Religioznawstwo
Zagadnienia Religijne
Europa Pogańska
Azja
Hinduizm i odłamy
Judaizm i odłamy
Chrześcijaństwo i odłamy
Islam i odłamy
Afryka
Ameryka
Australia i Oceania

==>> WPROWADZENIE - Chronologia chrześ. 1

czytaj więcej
Chronologia chrześcijaństwa
I wiek
30 (?)   Jezus zostaje ukrzyżowany w Jerozolimie jako agitator polityczny z wyroku Poncjusza Piłata, prefekta Judei
36 (ok.)   Grupa samarytańskich pielgrzymów zostaje wymordowana na stokach świętej góry Garizim z polecenia Poncjusza Piłata
36 (ok.)   Legat Syrii, Lucjusz Witeliusz, odwołuje Poncjusza Piłata ze stanowiska prefekta Judei
36 (ok.)   Legat Syrii, Lucjusz Witeliusz, mianuje Marcellusa prefektem Judei
37   Umiera cesarz Tyberiusz
37   Cesarzem zostaje Kaligula
37   Herod Agryppa I z nadania cesarza Kaliguli zostaje królem Batanei, Gaulanitydy, Trachonu i Paneas
37   Cesarz Kaligula mianuje Marullusa prefektem Judei, będzie piastował ten urząd do roku 41
38 (ok.)   Nawrócenie Pawła z Tarsu
39   Herod Agryppa I z nadania cesarza Kaliguli zostaje królem Galilei i Perei
39   Cesarz Kaligula skazuje na wygnanie Heroda Antypasa
41   Umiera cesarz Kaligula
41   Cesarzem zostaje Klaudiusz
41   Herod Agryppa I z nadania cesarza Klaudiusza zostaje królem Judei i i Samarii
41   Cesarz Klaudiusz pisze List do Aleksandryjczyków
44   Umiera król Herod Agryppa I
44   Cesarza Klaudiusz mianuje Kuspiusza Fadusa prokuratorem Judei
46   Cesarza Klaudiusz mianuje Tyberiusza Juliusza Aleksandra prokuratorem Judei
48   Cesarza Klaudiusz mianuje Wentydiusza Kumanusa prokuratorem Judei
49   Wypędzenie Żydów z Rzymu za panowania cesarza Klaudiusza, o czym zaświadcza Swetoniusz w Żywotach Cezarów
49 (ok.)   Tzw sobór w Jerozolimie, na którym zdecydowano, że nowo-nawróceni nie muszą poddawać się obrzezaniu i przestrzegać wszystkich praw żydowskich
49   Herod Agryppa II z nadania cesarza Klaudiusza zostaje królem Chalkis
50 (ok.)   Umiera Filon Aleksandryjski
50-62   Paweł z Tarsu pisze Listy
51   Junniusz Anneusz Gallio zostaje prokonsulem Achai
52   Cesarza Klaudiusz mianuje Antoniusza Feliksa prokuratorem Judei
53   Herod Agryppa II z nadania cesarza Klaudiusza zostaje królem Batanei, Gaulanitydy, Trachonu
54   Umiera cesarz Klaudiusz
54   Cesarzem zostaje Neron
58   Prokuratorem Judei zostaje Porcjusz Festus
59   Herod Agryppa II pozbawia urzędu arcykapłana Ananiasza II i mianuje na jego miejsce Izmaela, syna Fabiego
60-62   Paweł z Tarsu w Rzymie
62   Śmierć Jakuba "brata Pańskiego" z wyroku arcykapłana Annasza II w Jerozolimie
62   Prokuratorem Judei zostaje Lukcejusz Albinus
64   Pożar Rzymu za panowania cesarza Nerona i prześladowania chrześcijan, o czym zaświadcza Tacyt w Rocznikach
64   Prokuratorem Judei zostaje Gesjusz Florus
66   Pogrom Żydów e Egipcie
66   Prokuratorem Judei zostaje Marek Antoniusz Julianus
66-70   Powstanie Żydów w Palestynie
67   Do Galilei przybywa XIII Legion rzymski dowodzony przez konsula Tytusa Flawiusza
68   Umiera cesarz Neron
68-69   "Rok czterech cesarzy"
69   Cesarzem zostaje Wespazjan
70   Zburzenie Jerozolimy, zniszczenie świątyni, ośrodkiem religijnym judaizmu staje się Jamnia (Jabne)
70 (ok.)   Ignacy zostaje biskupem Antiochii
70-80 (ok.)   Początek spisywania Ewangelii
75 (ok.)   Józef Flawiusz pisze Wojny Żydowskie
79   Umiera cesarz Wespazjan
