Religioznawstwo
Zagadnienia Religijne
Europa Pogańska
Azja
Hinduizm i odłamy
Judaizm i odłamy
Chrześcijaństwo i odłamy
Islam i odłamy
Afryka
Ameryka
Australia i Oceania


Wszystkich chętnych zapraszamy do rozmów na PIRC.PL

Kanał #religie na PIRC.PL


Nasz hobbystyczny serwis tworzony jest przez bywalców czata Religie. Spotykamy się by porozmawiać o religiach i nie tylko o religiach ... i tak powstał pomysł na ten Serwis. Zbieramy tu informacje, którymi możemy podzielić się ze wszystkimi.
 

 

25 ostatnich nowości


Religie w cyfrach - autor : Rel-Club 14/11/2018 @ 22:38

Religie w cyfrach

Szwajcaria jest krajem, w którym dominuje chrześcijaństwo wyznawane przez 66,9% ludności, na drugim miejscu są niereligijni stanowiący 26,2% populacji, a na trzecim muzułmanie stanowiący 5,2% populacji. Wśród chrześcijan najwięcej jest katolików (36,5%) i protestantów (24,5%), ale są też prawosławni (2%), zielonoświątkowcy (0,9%) i inne pomniejsze wyznania.
 

/ czytaj więcej /

... / ... Przeczytaj więcej...


Europa Pogańska - Bałtowie - Prusowie - autor : Rel-Club 10/11/2018 @ 21:19

czytaj więcej

Religia Bałtów
Do rodziny ludów indoeuropejskich należy grupa ludów bałtyjskich, zamiesz­kujących w starożytności południowe wybrzeża Bałtyku od ujścia Wisły po Dźwinę i sięgających klinem aż po górny Dniepr, Wołgę i Okę.
W skład tej grupy wchodzili mieszkający między dolną Wisła a Niemnem Prusowie, na których strukturę plemienna składało się dziewięć mniejszych jednostek: Pomezania, Pogezania, Warmia, Natangia, Sambia, Nadrowia, Skalowia, Galindia i Bartia oraz pruski związek plemienny Jaćwingów z ośrodkiem nad górna Czarna Hańcza na Suwalszczyźnie (Ptolemeuszowi Sudinoi i plemiona Dojnowa i Polexia), następnie Litwini zamieszkujący dorzecze Niemna, terytorium składające się z Litwy górnej (Auksztote) i Litwy dolnej (Żmudzi), wreszcie Łotysze znad dolnego biegu Dźwiny dzielącego zamieszkały przez nich obszar na północną Letgalię i południową Semigalię sięgającą po Mierzeję Kurońską.

/ czytaj więcej /

 

... / ... Przeczytaj więcej...


Filmoteka II - autor : Rel-Club 06/11/2018 @ 16:57

Polecamy film:
Egipcjanie
/ zobacz więcej /
 

... / ... Przeczytaj więcej...


Cytaty - autor : Rel-Club 02/11/2018 @ 16:32

********************
Nie ma narodu tak dzikiego, któryby nie wierzył w istnienie jakiegoś bóstwa, jakkolwiek nie zna bliżej jego istoty.
*

Cyceron
********************

/ czytaj więcej /

... / ... Przeczytaj więcej...


Religie pierwotne - autor : Rel-Club 29/10/2018 @ 19:39

czytaj więcej

Fetyszyzm
Wypracowanie pojęcia fetyszyzmu jako najniższej formy religii stanowi jedno z ważniejszych osiągnięć myśli oświeceniowej. Po raz pierwszy Charles de Brosses (1709-1777) posłużył się nim w "Histoire des navigations aux terres australes" z 1756 roku. Termin ten nie pojawił się dopiero w "Du cultes des dieux fétiches" (l760) - jak zwykło się sądzić - lecz już w pierwszym z wymienionych utworów De Brossesa.

/ czytaj więcej /

 

... / ... Przeczytaj więcej...


Chrześcijaństwo - Prawosławie - autor : Rel-Club 25/10/2018 @ 14:28

czytaj więcej

Cerkiew prawosławna w dziejach Rosji
Rosyjska Cerkiew Prawosławna była i pozostaje największą wspólnotą wyznaniową na terenie Federacji Rosyjskiej, Białorusi, Mołdawii i Ukrainie. Silne swoje struktury zachowuje na terenie Litwy, Łotwy, Estonii i w Europie Zachodniej. Chrześcijaństwo wschodnie było stałym elementem życia religijnego w ponad tysiącletniej historii państwa rosyjskiego.

Wschodnia tradycja chrześcijańska w Europie Środkowo-Wschodniej zakorzeniła się we wszystkich formach życia ludności. Szczególne oddziaływanie widzimy w rozwoju kultu cudownych ikon i w życiu monastycznym, które miało silne oddziaływanie na religijność wielu mieszkających tam narodów.

