Religioznawstwo
Zagadnienia Religijne
Europa Pogańska
Azja
Hinduizm i odłamy
Judaizm i odłamy
Chrześcijaństwo i odłamy
Islam i odłamy
Afryka
Ameryka
Australia i Oceania

==>> WPROWADZENIE - Chronologia chrześ. 2

czytaj więcej
Chronologia chrześcijaństwa 2
IV wiek
300   Piotr zostaje biskupem Aleksandrii, bedzie piastował to stanowisko do roku 311
300   Grzegorz Oświeciciel nawraca ns chrześcijaństwo Tiridatesa III, króla Armenii
(ok.) 300   Metody z Olimpos pisze Ucztę dziesięciu panien
31 III 311 (297?)   Wchodzi w życie edykt przeciw manichejczykom
III/IV wiek   Janblichos (264-339), uczeń Porfiriusza, zakłada syryjską szkołę neoplatońską
302   Sossianos Hierakles wydaje Philalethes logos (Słowo płynące z miłości prawdy)
302/303   Euzebiusz z Cezarei pisze traktat przeciw Hieroklesowi
23 II 303   Zburzenie kościoła w Nikomedii
24 II 303   Pierwszy edykt Dioklecjana przeciw chrześcijanom, nakazujący zburzenie kościołów, spalenie ksiąg, zakazujący zebrań wiernych i odbierający chrześcijanom przywileje stanowe oraz prawa sądownicze
303   Sossianos Hierakles wydaje po raz drugi Philalethes logos
wiosna/lato 303   Drugi edykt Dioklecjana, nakazujący uwięzienie całego kleru chrześcijańskiego
jesień 303   Trzeci edykt Dioklecjana, pozwalający uwolnić tych więźniów, którzy złożą ofiary bogom
303-305   Euzebiusz z Cezarei pisze Chronikoi kanones (Kronika)
(ok.) 303   Śmierć Porfiriusza
III 304   Czwarty edykt Dioklecjana, nakazujący wszystkim mieszkańcom imperium złożenie ofiar bogom
303-305   Liczne męczeństwa, głównie na Wschodzie e w Afryce
(ok.) 305   Synod w Elwirze: sprawy porządkowe i organizacyjne Kościoła
305   Cyrta: surowe ustosunkowanie się do biskupów chwiejnych podczas prześladowań
306   tolerancja na Zachodzie
306   Piąty edykt przeciw chrześcijanom na Wschodzie (Maksymin Daja, Galeriusz), potwierdzający obowiązek składania ofiar
306/308   Początek schizmy melecjańskiej w Egipcie - Meletios, biskup Lykopolis: Kościół męczenników przeciw Kościołowi hierarchicznemu
306/310   Powstają Akta Piłata i wielka akcja propagandowa Maksymina Dai przeciw chrześcijanom na Wschodzie
306-311   Laktancjusz pisze Divinae institutiones (Podstawy nauki Bożej)
308   Marcellus zostaje biskupem Rzymu, będzie piastował urząd przez rok
308   Szósty edykt przeciw chrześcijanom na Wschodzie (Maksymin Daja, Galeriusz)
308-311   Ostatnia fala wielkich prześladowań chrześcijan
309   Euzebiusz zostaje biskupem Rzymu
30 IV 311   Edykt tolerancyjny Galeriusza
311   Euzebiusz z Cezarei wydaje Historię kościelną
311   Militiades zostaje biskupem Rzymu, będzie nim do roku 314
311-313   Maksymin Daja kontynuuje politykę prześladowań na Wschodzie
25 XI 311   Męczeństwo Piotra biskupa Aleksandrii
311   Achilles zostaje biskupem Aleksandrii, będzie nim do roku 312
312   Początek schizmy donatystów w Afryce: Cecylian, biskup Kartaginy, przeciw kandydatowi rygorystów, Majorynowi (zm. 313)
312   Aleksander zostaje biskupem Bizancjum-Konstantynopola, będzie nim do roku 335
312   Aleksander zostaje biskupem Aleksandrii, będzie nim do roku 328
pocz. 313   Konstantyn i Licyniusz potwierdzają w Mediolanie politykę tolerancji wobec chrześcijan
313   Donatus zostaje biskupem Kartaginy (wybrany przez rygorystów przeciw Cecylianowi), będzie nim do roku 355
313   Przywileje Konstantyna dla Kościoła (ulgi podatkowe, prawa spadkowe, prawomocność sądów biskupich)
313   Przedstawienie sprawy Donata Konstantynowi
313   Rzym potępia donatystów
15 VI 313   Edykt tolerancyjny Licyniusza i Konstantyna na Wschodzie po klęsce Maksymina Dai
