Religioznawstwo
Zagadnienia Religijne
Europa Pogańska
Azja
Hinduizm i odłamy
Judaizm i odłamy
Chrześcijaństwo i odłamy
Islam i odłamy
Afryka
Ameryka
Australia i Oceania

==>> WPROWADZENIE - Chronologia chrześ. 1

czytaj więcej

Chronologia chrześcijaństwa
I wiek
(?) 30 Jezus zostaje ukrzyżowany w Jerozolimie jako agitator polityczny z wyroku Poncjusza Piłata, prefekta Judei
(ok) 30 Helena królowa Adiabene nawraca się na judaizm
34 Umiera Herod Filip II (syn Heroda Wielkiego), tetrarch Batanei, Gaulanitydy, Trachonu i Paneas
34 Batanea, Gaulanityda, Trachon i Paneas zostają wcielone do rzymskiej prowincji Syrii
35 Legatem prowincji Syrii zostaje Lucjusz Witeliusz
(ok.) 36 Grupa samarytańskich pielgrzymów zostaje wymordowana na stokach świętej góry Garizim z polecenia Poncjusza Piłata
(ok.) 36 Legat Syrii, Lucjusz Witeliusz, odwołuje Poncjusza Piłata ze stanowiska prefekta Judei
(ok.) 36 Legat Syrii, Lucjusz Witeliusz, mianuje Marcellusa prefektem Judei
16 III 37 Umiera cesarz Tyberiusz
18 III 37 Cesarzem zostaje Kaligula, będzie nim do roku 41
37 Herod Agryppa I (wnuk Heroda Wielkiego) z nadania cesarza Kaliguli zostaje królem Batanei, Gaulanitydy, Trachonu i Paneas
37 Cesarz Kaligula mianuje Marullusa prefektem Judei, będzie piastował ten urząd do roku 41
37 Otworzono świątynię Augusta na Palatynie
(ok.) 38 Nawrócenie Pawła z Tarsu
38 Prześladowanie Żydów w Aleksandrii
39 Cesarz Kaligula skazuje na wygnanie Heroda Antypasa (syna Heroda Wielkiego), tetrarchę Galilei i Perei
39 Herod Agryppa I z nadania cesarza Kaliguli zostaje królem Galilei i Perei
ok. 40 Cesarz Kaligula rozpoczyna budowę Cyrku na Watykanie, długiego na 540 m
(ok.) 40 Umiera Herodiada, siostra Heroda Agryppy I, żoną Heroda III i Heroda Antypasa
24 I 41 Cesarz Kaligula zostaje zamordowany
25 I 41 Cesarzem zostaje Klaudiusz, będzie nim do roku 54
41 Herod Agryppa I z nadania cesarza Klaudiusza zostaje królem Judei i i Samarii
41 Herod z Chalkis (brat Herod Agryppy I) z nadania cesarza Klaudiusza zostaje królem Chalkis
41 Cesarz Klaudiusz pisze List do Aleksandryjczyków, przywraca Żydom przywileje i immunitety
42 Mauretania zostaje prowincją rzymską
42 Brytania zostaje prowincją rzymską
44 Umiera król Herod Agryppa I
44 Po śmierci Heroda Agryppy I cesarz Klaudiusz przekazuje opiekę nad świątynią w Jerozolimie i prawo mianowania arcykapłanów Herodowi z Chalkis
44 Palestyna przechodzi pod władzę prokuratora rzymskiego, Cesarz Klaudiusz mianuje Kuspiusza Fadusa prokuratorem Judei, będzie piastował urząd przez 2 lata
46 Cesarz Klaudiusz mianuje Tyberiusza Juliusza Aleksandra prokuratorem Judei, będzie piastował urząd przez 2 lata
48 Cesarza Klaudiusz mianuje Wentydiusza Kumanusa prokuratorem Judei
48 Umiera król Herod z Chalkis
49 Wypędzenie Żydów z Rzymu za panowania cesarza Klaudiusza, o czym zaświadcza Swetoniusz w Żywotach Cezarów
(ok.) 49 Tzw sobór w Jerozolimie, na którym zdecydowano, że nowo-nawróceni nie muszą poddawać się obrzezaniu i przestrzegać wszystkich praw żydowskich