79   Wybuch Wezuwiusza, zostają pogrzebane Pompeje i Herkulanum
79   Cesarzem zostaje Tytus
81   Umiera cesarz Tytus
81   Cesarzem zostaje Domicjan
81-96   Prześladowania "potomków Dawida", za panowania cesarza Domicjana
90 (ok.)   Zostają spisane Dzieje Apostolskie
93 (ok.)   Józef Flawiusz pisze Dawne dzieje Izraela
95   Prześladowania niektórych członków arystokracji oskarżonych o ateizm i przyjmowanie żydowskich zwyczajów jak Flavius Clemens, Acilius Glabrio, Flavia Domitilla, za panowania cesarza Domicjana
95 (ok.)   Powstaje List Klemensa Rzymskiego do Koryntian
95 (ok.)   Powstaje Apokalipsa i Ewangelia Jana
96   Umiera cesarz Domicjan
96   Cesarzem zostaje Nerwa
98   Umiera cesarz Nerwa
98   Cesarzem zostaje Trajan
II wiek
II w.   Następuje rozkwit wielu sekt gnostyckich: Menander, Bazylides, Saturnila, Karpokrates, Ceryntus, Walentyn
107 (ok.)   Ignacy biskup Antiochii pisze Listy
107/110 (?)   Umiera w Rzymie męczeńską śmiercią Ignacy biskup Antiochii, za panowania cesarza Trajana
108 (ok.)   Polikarp biskup Smyrny pisze List do Filipian
111   List (X,96) Pliniusza Młodszego do Trajana w sprawie postępowania z chrześcijanami - kara śmierci za "nomen Christianum"
111-113   Prześladowania chrześcijan w Bitynii i Poncie kierowane przez Pliniusza Młodszego
117   Powstanie Żydów diaspory w Aleksandrii, Cyrenie, na Cyprze i w Mezopotamii, pod koniec panowania cesarza Trajana
117   Umiera cesarz Trajan
117   Cesarzem zostaje Hadrian
120 (ok.)  Hermas pisze Pasterza
124   List Hadriana do prokonsula Azji Mincjusza Fundusa, potwierdzający regułę karania za "nomen Christianum"
125 (ok.)  Kwadratus (Kodratos) pisze Apologię
130 (ok.)  Papiasz, biskup Hierapolis, pisze Kyriakon logion exegesis (Wyjaśnienie mów Pańskich)
132-135   Powstanie Bar Kochby w Judei, zwane też drugą wojną żydowsko-rzymska
135   Jerozolima zostaje zmieniona na Aelia Capitolina
138   Umiera cesarz Hadrian
138   Cesarzem zostaje Antoninus Pius
140 (ok.)  Fronton występuje w swoich mowach przeciw chrześcijanom
140 (ok.)  Justyn pisze Dialog z Żydem Tryfonem
140-144 (ok.)  Marcjon z Synopy przebywa w Rzymie - tworzy pierwszy kanon pism świętych
144 (ok.)  Marcjon zrywa z kościołem w Rzymie - powstaje marcjonizm
145 (ok.)  Arystydes pisze Apologię
150 (ok.)  Powstaje List do Diogeneta, autor nieznany
150 (ok.)  W Egipcie powstaje ruch gnostycki Basilidesa
152/153   Cynik Krescens atakuje chrześcijan, wchodzi w konflikt z Justynem
155 (ok.)  Justyn pisze Apologię pierwszą
156 (ok.)  Męczeńska śmierć Polikarpa, biskupa Smyrny
156   Montanus z Frygii zaczyna głosić swoje poglądy, powstaje montanizm, ma zostać wkrótce ustanowione Królestwo Boże i Nowa Jerozolima
160 (ok.)   Męczeństwo Ptolemeusza i Lucjusza w Rzymie, za panowania cesarza Antoninusa Piusa
160 (ok.)   Zaczyna swoją działalność gnostyk Walentyn w Rzymie
160 (ok.)   Justyn pisze Apologię drugą
161   Umiera cesarz Antoninus Pius
161   Cesarzem zostaje Marek Aureliusz
161/180   Prześladowania chrześcijan za panowania cesarza Marka Aureliusza, w Atenach, na Krecie, w Azji Mniejszej
165 (ok.)   Tacjan pisze Logos pro Hellenos (Mowa do Greków)
165 (ok.)   Justyn umiera śmiercią męczeńską w Rzymie
170 (ok.)   Dionizy z Koryntu piastuje w Koryncie urząd biskupa
171/180   Marek Aureliusz pisze Rozmyślania
175 (ok.)   Hermias pisze Szydzenie z filozofów pogańskich