/ czytaj więcej /

 

... / ... Przeczytaj więcej...


Czy wiesz, że.... - autor : Rel-Club 21/10/2018 @ 09:38

Czy wiesz, że...

Kompletny, hebrajski tekst Tanachu zawiera 304901 słów. W Torze jest ich 79847, w Newiim 141414, a w Ketuwim 83640.

 

... / ... Przeczytaj więcej...


Buddyzm i odłamy - Birma - autor : Rel-Club 17/10/2018 @ 17:51

czytaj więcej

Buddyzm w Birmie
Duchowy wymiar życia jednostki, etos społeczny, mentalność i obyczajowość kształtuje w Birmie buddyzm Theravada. Jest to szkoła należąca do jego najstarszej, ortodoksyjnej tradycji, nazywana „nauką starszych”. Opiera się ona na kanonie w języku palijskim, a współcześnie jest kultywowana prócz Birmy w Tajlandii, Laosie i Kambodży, a także w swojej starej ojczyźnie – na Sri Lance (dawny Cejlon). Buddyzm jest w Birmie również istotnym czynnikiem w życiu politycznym, gdyż ostentacyjne okazywanie mu respektu, opieka nad Sanghą – społecznością mnisią, donacje na rzecz kultu oraz dbałość o doktrynę – to istotne czynniki legitymizujące władze.

/ czytaj więcej /

... / ... Przeczytaj więcej...


Filmoteka II - autor : Rel-Club 14/10/2018 @ 00:48

Polecamy film:
Sekrety Buddy
/ zobacz więcej /
 

... / ... Przeczytaj więcej...


Religie w cyfrach - autor : Rel-Club 10/10/2018 @ 21:57

Religie w cyfrach

W Tunezji dominującą religią jest islam, wyznawany przez 99,2% obywateli, zdecydowana większość z nich to sunnici. Niereligijni stanowią 0,5% ludności, a chrześcijanie 0,3%.
 

/ czytaj więcej /

... / ... Przeczytaj więcej...


Europa Pogańska - Goci - autor : Rel-Club 06/10/2018 @ 00:03

czytaj więcej

Wierzenia Gotów
Lud Terwingów, określany często w literaturze mianem Wizygotów, istniał około stu lat. Pierwsze wzmianki o Terwingach pochodzą z 291 roku, prawie dokładnie dwa dziesięciolecia po druzgocącej porażce Gotów w walce z Aurelianem i utracie wielkiego królestwa. Uchodzą oni za „inną część Gotów"; sformułowanie które sugeruje ich oddzielenie się od głównego trzonu plemienia. Trzon plemienia zaś zetknął się prawdopodobnie gdzieś na stepach nad Donem z Urugundami i Alanami. W IV wieku Rzymianie mają jednak na myśli właśnie Terwingów, kiedy mówią o Gotach, natomiast grupa wschodnia popadła niemal całkowicie w zapomnienie.

/ czytaj więcej /

... / ... Przeczytaj więcej...


Cytaty 2 - autor : Rel-Club 02/10/2018 @ 05:00

********************
Wszyscy ludzie mają zaszczepioną wiarę w bogów i nie ma narodu, nawet pozbawionego praw i obyczajów, któryby nie uznawał bogów.
*

Seneka
********************

/ czytaj więcej /

... / ... Przeczytaj więcej...


Azja - Bliski Wschód - autor : Rel-Club 28/09/2018 @ 19:57

czytaj więcej

Babilońskie zaklęcia magiczne
Znajomość religii babilońskiej nigdy całkowicie nie zanikła, niektóre bowiem dotyczące jej szczegóły zachowały się w pismach antycznych pisarzy i w Starym Testamencie. Już same te źródła wystarczają do sformułowania pewnych ostatecznych stwierdzeń: religia babilońska bezspornie nosiła charakter panteistyczny, z poważną domieszką cech związanych z różnymi kultami płodności. Źródła klasyczne ponadto uzupełniają tę informację pewnymi szczegółami kosmogonii babilońskiej, to znaczy teorii dotyczących stworzenia świata i człowieka, a nawet i samych bogów.

/ czytaj więcej /

... / ... Przeczytaj więcej...


Cytaty - autor : Rel-Club 25/09/2018 @ 13:28

********************
Miłość przekreśla wszelkie reguły.
*

Talmud
********************

/ czytaj więcej /

... / ... Przeczytaj więcej...