49 Herod Agryppa II (syn Heroda Agryppy I) z nadania cesarza Klaudiusza zostaje królem Chalkis
(ok.) 50 Umiera Filon Aleksandryjski
50-62 Paweł z Tarsu pisze Listy
51 Junniusz Anneusz Gallio zostaje prokonsulem Achai
52 Cesarza Klaudiusz mianuje Antoniusza Feliksa prokuratorem Judei
53 Herod Agryppa II z nadania cesarza Klaudiusza zostaje królem Batanei, Gaulanitydy, Trachonu
13 X 54 Umiera otruty cesarz Klaudiusz
13 X 54 Cesarzem zostaje Neron, będzie nim do roku 68
ok. 56 Cesarz Neron kończ budowę Cyrku na Watykanie, rozpoczętą przez Kaligulę, odtąd nazywanego Cyrkiem Nerona
58 Prokuratorem Judei zostaje Porcjusz Festus
59 Herod Agryppa II pozbawia urzędu arcykapłana Ananiasza II i mianuje na jego miejsce Izmaela, syna Fabiego
ok. 59 Cesarz Neron ustanawia Juwenalia - święto młodości
60-62 Paweł z Tarsu w Rzymie
62 Śmierć Jakuba "brata Pańskiego" z wyroku arcykapłana Annasza II w Jerozolimie
62 Prokuratorem Judei zostaje Lukcejusz Albinus
64 Pożar Rzymu za panowania cesarza Nerona i prześladowania chrześcijan, o czym zaświadcza Tacyt w Rocznikach
64 Prokuratorem Judei zostaje Gesjusz Florus
66 Pogrom Żydów e Egipcie
66 Prokuratorem Judei zostaje Marek Antoniusz Julianus
66-70 Powstanie Żydów w Palestynie
67 Do Galilei przybywa XIII Legion rzymski dowodzony przez konsula Tytusa Flawiusza
67/68 Zniszczenie Qumran
9 VI 68 Cesarz Neron popełnia samobójstwo
68-69 "Rok czterech cesarzy" (Galba, Oton, Witeliusz, Wespazjan)
1 VII 69 Cesarzem zostaje Wespazjan, będzie nim do roku 79
69 Pożar Kapitolu w Rzymie, spłonęła świątynia Jowisza Kapitolińskiego
70 Zburzenie Jerozolimy, zniszczenie świątyni, ośrodkiem religijnym judaizmu staje się Jamnia (Jabne)
70 Judea staje się prowincją rzymską, Cesarea kolonią rzymską
(ok.) 70 Ignacy zostaje biskupem Antiochii
(ok.) 70-80 Początek spisywania Ewangelii
72 Cesarz Wespazjan rozpoczyna budowę Koloseum (Amfiteatru Flawiuszów) w Rzymie, największego na świecie amfiteatru
72 Zostaje założona Flavia Neapolis (Naplus)
(ok.) 75 Józef Flawiusz pisze Wojny Żydowskie
(ok.) 75 Pliniusz pisze Naturalis historia (Historia naturalna)
23 VI 79 Umiera cesarz Wespazjan
24 VI 79 Cesarzem zostaje Tytus, będzie nim do roku 81
24 VIII 79 Wybuch Wezuwiusza, zostają pogrzebane Pompeje i Herkulanum, ginie tragicznie Pliniusz Starszy
80 W Rzymie otworzono Termy Tytusa i Koloseum
13 IX 81 Umiera cesarz Tytus
14 IX 81 Cesarzem zostaje Domicjan, będzie nim do roku 96
81-96 Prześladowania "potomków Dawida", za panowania cesarza Domicjana
(ok.) 90 Zostają spisane Dzieje Apostolskie
(ok.) 93 Józef Flawiusz pisze Dawne dzieje Izraela
95 Prześladowania niektórych członków arystokracji oskarżonych o ateizm i przyjmowanie żydowskich zwyczajów jak Flavius Clemens, Acilius Glabrio, Flavia Domitilla, za panowania cesarza Domicjana
(ok.) 95 Powstaje List Klemensa Rzymskiego do Koryntian
(ok.) 95 Powstaje Apokalipsa i Ewangelia Jana
18 IX 96 Umiera cesarz Domicjan
18 IX 96 Cesarzem zostaje Nerwa, będzie nim do roku 98
27 I 98 Umiera cesarz Nerwa