lato 313   Maksymin Daja tuż przed śmiercią wydaje edykt tolerancyjny
313-314   Laktancjusz pisze O śmierci prześladowców
314   Kościół w Arles potępia donatystów
314   Sylwester zostaje biskupem Rzymu, będzie piastował urząd do roku 335
316-321   Prześladowania donatystów
318-320   Powstają pisma dogmatyczno-apologetyczne Atanazego: Logos peri tes enanthropeseos (Mowa o wcieleniu Słowa), Logos kata Hellenon (Mowa przeciw Hellenom)
319   Pierwsze wystąpienie Ariusza w Aleksandrii - początek herezji ariańskiej
320   Kościół w Aleksandrii potępia arian
321   Dekretem z 7 marca cesarz Konstantyn I Wielki wprowadza niedzielę jako oficjalne święto Sol Invictus – dies Solis
321-324   Prześladowania Licyniusza na Wschodzie
(ok.) 324   Euzebiusz z Cezarei wydaje po raz drugi Historię kościelną
324   Kościół w Antiochii potępia arian
324   Powszechna tolerancja
18 IX 324   Konstantyn zostaje cesarzem imperium rzymskiego, będzie nim do 22 V 337 roku
325   Konstantyn zwołuje sobór w Nicei
325   Sobór w Nicei potępia Ariusza: Chrystus jest "homoousios" (współistotny) Ojcu
325-327   Firmicus Maternus pisze Mathesis (Naukę) - dzieło o astrologii z pogańskiego punktu widzenia, przed nawróceniem
326   Firmicus Maternus pisze Konstantyn funduje Konstantynopol
328   Atanazy zostaje biskupem Aleksandrii, będzie piastował urząd do roku 373
331   Egzekucja neoplatonika Sopatera, ucznia Jamblicha, z wyroku Konstantyna
335-336   Mowy Atanazego przeciw arianom
335   Atanazy zostaje wygnany z Tyru do Trewiru
335-337   Atanazego pisze listy
336   Paweł zostaje biskupem Konstantynopola, będzie nim do 338 roku
1 poł. IV w.   Rozwój ruchu monastycznego: wspólnoty anachoretów (od Antoniego, zm. 356) i zgromadzenia cenobitów (od Pachomiusza, zm. 346)
22 V 337   Chrzest Konstantyna na łożu śmierci
337   Juliusz zostaje biskupem Rzymu, będzie nim do roku 352
337   Konstantyn II zwalnia Atanazego z wygnania
338   Euzebiusz z Nikomedi zostaje biskupem Konstantynopola, będzie nim do roku 341
338   Euzebiusz Cezarei pisze Żywot Konstantyna
338   Kościół w Antiochii potępia Atanazego
339   Grzegorz zostaje biskupem Aleksandrii, pozostanie na urzędzie do roku 345
339   Drugie wygnanie Atanazego, będzie przebywał w Rzymie do roku 346
339   Kościół rzymski staje w obronie Atanazego
(ok.) 340   Kościół w Gangry potępia Eustacjusza biskupa Sebaste, za propagowanie skrajnego ascetyzmu
340-370   Działalność pisarska Eframa Syryjczyka (Hymn o trójcy Świętej)
341-357   Powstaje ustawodawstwo Konstancjusza II i Konstansa przeciw poganom
341   Kościół w Antiochii potepia Atanazego i układa nowe wyznanie wiary bez słowa "homoousios"
341   Paweł zostaje po raz drugi biskupem Konstantynopola, będzie nim przez rok
341 (lub 346)   Zakaz składania ofiar
342   Macedoniusz zostaje biskupem Konstantynopola, będzie nim do roku 346
342 (lub 346)   Zakaz składania ofiar
342/343   Biskupi potępiają Atanazego w Sardyce
346   Atanazy powraca z wygnania
346   Firmicus Maternus pisze De errore profanorum religionum (O błędach religii pogańskich) - po nawróceniu
346   Paweł zostaje po raz trzeci biskupem Konstantynopola, będzie nim do roku 350
347   Prześladowania donatystów
347/350   Cyryl Jerozolimski pisze Katecheseis (Katechezy)
350   Macedoniusz zostaje po raz drugi biskupem Konstantynopola, będzie nim do roku 360
350   Atanazy pisze Apologetikos kata Arianon (Apologia przeciw arianom)
351   Kościół w Sirmium potępia swojego biskupa Fotyna za monarchianizm (Logos jest jedynie sposobem działania Boga)
