Religioznawstwo
Zagadnienia Religijne
Europa Pogańska
Azja
Hinduizm i odłamy
Judaizm i odłamy
Chrześcijaństwo i odłamy
Islam i odłamy
Afryka
Ameryka
Australia i Oceania

Wszystkich chętnych zapraszamy do rozmów na PIRC.PL

Nasz hobbystyczny serwis tworzony jest przez bywalców czata Religie. Spotykamy się by porozmawiać o religiach i nie tylko o religiach ... i tak powstał pomysł na ten Serwis. Zbieramy tu informacje, którymi możemy podzielić się ze wszystkimi.
 

 

25 ostatnich nowości


Cytaty z Biblii - autor : Rel-Club 30/09/2023 @ 00:29

********************
Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga, i Bogiem było Słowo. Ono było na początku u Boga. Wszystko przez Nie się stało, a bez Niego nic się nie stało, co się stało. W Nim było życie, a życie było światłością ludzi, a światłość w ciemności świeci i ciemność jej nie ogarnęła.
*

Biblia - Ewangelia Jana (1:1-5)
********************

/ czytaj więcej /

... / ... Przeczytaj więcej...


Religie a polityka - autor : Rel-Club 25/09/2023 @ 23:53

czytaj więcej

Richelieu i raison d'état
System, nazywany dziś przez historyków europejskim systemem rów­nowagi sił, zrodził się w XVII w. z ostatecznego rozpadu średniowiecz­nych dążeń do uniwersalizmu, czyli koncepcji porządku świata repre­zentującej połączenie tradycji Cesarstwa Rzymskiego i Kościoła katolickiego. Świat postrzegany był jako odzwierciedlenie Niebios: na podo­bieństwo Boga panującego w Niebiosach, świecką władzę sprawował jeden cesarz i jeden papież rządził Kościołem powszechnym.

/ czytaj więcej /

 

... / ... Przeczytaj więcej...


FONOTEKA - autor : Rel-Club 20/09/2023 @ 06:52

Polecamy:
Radio Naukowe
Cesarstwo Bizantyńskie
/ zobacz więcej /
 

... / ... Przeczytaj więcej...


Cytaty o religii - autor : Rel-Club 17/09/2023 @ 06:44

Religia, wbrew swej oficjalnej misji, polegającej na głoszeniu tego, co uniwersalne, służy w pierwszym rzędzie do wyrażania – i uzasadniania – tego, co partykularne. By jednak móc to uczynić w sposób w miarę wiarygodny, musi powołać się na swój uniwersalny charakter.
*

Patrick Michel
********************

/ czytaj więcej /

... / ... Przeczytaj więcej...


Europa Pogańska - Grecja - autor : Rel-Club 12/09/2023 @ 02:32

czytaj więcej

Mit Syzyfa
Z wyroku bogów Syzyf musiał nieustannie toczyć pod górę głaz, który, znalazłszy się na szczycie, spadał siłą własnego ciężaru. Bogowie nie bez racji doszli do wniosku, że nie ma straszniejszej kary niż praca bezużyteczna i bez nadziei. Jeśli wierzyć Homerowi, Syzyf był najmądrzejszym i najbardziej przezornym ze śmiertelnych.

/ czytaj więcej /

 

... / ... Przeczytaj więcej...


Europa Pogańska - Scytowie - autor : Rel-Club 07/09/2023 @ 03:45

czytaj więcej

Religia Scytów
Scytowie przez pięć wieków - od ich pojawienia się w VII w. do przybycia Sarmatów, czyli do II w. przed Chr. - byli najliczniejszymi i najważniejszymi sąsiadami Hellenów. Początkowo zajmowali tereny między rzekami Dniestr i Don. W czasach późniejszych, uciekając przed pobratymczymi koczownikami, przesunęli się także nad Dunaj i pod Kaukaz.

/ czytaj więcej /

 

... / ... Przeczytaj więcej...


Kościół rzymskokatolicki - autor : Rel-Club 03/09/2023 @ 23:40

czytaj więcej

Walka postu z karnawałem
Przywykliśmy już na dobre do sytuacji, że dzielimy nasze życie pomiędzy czas zwykłego bytowania, które wyznacza nauka i praca, codzienne obowiązki (to owa proza życia), a czas niezwykły, czas świętowania, odpoczynku lub zabawy. Klasyk socjologii i antropologii kultury, Emile Durkheim, napisał w swym słynnym dziele Elementarne formy życia religijnego:

/ czytaj więcej /

 

... / ... Przeczytaj więcej...