27 I 98 Cesarzem zostaje Trajan, będzie nim do roku 117
 98 Tacyt pisze Germanię (De origine et situ Germanorum)
II wiek
II w. Następuje rozkwit wielu sekt gnostyckich: Menander, Bazylides, Saturnila, Karpokrates, Ceryntus, Walentyn
106 Trajan ustanawia nową prowincję rzymską Dację
(ok.) 107 Ignacy biskup Antiochii pisze Listy
(?) 107/110 Umiera w Rzymie męczeńską śmiercią Ignacy biskup Antiochii, za panowania cesarza Trajana
(ok.) 108 Polikarp biskup Smyrny pisze List do Filipian
(ok.) 110 Plutarch z Cheronei pisze Żywoty równoległe
111 List (X,96) Pliniusza Młodszego do Trajana w sprawie postępowania z chrześcijanami - kara śmierci za "nomen Christianum"
111-113 Prześladowania chrześcijan w Bitynii i Poncie kierowane przez Pliniusza Młodszego
113 Zostaje wzniesiona Kolumna Trajana w Rzymie
(ok.) 115 Chrześcijanie w Rzymie obchodzą po raz pierwszy święta Wielkiej Nocy
117 Powstanie Żydów diaspory w Aleksandrii, Cyrenie, na Cyprze i w Mezopotamii, pod koniec panowania cesarza Trajana
15 I 117 Umiera cesarz Trajan
117 Cesarzem zostaje Hadrian, będzie nim do roku 138
117 Tacyt pisze Roczniki
(ok.) 120 Hermas pisze Pasterza
121 Początek budowy Wału Hadriana w Brytanii
(ok.) 124 Cesarz Hadrian rozpoczyna budowę Panteonu na Polu Marsowym w Rzymie
124 List Hadriana do prokonsula Azji Mincjusza Fundusa, potwierdzający regułę karania za "nomen Christianum"
(ok.) 125 Kwadratus (Kodratos) pisze Apologię
(ok.) 130 Papiasz, biskup Hierapolis, pisze Kyriakon logion exegesis (Wyjaśnienie mów Pańskich)
130 Umiera Epiktet, rzymski filozof, stoik
132-135 Powstanie Bar Kochby w Judei, zwane też drugą wojną żydowsko-rzymska
135 Cesarz Hadrian przekształca Judeę w prowincję o nazwie Syria Palaestina, od tego momentu przyjmuje się nazwa Palestyna na określenie tych ziem
135 Jerozolima zostaje zmieniona na Aelia Capitolina
ok. 135 Gnostyk Walentynian rozpoczyna działalność w Aleksandrii
138 Umiera cesarz Hadrian
138 Cesarzem zostaje Antoninus Pius
(ok.) 140 Fronton występuje w swoich mowach przeciw chrześcijanom
(ok.) 140 Justyn pisze Dialog z Żydem Tryfonem
(ok.) 140-144 Marcjon z Synopy przebywa w Rzymie - tworzy pierwszy kanon pism świętych
142 Początek budowy Wału Antonina w Brytanii
(ok.) 144 Marcjon zrywa z kościołem w Rzymie - powstaje marcjonizm
(ok.) 145 Arystydes pisze Apologię
(ok.) 150 Powstaje List do Diogeneta, autor nieznany
(ok.) 150 W Egipcie powstaje ruch gnostycki Basilidesa
152/153 Cynik Krescens atakuje chrześcijan, wchodzi w konflikt z Justynem
(ok.) 155 Justyn pisze Apologię pierwszą
(ok.) 156 Męczeńska śmierć Polikarpa, biskupa Smyrny
156 Montanus z Frygii zaczyna głosić swoje poglądy, powstaje montanizm, ma zostać wkrótce ustanowione Królestwo Boże i Nowa Jerozolima
(ok.) 160 Męczeństwo Ptolemeusza i Lucjusza w Rzymie, za panowania cesarza Antoninusa Piusa
(ok.) 160 Zaczyna swoją działalność gnostyk Walentyn w Rzymie
(ok.) 160 Justyn pisze Apologię drugą
(ok.) 160 Hegezyp spisuje jako pierwszy listę biskupów Rzymu (jego prace zaginęły)