352   Liberiusz zostaje biskupem Rzymu, będzie pełnił ta funkcję do 366 roku
353   Konstancjusz II oskarża Atanazego o współpracę z Magnencjuszem
353-357   Ustawy Konstancjusza II przeciw kultom pogańskim (magii i wróżbiarstwu)
354   Pierwszą wzmianką o narodzinach Chrystusa 25 grudnia, w dziele Furia Dionizego Filokalusa Chronograf z 354 roku.
355   Kościół w Mediolanie wygania Atanazego i Liberiusza
355   Feliks zostaje biskupem Rzymu (z woli Konstancjusza II)
355-393   Libanios pisze Mowy
356   Trzecie wygnanie Atanazego (na pustynie Egipską), aż do roku 362
356-261   Hilary z Poitiers pisze De Trinitate (O Trójcy Świętej)
356   Jerzy, arianin, zostaje biskupem Aleksandrii, będzie nim do roku 361
357   Konstancjusz II odwiedza Rzym, rozkazuje usunąć z senatu ołtarz Wiktorii
357   Atanazy pisze Apologia peri tes phyges auto (Obrona z powodu ucieczki) i Apologia pros ton basilea Konstantion (Obrona do cesarza Konstancjusz)
(ok.) 357   Atanazy pisze Bios kai politeia tu... Antoniu (Żywot i czyny ojca naszego, Antoniego) - początki hagiografii
II poł. IV w.   Działalność pisarska Ojców Kapadockich: Bazylego Wielkiego, Grzegorza z Nazjanzu i Grzegorza z Nyssy
358-360   Synody w Ancyrze, Seleucji, Arminium i Konstantynopolu: sukces arianizmu i popierającego go Konstancjusza II
360   Eudoksjusz zostaje biskupem Konstantynopola, będzie piastował funkcję do roku 369
360-390   Działalność pisarska Apolinarego z Laodikei
3 XI 361   Umiera Konstancjusz II
3 XI 361   Julian Apostata zostaje cesarzem i będzie nim do 363 roku
361-364   Restauracja i reorganizacja kultów pogańskich, bez krwawych represji wobec chrześcijan
17 VI 362   Edykt Juliana utrudniający działalność nauczycielom wyznającym chrześcijaństwo
362   Powrót Atanazego do Aleksandrii
362   Synod wyznawców w Aleksandrii, sukces nicejczyków ("homoousios"), potępienie "duchoburców", (Duch Św. zaliczony do "współistotnej" Trójcy Św.)
362   Początek schizmy antiocheńskiej (lucyferiańskiej), będzie trwał do 388 (412) roku
362   Czwarte wygnanie Atanazego z Aleksandrii, tym razem na rok na pustynię egipską
363   Julian Apostata pisze Kata Galilaion (Przeciw Galilejczykom)
26 VI 363   Umiera Julian Apostata
27 VI 363   Jowian zostaje cesarzem, będzie nim 8 miesięcy
363   Jowian cofa antychrześcijańskie ustawy Juliana
26 II 364   Walentynian I zostaje cesarzem na Zachodzie, będzie nim do roku 375
28 III 364   Walens zostaje cesarzem na Wschodzie, będzie nim do roku 378
364   Kościół w Lampsakos potępia arianizm, ale antiocheńskie wyznanie wiary bez słowa "homoousios"
364   Prześladowania nicejczyków przez Walensa, będą trwały do roku 378
365   Piąte wygnanie Atanazego z Aleksandrii, jeszcze raz na rok na pustynię egipską
366   Konflikt o stanowisko biskupa w Rzymie między Damazym a Ursynem
366   Damazy zostaje biskupem Rzymu będzie piastował urząd do roku 384; początek doktryny Piotrowej
369   Eutropiusz pisze Breniarium ab urbe condita (Zarys historii od założenia miasta)
370   Festus pisze Breniarium rerum gestarum populi Romani (Zarys dziejów narodu rzymskiego)
370   Demofilos zostaje biskupem Konstantynopola, i będzie nim do roku 380
370   Marcin zostaje biskupem Tours, i będzie nim do roku 397
370   Symmachus zaczyna pisać swoje mowy Relationes, Epistulae
370   Auzoniusz zaczyna twórczość poetycką
370   Zaczynają działać Ojcowie Kapadoccy: Bazyli Wielki, biskup Cezarei Kapadockiej (370-379), Grzegorz z Nyssy (370-384), Grzegorz z Nazjanzu, biskup Sasimy (372-390)
373   Piotr zostaje biskupem Aleksandrii, o będzie nim do roku 381