Muzyka i taniec - autor : Rel-Club 29/08/2023 @ 00:52

Polecamy film:
Franz Schubert - Ave Maria
/ zobacz więcej /
 

... / ... Przeczytaj więcej...


Religie a etnologia - autor : Rel-Club 23/08/2023 @ 13:32

czytaj więcej

Etnologia religii
Od chwili powstania etnologii religii trwają dyskusje nad jej metodologiczną pozycją. Problematyczne jest jej określenie i dzieje (autorzy), przynależność do grupy nauk religiologicznych lub etnologicznych, opisowych lub normatywnych, historycznych lub systematycznych, właściwy przedmiot badania: religie ludów natury lub kultury, cel: opis, porównanie, typologia lub wyjaśnianie, oraz sposób podejścia: historyczny, porównawczy lub systematyczny (strukturalny, funkcjonalny, semiotyczny itp.). Szczególnie trudność sprawia ostre odgraniczenie etnologii i socjologii religii.

/ czytaj więcej /

 

... / ... Przeczytaj więcej...


Cytaty z Biblii - autor : Rel-Club 18/08/2023 @ 20:50

********************
Czyż jestem stróżem brata mego?" .
*

Biblia - Księga Rodzaju (4:9)
********************

/ czytaj więcej /

... / ... Przeczytaj więcej...


Kościół od 325 do 800r. - autor : Rel-Club 14/08/2023 @ 09:28

czytaj więcej

Prawo Kościelne
Z pierwszych trzech wieków chrześcijaństwa mało mamy pomników prawa. Społeczeństwo kościelne żyło wówczas bardziej życiem wewnętrznym, dążyło raczej do ustalenia zasad wiary i etyki, jak do wytwarzania i określania stosunków prawnych. O ile przepisy prawne były konieczne, wysnuwano je ze słów ewangelii i z orzeczeń apostolskich. Później, kiedy życie kościelne coraz bardziej się wzmagało, gdy organizacja kościoła przybrała stałe kształty, a stąd rozliczne nowe powstały stosunki prawne, powstała też potrzeba nowych przepisów prawnych.

/ czytaj więcej /

 

... / ... Przeczytaj więcej...


Religie a sztuka - autor : Rel-Club 10/08/2023 @ 09:31

czytaj więcej

Giotto - Pocałunek Judasza
Giotto równa się Padwa. Cappella degli Scrovegni w Padwie. Arcydzieła, które zawdzięczamy dwóm genialnym lichwiarzom.
Padewczyk Rinaldo Scrovegni był w XIII wieku najgłośniejszym lichwiarzem Włoch, Dante bez skrupułów wsadził go do „Piekła” (Średniowiecze uważało lichwę za grzech monstrualny). Syn Rinalda, Enrico, postanowił odkupić grzechy tatusia solidną łapówką dla niebios.

/ czytaj więcej /

 

... / ... Przeczytaj więcej...


Religioznawstwo - Mitoznawstwo - autor : Rel-Club 07/08/2023 @ 12:15

czytaj więcej

Mitoznawstwo starożytne
Hekatajos z Miletu, mędrzec żyjący na przełomie VI i V wieku p.n.e., był logografem jońskim. Nazwą tą starożytni Hellenowie określali autorów piszących prozą, obecnie jednak termin używany jest w sensie bardziej ścisłym i wiąże się z określeniem grupy pisarzy starożytnych z końca VI i początku V wieku p.n.e., którzy zapewne jako pierwsi zaczęli interesować się historią i opisaniem świata - geografią.

/ czytaj więcej /

 

... / ... Przeczytaj więcej...


Kościół od 800 do 1500r. - autor : Rel-Club 03/08/2023 @ 00:37

czytaj więcej

DAGOME IUDEX
Pierwsze lata po wybuchu wielkiego powstania Słowian połabskich z 983 roku przebiegały pod znakiem inicjatywy powstań­ców. Niemcy zostali zmuszeni do defensywy, sprzymierzeni z nimi Polacy nie występowali aktywnie - Mieszko I był coraz bardziej pochłonięty sprawami czeskimi, Czesi wreszcie - jak widzieliśmy w poprzednim rozdziale - pozostawali w sojuszu z Lucicami. Dopiero po pomyślnym zakończeniu kampanii ślą­skiej 990 roku Mieszko mógł ponownie wystąpić jako sojusznik Ottona III i Teofano na Połabiu.

