u Hebrajczyków zbyt dużego szacunku, chyba że była bogobojną wdową. Dlatego opowieści o biblijnych niewiastach muszą być również opowiadaniem o ich mężach i synach. Tak też jest w przypadku Sary i Hagar – ich historia nierozdzielnie związana jest z Abrahamem.

Sara, według Pisma św., była bardzo piękną kobietą i Abraham, obawiając się o swe życie, namawiał ją, by podawała się za jego siostrę. Ona czyniła to w milczeniu, chociaż czyn Abrahama można uznać za wysoce niestosowny. Pozwala on, by faraon i król Geraru wzięli jego żonę na swój dwór jako nałożnicę, obficie mu to wynagradzając.

Religioznawstwo - Bibliografia polska - autor : Rel-Club 15/08/2007 @ 21:08

Zebrane ciekawsze pozycje wydań książek o tematyce religijnej wraz z krótką charakterystyką:
- link do bibliografii w kolorze


Kobiety w Biblii: - Tamar - autor : Rel-Club 15/08/2007 @ 20:58

czytaj więcejImię Tamar oznacza drzewo palmowe, które w symbolice ludów Bliskiego Wschodu było obrazem całego żyjącego świata, z niego miało wyrastać wszelkie życie.

Tamar była Kananejką, którą Juda wziął za żonę dla swojego najstarszego syna Era. Jednak:

ponieważ Er, pierworodny syn Judy, był w oczach Pana zły, Pan zesłał na niego śmierć. Wtedy Juda rzekł do Onana: Idź do żony twego brata i dopełnij z nią obowiązku szwagra, a tak sprawisz, że twój brat będzie miał potomstwo.


Kobiety w Biblii: - Marta i Maria - siostry Łazarza - autor : Rel-Club 15/08/2007 @ 20:55

czytaj więcej Ewangeliści opisują wiele spotkań Jezusa z kobietami – rozmawia On z nimi, uzdrawia je, korzysta z ich gościnności.
Sytuacje te bulwersowały na ogół uczniów Jezusa. Wielu uczonych w Piśmie wędrowało wtedy po drogach Palestyny, prowadząc działalność podobną do tej, którą zajmował się Chrystus. Lecz w ich przypadku właściwie niemożliwe było, aby wśród otaczających nauczyciela uczniów znajdowały się kobiety. Nie wolno im było przysłuchiwać się naukom, nie mogły one również dbać o zaspokajanie codziennych potrzeb nauczyciela – żywność, nocleg itd.

Kobiety w Biblii: - Debora - autor : Rel-Club 15/08/2007 @ 20:51

Księga Sędziów opisuje burzliwy okres. Hebrajczycy znaleźli się na terenie Ziemi Obiecanej, ale nie byli tam sami. Poszczególne plemiona izraelskie zajęły przyznane sobie tereny, nie bardzo jednak potrafiły zdobyć się na jakieś wspólne akcje przeciwko miejscowej ludności, która ze zrozumiałych względów stawiała opór przybyszom i na ogół uzyskiwała nad nimi przewagę, zmuszając do płacenia haraczy. W nieunikniony sposób dochodziło również do pewnej asymilacji Hebrajczyków z ludnością Kanaanu, w tym również do włączania się w miejscowe kulty religijne.

Epoka ta otrzymała swą nazwę od określenia, jakim obdarzano przywódców Hebrajczyków w tym okresie czasu. Są oni w Biblii nazywani sędziami, ale nie tylko sprawowali sądy, lecz stawali się również wodzami plemion Izraela. Pośród sędziów szczególne miejsce zajmuje
Debora.

Kobiety w Biblii: - Maria Magdalena - nawrócona grzesznica - autor : Rel-Club 15/08/2007 @ 20:47

czytaj więcej    Maria Magdalena pochodziła z Magdalii, miejscowości położonej między Kafarnaum a Tyberiadą, na zachodnim brzegu jeziora Genezaret. Była niezamężna, nie miała dzieci. Pozostawiła wszystko, co posiadała oraz całą swoją przeszłość i poszła za Jezusem.

B. Witherington komentuje to następująco: „Nie było rzeczą niezwykłą, że kobiety wspierały rabbich i ich uczniów pieniędzmi, majętnościami czy strawą. Jednak opuszczenie przez kobietę domu i podróżowanie za rabbim było rzeczą nie tylko niespotykaną, lecz wręcz skandaliczną. Jeszcze bardziej skandaliczne było to, że kobiety zarówno powszechnie szanowane, jak i nie cieszące się dobrą reputacją, znajdowały się wśród podróżujących z Jezusem.

Kobiety w Biblii: - Dalila - autor : Rel-Club 15/08/2007 @ 20:39

czytaj więcejNie wszystkie postacie kobiet pojawiające się w Biblii są czyste i dobre.

Nie brakuje i tych, których czyny nie zawsze zasługują na uznanie a czasami są wręcz karygodne. Jednak różnorodność biblijnych postaci kobiecych odzwierciedla tylko skomplikowany charakter płci pięknej. Jedną z tzw. „czarnych owiec” jest Dalila – kobieta, która pokonała niezwyciężonego Samsona. Biblijna opowieść o Samsonie i Dalili to jedna z najbardziej znanych i spopularyzowanych starotestamentowych historii.