161 Umiera cesarz Antoninus Pius
161 Cesarzem zostaje Marek Aureliusz
161/180 Prześladowania chrześcijan za panowania cesarza Marka Aureliusza, w Atenach, na Krecie, w Azji Mniejszej
(ok.) 165 Tacjan pisze Logos pro Hellenos (Mowa do Greków)
(ok.) 165 Justyn umiera śmiercią męczeńską w Rzymie
169 Teofil zostaje biskupem Antiochii, autor Do Autolika (Ad Autolycum)
(ok.) 170 Tacjan pisze Diatessaron
(ok.) 170 Dionizy z Koryntu piastuje w Koryncie urząd biskupa
171/180 Marek Aureliusz pisze Rozmyślania
(ok.) 175 Hermias pisze Szydzenie z filozofów pogańskich
(ok.) 176 Meliton z Sardes pisze Apologię
(ok.) 176 Apolinary z Hierapolis pisze Apologię
(ok.) 177 Ireneusz zostaje biskupem Lyonu
177/180 Atenagoras pisze Prośbę za chrześcijanami
177 Prześladowanie chrześcijan w Lugundum i Vienne
178 Celsus pisze Alethes logos (Prawdziwe słowo) - pierwszy wielki traktat przeciw chrześcijanom
(ok.) 179 Umiera Montanus, twórca montanizmu
(ok.) 180 Miltiades pisze Apologię
180 Prześladowania chrześcijan na Sycylii
180 Umiera cesarz Marek Aureliusz
180 Cesarzem zostaje Kommodus
(ok.) 180 Teofil z Antiochii pisze Do Autolika
(ok.) 180 Rozpoczyna się spór o relację między Bogiem Ojcem a Chrystusem - powstają różne odmiany monarchianizmu: Teodoret z Bizancjum, Sabeliusz, Noetus, Prakseas
180/192 Prześladowania chrześcijan w Azji Mniejszej i w Rzymie, zsyłanie chrześcijan do kopalni na Sardynii
(ok.) 180 Powstaje w Aleksandrii szkoła katechetyczna Pantajosa, będzie działała do końca wieku
180-185 Ireneusz z Lyonu pisze Adversus haereses (Przeciw herezjom)
180-200 Klemens Aleksandryjski pisze swoje najważniejsze dzieła
185 Urodził się Orygenes
(ok.) 185 Umiera Meliton z Sardes, autor m. in. homilii O Wielkanocy
189 Demetriusz zostaje biskupem Aleksandrii, będzie piastował to stanowisko do roku 232
189 Wiktor zostaje biskupem Rzymu, będzie piastował to stanowisko do roku 199
(ok.) 190 Spór o Wielkanoc
(ok.) 190 Umiera Lukian z Samosaty rzymski retor i satyryk, autor Dialogów i O Śmierci Peregrina
190-220 Tertulian pisze swoje najważniejsze dzieła
192 Umiera cesarz Kommodus
193 Cesarzami zostają kolejno Pertynaks, Dydiusz Julian i Septymiusz Sewer
195 Klemens Aleksandryjski pisze Protreptikos pres Hellenos (Zachęta dla Greków)
(ok.) 197 Tertulian pisze Apologetyka, pierwszą apologię po łacinie
199 Zefiryn zostaje biskupem Rzymu, będzie piastował stanowisko do 217 roku
III wiek
(ok.) 200 Minucjusz Feliks, rzymski apologeta, pisze Octawiusza.
202-206 Prześladowania chrześcijan w Afryce północnej, Rzymie, Antiochii, Aleksandrii i Kyrenie za panowania Septymiusza Sewera
203 Męczeństwo Perpetuy i Felicyty w Kartaginie
203-231 Orygenes kieruje szkołą katechetyczną w Aleksandrii
210-236 Działalność pisarska Hipolita w Rzymie
211 Umiera cesarz Septymiusz Sewer
211 Cesarzami zostają Geta i Karakalla
212 Wchodzi w życie Constitutio Antoniniana nadająca prawa obywatelstwa rzymskiego wszystkim wolnym mieszkańcom imperium
212 Umiera cesarz Geta
(ok.) 212 Umiera Klemens Aleksandryjski