/ czytaj więcej /

 

... / ... Przeczytaj więcej...


FILMOTEKA II - autor : Rel-Club 30/07/2023 @ 23:39

Polecamy film:
Księga Umarłych versus Dekalog
/ zobacz więcej /
 

... / ... Przeczytaj więcej...


Religia a psychologia - autor : Rel-Club 26/07/2023 @ 23:35

czytaj więcej

Freud wobec religii
Negatywna postawa Freuda wobec religii jest jasno określona i często przytaczana. Tekstem, do którego najczęściej odwołujemy się w tej kwestii, jest Przyszłość pewnego złudzenia (1927, wyd. pol. 1998b). Freud wskazuje tam na iluzoryczną naturę religii – innymi słowami na to, że podstawy i źródła wiary leżą w myśleniu życzeniowym. I choć uznaje on, że samo w sobie nie podważa to wartości lub prawdziwości religii, podkreśla on infantylny charakter zaangażowanych tu pragnień.

/ czytaj więcej /

 

... / ... Przeczytaj więcej...


Hinduizm - autor : Rel-Club 23/07/2023 @ 02:57

czytaj więcej

Klasyczny taniec indyjski jako ścieżka duchowego rozwoju
Starożytni estetycy indyjscy interpretowali sztukę w kategoriach metafizycznych i przypisywali jej wartość soteriologiczną. W świetle ich rozważań celem sztuki miało być przybliżenie zarówno twórcy, jak i odbiorcy dzieła do doświadczenia mokszy (sanskr. mokṣa) – wyzwolenia rozumianego jako stan zjednoczenia duszy indywidualnej z Absolutem.

/ czytaj więcej /

 

... / ... Przeczytaj więcej...


Cytaty z Biblii - autor : Rel-Club 20/07/2023 @ 22:43

********************
Vanitas vanitatum, dixit Ecclesiastes: vanitas vanitatum, et omnia vanitas.
*
Marność nad marnościami, powiada Kohelet, marność nad marnościami — wszystko marność. Nic nowego pod słońcem.
*

Vulgata - Księga Koheleta (1:2)
********************

/ czytaj więcej /

... / ... Przeczytaj więcej...


Judaizm - Talmud - autor : Rel-Club 16/07/2023 @ 17:29

czytaj więcej

Od Tory do Talmudu
W 586 r. p.n.e. na Królestwo Judy, czyli resztkę ludu izraelskiego, która przetrwała w owym czasie w Kanaanie, spadło straszliwe nieszczęście. Świątynia została zburzona, kult zniesiony, a najlepsza część narodu uprowadzona w niewolę do Babilonii. „Tylko niektórych z biedoty wiejskiej pozostawił dowódca gwardii przybocznej jako winogrodników i oraczy" (l Krl 25, 12). Taka była smutna przyczyna rozpaczliwego wołania: „Ach, jak samotne leży miasto, niegdyś tak ludne! Stało się jak wdowa niegdyś wielkie wśród narodów. Władczyni krain odrabia pańszczyznę" (Lm l, 1).

/ czytaj więcej /

 

... / ... Przeczytaj więcej...


Azja - Korea - autor : Rel-Club 11/07/2023 @ 10:57

czytaj więcej

Potop i prarodzice ludzkości w mitologii koreańskiej
W początkach istnienia świata żyli na nim brat i siostra. Uratowali się z potopu płynąc na pniu wielkiego drzewa, które dobiło do wierzchołka jakiejś wysokiej góry. Uważali, że są zbyt blisko spokrewnieni, aby mogli żyć ze sobą jak mąż z żoną. Równocześnie jednak zdawali sobie sprawę z tego, że na nich nie może skończyć się ród ludzki. Oczekiwali jakiejś wskazówki niebios

/ czytaj więcej /

 

... / ... Przeczytaj więcej...


KATOLICYZM - Papieże - autor : Rel-Club 06/07/2023 @ 02:33

czytaj więcej

Bonifacy VIII i pierwszy Rok Jubileuszowy
Dziesięć dni po abdykacji Celestyna konklawe zebrało się i po upływie 24 godzin ogłosiło papieżem Benedetta Gaetaniego, który przyjął imię Bonifacy VIII. (...)
Uroczystość koronacji papieża w sposób naturalny dzieliła się na dwie części: konsekrację i koronację w Bazylice św. Piotra, po której następowała procesja do Pałacu Laterańskiego, gdzie nowy papież formalnie obejmował starożytną siedzibę swej doczesnej władzy.