Chrześcijaństwo - Apokryfy - autor : Rel-Club 21/09/2018 @ 23:36

czytaj więcej

List Jezusa
Historja zaś Tadeusza taki miała przebieg:
Wieść o bóstwie Pana i Zbawiciela naszego, Jezusa Chrystusa, dzięki Jego mocy cudotwórczej, po całym się rozniosła świecie i przyciągała tysiące ludzi, nawet z najwięcej od Judei oddalonych okolic, a wiodła ich nadzieja, że znajdą uzdrowienie z chorób i wszystkich cierpień swoich.
Tak n. p. król Abgar, który znakomicie rządził ludami z poza Eufratu, cierpiał na straszną i ludzkiemi środkami nieuleczalną chorobę.

/ czytaj więcej /

... / ... Przeczytaj więcej...


Filmoteka II - autor : Rel-Club 18/09/2018 @ 13:45

Polecamy film:
Machu Picchu
/ zobacz więcej /
 

... / ... Przeczytaj więcej...


Azja - Mitraizm - autor : Rel-Club 14/09/2018 @ 00:49

czytaj więcej

Kult Mitry w Cesarstwie Rzymskim
Misteria Mitry są dla historyków zajmujących się dziejami rzymskich religii jedną z największych zagadek starożytności, do dziś, mimo ponad stulecia badań, nie w pełni rozwiązaną. Ten niezwykły kult o trudnych do ustalenia początkach rozprzestrzeniał się w pierwszych wiekach naszej ery na obszarze całego Cesarstwa Rzymskiego, do czasu, gdy jego los przypieczętowały decyzje i działania Teodozjusza, kategorycznie piętnującego praktyki niechrześcijańskie.

/ czytaj więcej /

... / ... Przeczytaj więcej...


Cytaty - autor : Rel-Club 10/09/2018 @ 03:13

********************
Wiary w żaden sposób nie można wymusić przemocą. Do wiary można nakłonić jedynie za pomocą przekonywania i dobrego przykładu. Natomiast w ludziach, na których została wymuszona gwałtem, wiara nie może przetrwać. Podobnie, jak powiadają, wygięty wierzchołek młodego drzewka, skoro tylko zostanie uwolniony, natychmiast powraca do po­ przedniej pozycji.
*

Izydor z Sewilli
********************

/ czytaj więcej /

... / ... Przeczytaj więcej...


Religie synkretyczne - Manicheizm - autor : Rel-Club 06/09/2018 @ 11:15

czytaj więcej

Życie Maniego
Około roku 200 po Chrystusie żył w medyjskiej stolicy Hamadanie partyjski książę spokrewnio­ny z Arsakidami. Nazywał się Patik. Jego żona nosiła żydowskie imię Maryam; pochodziła jed­nak z książęcej rodziny partyjskiej Kamsarkan, która odegrała później znaczącą rolę w historii Armenii i dała również początek gałęzi Arsakidajskiego rodu królewskiego. Zarówno ze strony ojca, jak i matki, syn, którego Maryam powi­ła swemu małżonkowi szczycił się więc królewskim pochodzeniem.

/ czytaj więcej /

... / ... Przeczytaj więcej...


Czy wiesz, że.... - autor : Rel-Club 02/09/2018 @ 21:44

Czy wiesz, że...

Obok pism, które zachowały się w Tanachu, Izraelici posiadali wiele innych tekstów religijnych, niestety dziś zaginionych. Tytuły 16 z nich podaje sama Biblia, a są to: Księga Wojen Jahwe, Księga SprawiedliwegoKroniki Króla DawidaKsięga Dziejów Salomona, Księga Kronik Królów Judy, Księga Kronik Królów IzraelaDzieje Samuela „Widzącego”, Dzieje Natana Proroka, Dzieje Gada „Widzącego”,   Proroctwo Achiasza z SziloWidzenie „Widzącego” JedoKronika Proroka SemajaszaKronika „Widzącego” IddoDzieje Jehu, syna ChananiegoKroniki Chozaja i Dzieje Jozjasza opisane przez proroka Izajasza

 

... / ... Przeczytaj więcej...


Chrześcijaństwo - Herezje - autor : Rel-Club 30/08/2018 @ 22:41

czytaj więcej

Doktryna katarska
Punktem wyjścia doktryny katarskiej było przekonanie, że dostępny zmysłowo świat „cały w złu jest pogrążony”, a jedyne obecne w nim elementy świata dobra to dusze-aniołowie uwięzione w ciałach ludzkich i zwierzęcych. Takie pojmowanie widzialnego świata pociągało za sobą konsekwencje w postaci dualistycznego postrzegania sfery kosmicznej, boskiej, społecznej i jednostkowej.

/ czytaj więcej /

... / ... Przeczytaj więcej...


Filmoteka II - autor : Rel-Club 26/08/2018 @ 13:26

Polecamy film:
Czasy inkwizycji: Herezja Tudorów
/ zobacz więcej /
 

... / ... Przeczytaj więcej...