374   Ambroży zostaje biskupem Mediolanu, na urzędzie pozostanie do roku 397
375   Hunowie rozbijają państwo Ostrogotów - początek wędrówki ludów
375   Palladas z Aleksandrii zaczyna działalność poetycką
375-383   Gracjan pod wpływem Ambrożego wydaje szereg edyktów przeciw poganom i heretykom
376-377   Prześladowania donatystów
377-379   Synody w Rzymie, Aleksandrii i Antiochii, spory chrystologiczne; potępienie apolinaryzmu - Apolinar z Laodokei głosi zmieszanie elementów Boskiego i ludzkiego w Chrystusie, dające jedną naturę Boskiego Logosu
378   Gracjan rezygnuje z tytułu "pontifex maximus"
19 I 379   Teodozjusz I Wielki zostaje cesarzem na Wschodzie, będzie nim do 17 I 395 roku
28 II 380   Edykt Teodozjusza I O wierze katolickiej
380   Hieronim rozpoczyna działalność pisarską
380   Teodozjusz I przyjmuje chrzest
380   Synod w Caesaraugusta (Saragossa)
381   Tymoteusz zostaje biskupem Aleksandrii, będzie nim do roku 385
381   Teodozjusz I zwołuje sobór w Konstantynopolu
381   Gezegorz z Nazjanzu zostaje biskupem Konstantynopolu
381   Nektariusz zostaje biskupem Konstantynopolu, będzie nim do roku 397
381   Sobór w Konstantynopolu przyjmuje wyznanie nicejskie wyznaniem cesarstwa; potępienie arianizmy i innych herezji; biskup Konstantynopola drugi po biskupie Rzymu
381-395   Ustawodawstwo Teodozjusza I przeciw poganom
382   Gracjan usuwa ołtarz Wiktorii z rzymskiego senatu
382   Wystąpienie Gracjana przeciw pogańskim kolegiom kapłańskim w Rzymie
383-392   Walentynian II: tolerancja wobec pogan i heretyków
384   Synod w Burdigala (Bordeaux) - potępienie pryscylianizmu; Pryscylian biskup Avili: dualizm i surowy ascetyzm
384   Syrycjusz zostaje biskupem Rzymu i będzie nim do 399 roku
385   Pryscylian zostaje stracony w Trewirze z wyroku Magnusa Maksymusa
385   Teofil zostaje biskupem Aleksandrii, będzie nim do roku 412
385-396   Konflikt między Ambrożym a cesarzową Justyną (arianką), matką Walentyniana II
385   Poczatek działalności pisarskiej Jana Chryzostoma
385   Ammianus Marcellinus pisze Rerum gestarum libri qui supersunt (Księgi czynów, które się zachowały)
386   Ammianus Marcellinus Nawrócenie Augustyna
(ok.) 388   Śmierć sofisty Temistiusza
390   Konflikt Ambrożego z Teodozjuszem I z powodu masakry w Tesalonice
390   Początek twórczości poetyckiej Paulina z Noli
390   Potępienie w Side (Pamifilia) messalianizmu (surowy ascetyzm, potępienie materii i pracy, zasadnicze znaczenie modlitwy dla zbawienia)
24 II 391   Edykt Teodozjusza I zakazujący składania ofiar, wchodzenia do świątyń, czczenia idoli
22 VIII 392   Eugeniusz zostaje cesarzem na Zachodzie, będzie nim do 6 IX 394
8 XI 392   Całkowity zakaz kultów pogańskich i początek wielkiej akcji niszczenia świątyń
392-394   Eugeniusz i Arbogas próbują wznowienia religii pogańskich
393   Likwidacja igrzysk olimpijskich
17 I 395   Honoriusz zostaje cesarzem na Zachodzi, będzie nim do 15 VIII 423
17 I 395   Arkadiusz zostaje cesarzem na Wschodzie, będzie nim do 1 V 408
395   Początek działalności pisarskiej Rufina
395   Początek działalności pisarskiej Klaudiana
395/408   Powstaje Epitome Caesaribus
396   Augustyn zostaje biskupem Hippo Regius, będzie nim do roku 430
396   Augustyn pisze Wyznania
397-401   Spory orygenistyczne w Egipcie i potępienie Orygenesa jako heretyka
397   Jan Chryzostom zostaje biskupem Konstantynopola, będzie piastował stanowisko do 404 roku
399   Anastazy zostaje biskupem Rzymu, będzie piastował stanowisko do 401 roku
399   Początek twórczości poetyckiej Prudencjusza
399   Augustyn występuje przeciw donatystom