213 Tertulian pisze Adversus Praxean (Przeciw Prakseasowi) - skierowaną przeciw monarchianom
(ok.)215 Filostratos pisze Ta eis Tyanea Apolonion (Żywot Apoloniusza z Tyany)
217 Kalikst zostaje biskupem Rzymu; konflikt z Hipolitem, który zarzuca biskupowi zbyt dużą tolerancję wobec grzeszników i sprzyjanie herezji; Kalikst będzie biskupem do 222 roku
217 Umiera cesarz Karakalla
217 Cesarzem zostaje Makrynus
218 Umiera cesarz Makrynus
218 Cesarzem zostaje Heliogabal
(ok.) 220 Kalikst potępia nauki Sabeliusza i ogólnie sabelianizm, w którym jeden Bóg objawia się jako Stwórca (Ojciec), Zbawiciel (Syn) i Pocieszyciel (Duch Święty)
(ok.) 220 W Kartaginie praktykuje się ponowny chrzest heretyków
220/230 Orygenes pisze Peri archon (O zasadach)
222 Urban zostaje biskupem Rzymu i będzie piastował to stanowisko do roku 230
222 Umiera cesarz Heliogabal
222 Cesarzem zostaje Aleksander Sewer
230 (ok.)   Hipolit pisze Philosophumena... (Przeciw wszystkim herezjom)
230-235 Poncjan zostaje biskupem Rzymu i będzie piastował stanowisko do roku 235
230 (ok.)   W Ikonion (Likaonia) i Syndach (Frygia) praktykuje się ponowny chrzest heretyków
232 Heradas zostaje biskupem Aleksandrii, będzie piastował funkcję do roku 247
235 Umiera cesarz Aleksander Sewer
235 Cesarzem zostaje Maksymin Trak
235-236 Prześladowania kleru rzymskiego za panowania cesarza Maksymina Traka
235 Orygenes pisze Eis martyrion protreptikos (Zachęta do męczeństwa)
236 Umierają Poncjan biskup Rzymu i Hipolit, zesłani do kopalni na Sardynii
235 Anterus zostaje biskupem Rzymu i będzie nim tylko przez rok
236 Fabian zostaje biskupem Rzymu, i będzie nim do roku 250
238 Cesarzami obwołują się Gordian I i Gordian II, władają kilka tygodni
238 Umiera cesarz Maksymin Trak
238 Cesarzami zostają Pupien i Balbin, władają kilka miesięcy
238 Cesarzem zostaje Gordian III
240 Początek działalności Maniego w Persji
240-245 Orygenes pisze teksty przeciw monarchianizmowi
240-248 Orygenes interweniuje na różnych synodach na Wschodzie, w sporach dogmatycznych
246/248 Orygenes pisze Przeciw Celsusowi
247 Dionizy zostaje biskupem Aleksandrii, i będzie piastował tą funkcję do roku 264
248 Pomimo tolerancyjnej polityki cesarza Filipa Araba ma miejsce pogrom chrześcijan w Aleksandrii
249 Cyprian zostaje biskupem Kartaginy, i będzie nim do roku 258
249/250 Wychodzi edykt Decjusza nakazujący wszystkim mieszkańcom imperium złożenie ofiar bogom (supplicationes) w obecności specjalnych komisji; męczeństwo Fabiana w Rzymie i Babylasa biskupa Antiochii
(ok.) 250 W Koma, w Egipcie urodził się Antoni
(ok.) 250 Euchariusz zostaje pierwszym biskupem Trewiru
251/253 Wroga polityka wobec chrześcijaństwa za panowania Treboniana Gallusa, oskarżonych o spowodowanie epidemii
251 Biskupem Rzymu zostaje Korneliusz, będzie piastował stanowisko do 253 roku
251 Cyprian pisze De catholicae ecclesiae unitate (O jedności Kościoła)
251 Synod w Kartaginie pod przewodnictwem Cypriana z Kartaginy