Religie w cyfrach - autor : Rel-Club 22/08/2018 @ 20:21

Religie w cyfrach

W Republice Południowej Afryki dominującą religią jest chrześcijaństwo, wyznawane przez 74,7% ludności, z czego 6% to katolicy. Rodzime religie wyznaje 13,5%, islam – 1,7%, a hinduizm – 1,2% populacji. Jako niereligijni deklaruje się 7,7% mieszkańców RPA.
 

/ czytaj więcej /

... / ... Przeczytaj więcej...


Europa Pogańska - Grecja - autor : Rel-Club 18/08/2018 @ 07:27

czytaj więcej

Mit Orfeusza
Mit Orfeusza powstał w Grecji archaicznej w VI wieku przed Chr. lub wcześniej, najbardziej żywotny okazał się w kręgu pogańskiej kultury grecko-rzymskiej, gdzie przetrwał aż do wieku VI po Chr., czyli że funkcjonował w literaturze i sztuce helleńskiej przez około tysiąc dwieście lat.
Przyczyna żywotności mitu, którym interesuje się bardziej niż innymi ponad setka pisarzy helleńskich, tkwi w powiązaniu Orfeusza z orfickimi wierzeniami, misteriami i kultem – sprawami tajemnymi, o których nie wolno było mówić ani tym bardziej pisać.

/ czytaj więcej /

... / ... Przeczytaj więcej...


Bibliografia 18 - autor : Rel-Club 14/08/2018 @ 00:03

czytaj więcej
Bibliografia 18
Do naszej bibliografii dodaliśmy kolejne 20 książek, między innymi na temat islamu, hinduizmu, buddyzmu, gnozy i religii antyku.
W tej chwili mamy 360 tytułów. Kilkanaście pozycji można przeczytać we fragmentach a kilka w wersji integralnej. Dział jest nadal w rozbudowie. W najbliższym czasie dodamy kolejne pozycje.

... / ... Przeczytaj więcej...


 

Księga Gości - Wybrane wpisyWpis nr 28 autor : Unicornus 09/12/2009 @ 11:46
Sposób podjęcia tematu  oraz jego realizacja zasługuje na wyrazy uznania

 

Forum aktualności


 
Trzecie Oczko
0-westalka.jpg0-lupa.jpg0-meduza.jpg0-TempioVesta.jpg0-aura_velificans_su_cigno.jpg0-satiro-danzante.jpg0-Suovetaurile_Louvre.jpg0-bacchus.jpg0-lararium2.jpg0-La_Maison_carree.JPG0-lar.jpg0-Ara_Pacis_Rom.jpg0-scul.jpg0-telllus.jpeg0-august.jpg0-Columns-Nimes.JPG0-tempio_di_minerva_assisi.jpg0-lararium.jpg0-nimes-the-maison-carree.jpg0-ap6.jpg0-janus.jpg0-panteon.jpg0-Apollo Sol.jpg0-Tempio_di_Iside.JPG0-ara-p.jpg0-garni.jpg0-maison-carree.jpg0-mitra.jpg0-cupid-pom.jpgTemplo_de_Augusto_Pula.jpg0-Vestal_Palatino.jpg0-maisone-carree-2a.jpg0-panteon2.jpg0-sol-invictus-1.jpg0-Clipeus_Helios_Terme.jpg
Rel-Club
Sonda
Czy jest Bóg?
 
Tak
Nie
Nie wiem
Jest kilku
Ja jestem Bogiem
Ta sonda jest bez sensu:)
Prosze zmienić sondę!
Wyniki
SzukajArtykuły

Zamknij - Japonia

Zamknij BUDDYZM - Lamaizm

Zamknij BUDDYZM - Polska

Zamknij BUDDYZM - Zen

Zamknij JUDAIZM - Mistyka

Zamknij NOWE RELIGIE

Zamknij NOWE RELIGIE - Artykuły Przekrojowe

Zamknij NOWE RELIGIE - Wprowadzenie

Zamknij POLSKA POGAŃSKA

Zamknij RELIGIE WYMARŁE - Archeologia

Zamknij RELIGIE WYMARŁE - Bałtowie

Zamknij RELIGIE WYMARŁE - Manicheizm

Zamknij RELIGIE ŻYWE - Konfucjanizm

Zamknij RELIGIE ŻYWE - Satanizm

Zamknij RELIGIE ŻYWE - Sintoizm

Zamknij RELIGIE ŻYWE - Taoizm

Zamknij RELIGIE ŻYWE - Zaratustrianizm

-

Zamknij EUROPA I AZJA _ _ JAZYDYZM* <<==

Nasi Wierni

 2845261 odwiedzający

 22 odwiedzających online