Czytaj Chronologia chrześcijaństwa 3

Data utworzenia: 23/02/2013 @ 19:55
Ostatnie zmiany: 28/12/2017 @ 05:46
Kategoria : ==>> WPROWADZENIE
Strona czytana 2487 razy


Wersja do druku Wersja do druku

 

Komentarze


Komentarz #1 

autor : jonbakari 04/05/2013 @ 03:13

koniecznie napiszcie resztę,
 

Reklama

 
Trzecie Oczko
0-scul.jpg0-westalka.jpg0-telllus.jpeg0-sol-invictus-1.jpg0-Clipeus_Helios_Terme.jpg0-panteon2.jpg0-lupa.jpg0-lararium.jpg0-mitra.jpg0-Ara_Pacis_Rom.jpg0-Tempio_di_Iside.JPG0-ap6.jpg0-meduza.jpg0-TempioVesta.jpg0-bacchus.jpg0-aura_velificans_su_cigno.jpg0-Vestal_Palatino.jpg0-august.jpg0-cupid-pom.jpg0-Apollo Sol.jpg0-lararium2.jpg0-lar.jpg0-panteon.jpg0-Suovetaurile_Louvre.jpg0-janus.jpg0-tempio_di_minerva_assisi.jpg0-ara-p.jpg0-satiro-danzante.jpg
Reklamówka
Rel-Club
Sonda
Czy jest Bóg?
 
Tak
Nie
Nie wiem
Jest kilku
Ja jestem Bogiem
Ta sonda jest bez sensu:)
Prosze zmienić sondę!
Wyniki
SzukajArtykuły

Zamknij - Japonia

Zamknij BAHAIZM

Zamknij BUDDYZM - Lamaizm

Zamknij BUDDYZM - Polska

Zamknij BUDDYZM - Zen

Zamknij JUDAIZM - Mistyka

Zamknij NOWE RELIGIE

Zamknij NOWE RELIGIE - Artykuły Przekrojowe

Zamknij NOWE RELIGIE - Wprowadzenie

Zamknij POLSKA POGAŃSKA

Zamknij RELIGIE WYMARŁE - Archeologia

Zamknij RELIGIE WYMARŁE - Bałtowie

Zamknij RELIGIE WYMARŁE - Manicheizm

Zamknij RELIGIE ŻYWE - Konfucjanizm

Zamknij RELIGIE ŻYWE - Satanizm

Zamknij RELIGIE ŻYWE - Sintoizm

Zamknij RELIGIE ŻYWE - Taoizm

Zamknij RELIGIE ŻYWE - Zaratustrianizm

-

Zamknij EUROPA I AZJA _ _ JAZYDYZM* <<==

Nasi Wierni

 2567515 odwiedzający

 18 odwiedzających online