Religie Prusów cz2 - autor : Rel-Club 15/08/2007 @ 20:33

czytaj więcejBaby w fabryce męczenników czyli o religii Prusów ciąg dalszy

Odrębnym zagadnieniem związanych z religijnością Prusów są tak tzw. „baby” – niezwykłe do dziś, w niektórych miejscach zachowane, posągi kultowe. Być może łączą się one z kultem „matki bogów”, który Prusowie, zgodnie z relacją Tacyta mieli wyznawać, kultem dodajmy bardzo powszechnym wśród Indoeuropejczyków. Wiadomo, że „baby” miały związek z kultem płodności ale również i wojny – składali im ofiary wojownicy idący do walki. Traktat dzierzgoński zawarty w 1249 r. po wielkim powstaniu pruskim, które omal nie zakończyło się klęską Krzyżaków zawierał klauzulę, że wszyscy ci Prusowie, którzy zamierzali zostać pełnoprawnymi członkami Kościoła na ziemiach podbitych przez Zakon musieli zrezygnować z odprawiania wszystkich obrzędów pogańskich, a zwłaszcza – pogrzebowych. Zobowiązani zostali w szczególności do zaprzestania palenia zmarłych i chowania ich razem z końmi i innymi zależnymi od nich ludźmi, a także bronią odzieżą i innymi przedmiotami oraz słuchania uczestniczących w pochówku Tuliszów i Ligaszów, których rola została omówiona wyżej.

Religie Prusów cz1 - autor : Rel-Club 15/08/2007 @ 20:30

czytaj więcejCo można zrobić w ze Świętą Lipką przy pomocy Świętej Siekierki
czyli o religii Prusów.

Prusowie należeli do grupy ludów bałtyckich zamieszkałych od wczesnego średniowiecza do przełomu XVI/XVII w. na obszarze obejmującym puszcze ciągnące się na zapleczu Morza Bałtyckiego od Mierzei Wiślanej do Mierzei Kurońskiej, a więc na terytorium dzisiejszego Powiśla, Warmii, Mazur, Suwalszczyzny oraz Obwodu Kaliningradzkiego. Ze względu na pokrewieństwo Prusów z innymi ludami bałtyckimi takimi jak Litwini czy Łotysze ich religia wykazuje cechy wspólne charakterystyczne zresztą w ogóle dla ludów indoeuropejskich w tym w szczególności słowiańskich, z którymi wg większości badaczy łączy ich pokrewieństwo. Ze względu jednak na brak ciągłości etniczno – kulturowej ułatwiającej śledzenie przemian religijnych w obrębie danej społeczności odtworzenie, w zadowalającym stopniu, zarówno charakteru religii, doktryny, jak i samych form kultu wydaje się zadaniem niezwykle trudnym. Głównymi źródłami pozwalającymi choćby w przybliżeniu odtworzyć specyfikę religii tego wymarłego narodu są zarówno wspomniane wyżej badania porównawcze jak i wykopaliska archeologiczne, analizy onomastyczne oraz szczątkowe (i niestety mocno bałamutne) informacje zawarte w źródłach takich jak. m. in. kroniki Piotra Dusburga, Marcina Murinusa czy traktat dzierzgoński. Religia Prusów miała charakter kultu politeistycznego. Znane są imiona głównych bóstw, choć niektóre z nich uważane są za problematyczne. Znano Perkuna(sa) Curhe, Potrimpa, Okkorimpa i wielu innych. Wg Łucji Okulicz – Kozaryn bogowie nie mieli specjalnych imion, wierzono bowiem, że każdy element świata zawiera boski pierwiastek a zadaniem człowieka było uaktywnienie go i pozyskanie dla swoich działań.

StartPoprzedni10 poprzednie strony [ 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 ] 1 następna stronaNastępnyKoniec
 
Trzecie Oczko
0-totem-38.jpgtotem-01-m.jpgtotem-07-m.jpgtotem-m.jpgtotem_pole_3-m.jpg0-totem-35.jpgtotem-05-m.jpgtotem-04-m.jpg0-totem-39.jpgameryca-totem-m.jpg0-totem-36.jpgTotem-201-m.jpg0-totem-34.jpgBuHamTotem-m.jpg0-totem-40.jpg0-totem-37.jpgtotem3-m.jpgvarnell-totem-m.jpgtotem-06-m.jpg0-totem-33.jpgtotem-03-m.jpgtotem-02-m.jpg
Rel-Club
Sonda
Czy jest Bóg?
 
Tak
Nie
Nie wiem
Jest kilku
Ja jestem Bogiem
Ta sonda jest bez sensu:)
Prosze zmienić sondę!
Wyniki
SzukajArtykuły

Zamknij => WISZNUIZM <<==

Zamknij - Japonia

Zamknij BUDDYZM - Lamaizm

Zamknij BUDDYZM - Polska

Zamknij BUDDYZM - Zen

Zamknij JUDAIZM - Mistyka

Zamknij NOWE RELIGIE

Zamknij NOWE RELIGIE - Artykuły Przekrojowe

Zamknij NOWE RELIGIE - Wprowadzenie

Zamknij POLSKA POGAŃSKA

Zamknij RELIGIE WYMARŁE - Archeologia

Zamknij RELIGIE WYMARŁE - Bałtowie

Zamknij RELIGIE WYMARŁE - Manicheizm

Zamknij RELIGIE ŻYWE - Konfucjanizm

Zamknij RELIGIE ŻYWE - Satanizm

Zamknij RELIGIE ŻYWE - Sintoizm

Zamknij RELIGIE ŻYWE - Taoizm

Zamknij RELIGIE ŻYWE - Zaratustrianizm

-

Zamknij EUROPA I AZJA _ _ JAZYDYZM* <<==

Nasi Wierni

 5088196 odwiedzający

 35 odwiedzających online