251 Schizma Mowatusa i Felicissimusa przeciw Cyprianowi, biskupowi Kartaginy; uważali że wystarczy "libellus pacis" od "confessores", aby "lapsi" mogli powrócić do Kościoła
251 Potępienie Mowatusa i Felicissimusa w Kartaginie - konieczność pokuty dla "lapsi"
251 Schizma Nowacjana przeciw Korneliuszowi, biskupowi Rzymu, i przeciw powrotowi "lapsi" do Kościoła; początek sekty nowacjan
252 Potępienie nowacjan w Rzymie
252 Synod w Kartaginie
252 Śmierć Korneliusza, biskupa Rzymu, na wygnaniu w Cetumellae
253 Lucjusz zostaje biskupem Rzymu i będzie nim tylko rok
253 Wygnanie biskupa Lucjusza z Rzymu
254 Stefan zostaje biskupem Rzymu, będzie nim do roku 257
254 Synod w Kartaginie
(ok.) 254 Umiera Orygenes
255 i 257 Synody w Kartaginie w sprawie chrztu nawróconych heretyków, ogłaszają konieczność ponownego chrztu; Stefan przeciwstawia się uchwale - konflikt z Cyprianem
256/257 Męczeństwo oficera Marynusa w Cezarei palestyńskiej
257 Wychodzi pierwszy edykt Waleriana, skazujący na wygnanie kler chrześcijański oraz pod karą śmierci zabraniający nabożeństw i wstępu na cmentarze
257 Sykstus zostaje biskupem Rzymu, będzie nim przez rok
258 Wychodzi drugi edykt Waleriana, skazujący na śmierć kler oraz chrześcijan z warstwy senatorskiej i ekwickiej (kobiety na wygnanie); męczeństwo Sykstusa, biskupa Rzymu, diakona Wawrzyńca, Cypriana, biskupa Kartaginy, Fruktuoza, biskupa Tarragony
29 VI 258 Kalendarz Filocalusa sytuuje w dniu 29 czerwca święto apostołów Piotra i Pawła
259 Dionizy zostaje biskupem Rzymu, będzie piastował stanowisko do roku 268
260 Edykt tolerancyjny Galiena i początek tzw. Małego Pokoju w Kościele
260 Spór między Dionizym, biskupem Rzymu a Dionizym, biskupem Aleksandrii, w sprawie stosunku Ojca do Syna
264, 265, 268 Potępienie Pawła z Samosat, biskupa Antiochii, za monarchianizm i niemoralność
269-272 Zenobia protektorką Pawła z Samosat
269 Feliks zostaje biskupem Rzymu, będzie piastował funkcję do roku 274
270 Cesarzem zostaje Lucjusz Domicjusz Aurelian
(ok.) 270 Antoni udaje się na pustynię
(ok.) 271-272 Porfiriusz pisze Kata christianon (Przeciw chrześcijanom)
272 Interwencja cesarza Aureliana w sprawie Pawła z Samosat
273 Umiera Grzegorz Cudotwórca
274 Cesarz Aurelian ustanawia święto państwowe Natalis Solis Invicti (narodziny boga Słońca)
275 Plan wielkiego prześladowania chrześcijan zaniechany po śmierci Aureliana
275 Eutychian zostaje biskupem Rzymu, będzie nim do roku 283
277 Śmierć Maniego w Persji
280-300 Rozprzestrzenianie się manicheizmu w Syrii i północnej Afryce
282 Teonas zostaje biskupem Aleksandrii, będzie piastował ten urząd do roku 300
283 Gajusz zostaje biskupem Rzymu, będzie piastował ten urząd do roku 296
295 Męczeństwo rekruta Maksymiliana w Theveste
295/296 Arnobiusz pisze Adversus nationes (Przeciw poganom)
296 Marcellinus zostaje biskupem Rzymu, będzie nim do roku 304
297 Wchodzi w życie edykt przeciw manichejczykom
297 Męczeństwo mima Gelasinusa e Heliopolis
298 Męczeństwo centuriona Marcellusa w Tingis
299 Początek usuwania chrześcijan z armii i dworu, będzie trwało do roku 302