/ czytaj więcej /

 

... / ... Przeczytaj więcej...


Cytaty 2 - autor : Rel-Club 03/07/2023 @ 05:20

********************
Pomagaj sobie, a Bóg ci pomoże.
*

Ezop
********************

/ czytaj więcej /

... / ... Przeczytaj więcej...


Azja - Chiny - autor : Rel-Club 29/06/2023 @ 01:33

czytaj więcej

Chińska Jerozolima
Początki wiary w kapitalizm w Chinach to historia dobrze wszystkim znana. Ale co z powstaniem etyki protestanckiej? Według odrębnych badań China Partner oraz Uniwersytetu Jiao Tong w Szanghaju w Chinach mieszka obecnie około 40 milionów protestantów; dla porównania w 1949 roku mieszkało ich tam zaledwie pół miliona. Według niektórych szacunków liczba ta jest jeszcze wyższa i wynosi 75 lub 110 milionów.

/ czytaj więcej /

 

... / ... Przeczytaj więcej...


Muzyka i taniec - autor : Rel-Club 24/06/2023 @ 05:17

Polecamy film:
Barong
taniec religijny - elementy transu - Bali

/ zobacz więcej /
 

... / ... Przeczytaj więcej...


Bibliografia 29 - autor : Rel-Club 20/06/2023 @ 04:40

czytaj więcej
Bibliografia 29
Do naszej bibliografii dodaliśmy kolejne 20 książek, między innymi na temat hinduizmu, chrześcijaństwa, religioznawstwa, magii i inne.
W tej chwili mamy 580 tytułów. Kilkadziesiąt pozycji można przeczytać we fragmentach a kilkadziesiąt w wersji integralnej. Dział jest nadal w rozbudowie. W najbliższym czasie dodamy kolejne pozycje.

... / ... Przeczytaj więcej...


 

Księga Gości - Wybrane wpisyWpis nr 28 autor : Unicornus 09/12/2009 @ 11:46
Sposób podjęcia tematu  oraz jego realizacja zasługuje na wyrazy uznania

 

Forum aktualności


 
Trzecie Oczko
karo.jpgani-07.jpgCarnevale Ottana.jpgani-06.jpgbon.jpgrwanda2.jpgani-10.jpgani-05.jpgani-04.jpgani-20.jpgani-14.jpgpapua5.jpgani-13.jpgTschaggatta.jpgani-02.jpgani-15.jpgpapua2.jpgani-03.jpgLotschental.jpgani-22.jpgani-17.jpgmud.jpgottana.jpgMamuthones.jpgani-21.jpgtumbaun.jpgmaori.jpgrwanda.jpg
Rel-Club
Sonda
Czy jest Bóg?
 
Tak
Nie
Nie wiem
Jest kilku
Ja jestem Bogiem
Ta sonda jest bez sensu:)
Prosze zmienić sondę!
Wyniki
SzukajArtykuły

Zamknij => WISZNUIZM <<==

Zamknij - Japonia

Zamknij BUDDYZM - Lamaizm

Zamknij BUDDYZM - Polska

Zamknij BUDDYZM - Zen

Zamknij JUDAIZM - Mistyka

Zamknij NOWE RELIGIE

Zamknij NOWE RELIGIE - Artykuły Przekrojowe

Zamknij NOWE RELIGIE - Wprowadzenie

Zamknij POLSKA POGAŃSKA

Zamknij RELIGIE WYMARŁE - Archeologia

Zamknij RELIGIE WYMARŁE - Bałtowie

Zamknij RELIGIE WYMARŁE - Manicheizm

Zamknij RELIGIE ŻYWE - Konfucjanizm

Zamknij RELIGIE ŻYWE - Satanizm

Zamknij RELIGIE ŻYWE - Sintoizm

Zamknij RELIGIE ŻYWE - Taoizm

Zamknij RELIGIE ŻYWE - Zaratustrianizm

-

Zamknij EUROPA I AZJA _ _ JAZYDYZM* <<==

Nasi Wierni

 5992019 odwiedzający

 39 odwiedzających online