Czytaj Chronologia chrześcijaństwa 2


Data utworzenia: 04/02/2013 @ 00:49
Ostatnie zmiany: 22/05/2020 @ 03:28
Kategoria : ==>> WPROWADZENIE
Strona czytana 5115 razy


Wersja do druku Wersja do druku

 

Komentarze

Nikt jeszcze nie komentował tego artykułu.
Bądź pierwszy!

 
Trzecie Oczko
konfu-94.jpgconfucius-temple2.jpgblue.jpgpra.jpgchina-2.jpgcon-day.jpgconf-cal.jpgConfucius.jpgkonfu-korea.jpgbell.jpgc-boy.jpgconfu-6.jpgkonfu-day.jpgconfucian.jpgkon-001.jpgkonfu-cere.jpgcalligraphy.jpgchina.jpgconfucius.jpgCHINA_Confucius.jpgk-94.jpgConfucian-Scholars.jpgkonf-ins.jpgconfu-day2.jpgconfu-7.jpgconfuciustemple.jpgkonfu.jpgChina-dragon.jpgconfucius-festival.jpgconfu-s.jpg300.jpg320-confu.jpg8k.jpgfedeliconfu.jpgconfu-8.jpg7012.jpg
Rel-Club
Sonda
Czy jest Bóg?
 
Tak
Nie
Nie wiem
Jest kilku
Ja jestem Bogiem
Ta sonda jest bez sensu:)
Prosze zmienić sondę!
Wyniki
SzukajArtykuły

Zamknij - Japonia

Zamknij BUDDYZM - Lamaizm

Zamknij BUDDYZM - Polska

Zamknij BUDDYZM - Zen

Zamknij JUDAIZM - Mistyka

Zamknij NOWE RELIGIE

Zamknij NOWE RELIGIE - Artykuły Przekrojowe

Zamknij NOWE RELIGIE - Wprowadzenie

Zamknij POLSKA POGAŃSKA

Zamknij RELIGIE WYMARŁE - Archeologia

Zamknij RELIGIE WYMARŁE - Bałtowie

Zamknij RELIGIE WYMARŁE - Manicheizm

Zamknij RELIGIE ŻYWE - Konfucjanizm

Zamknij RELIGIE ŻYWE - Satanizm

Zamknij RELIGIE ŻYWE - Sintoizm

Zamknij RELIGIE ŻYWE - Taoizm

Zamknij RELIGIE ŻYWE - Zaratustrianizm

-

Zamknij EUROPA I AZJA _ _ JAZYDYZM* <<==

Nasi Wierni

 4021768 odwiedzający

 46 odwiedzających online