176 (ok.)   Meliton z Sardes pisze Apologię
176 (ok.)   Apolinary z Hierapolis pisze Apologię
177 (ok.)   Ireneusz zostaje biskupem Lyonu
177/180   Atenagoras pisze Prośbę za chrześcijanami
177   Prześladowanie chrześcijan w Lugundum i Vienne
178   Celsus pisze Alethes logos (Prawdziwe słowo) - pierwszy wielki traktat przeciw chrześcijanom
180 (ok.)   Miltiades pisze Apologię
180   Prześladowania chrześcijan na Sycylii
180   Umiera cesarz Marek Aureliusz
180   Cesarzem zostaje Kommodus
180 (ok.)   Teofil z Antiochii pisze Do Autolika
180 (ok.)   Rozpoczyna się spór o relację między Bogiem Ojcem a Chrystusem - powstają różne odmiany monarchianizmu: Teodoret z Bizancjum, Sabeliusz, Noetus, Prakseas
180/192   Prześladowania chrześcijan w Azji Mniejszej i w Rzymie, zsyłanie chrześcijan do kopalni na Sardynii
180 (ok.)   Powstaje w Aleksandrii szkoła katechetyczna Pantajosa, będzie działała do końca wieku
180-200   Klemens Aleksandryjski pisze swoje najważniejsze dzieła
185   Urodził się Orygenes
189   Demetriusz zostaje biskupem Aleksandrii, będzie piastował to stanowisko do roku 232
189   Wiktor zostaje biskupem Rzymu, będzie piastował to stanowisko do roku 199
190 (ok.)   Spór o Wielkanoc
190 (ok.)   Umiera Lukian z Samosat rzymski retor i satyryk, autor Dialogów i O Śmierci Peregrina
190-220   Tertulian pisze swoje najważniejsze dzieła
192   Umiera cesarz Kommodus
193   Cesarzami zostają kolejno Pertynaks, Dydiusz Julian i Septymiusz Sewer
195   Klemens Aleksandryjski pisze Protreptikos pres Hellenos (Zachęta dla Greków)
197 (ok.)   Tertulian pisze Apologetyka, pierwszą apologię po łacinie
199   Zefiryn zostaje biskupem Rzymu, będzie piastował stanowisko do 217 roku
III wiek
200 (ok.)   Minucjusz Feliks, rzymski apologeta, pisze Octawiusza.
202-206   Prześladowania chrześcijan w Afryce północnej, Rzymie, Antiochii, Aleksandrii i Kyrenie za panowania Septymiusza Sewera
203   Męczeństwo Perpetuy i Felicyty w Kartaginie
203-231   Orygenes kieruje szkołą katechetyczną w Aleksandrii
210-236   Działalność pisarska Hipolita w Rzymie
211   Umiera cesarz Septymiusz Sewer
211   Cesarzami zostają Geta i Karakalla
212   Wchodzi w życie Constitutio Antoniniana nadająca prawa obywatelstwa rzymskiego wszystkim wolnym mieszkańcom imperium
212   Umiera cesarz Geta
213   Tertulian pisze Adversus Praxean (Przeciw Prakseasowi) - skierowaną przeciw monarchianom
215 (ok.)   Filostratos pisze Ta eis Tyanea Apolonion (Żywot Apoloniusza z Tyany)
217   Kalikst zostaje biskupem Rzymu; konflikt z Hipolitem, który zarzuca biskupowi zbyt dużą tolerancję wobec grzeszników i sprzyjanie herezji; Kalikst będzie biskupem do 222 roku
217   Umiera cesarz Karakalla
217   Cesarzem zostaje Makrynus
218   Umiera cesarz Makrynus
218   Cesarzem zostaje Heliogabal
220 (ok.)   Kalikst potępia nauki Sabeliusza i ogólnie sabelianizm, w którym jeden Bóg objawia się jako Stwórca (Ojciec), Zbawiciel (Syn) i Pocieszyciel (Duch Święty)
220 (ok.)   W Kartaginie praktykuje się ponowny chrzest heretyków
220/230   Orygenes pisze Peri archon (O zasadach)
222   Urban zostaje biskupem Rzymu i będzie piastował to stanowisko do roku 230
222   Umiera cesarz Heliogabal
222   Cesarzem zostaje Aleksander Sewer
230 (ok.)   Hipolit pisze Philosophumena... (Przeciw wszystkim herezjom)
230-235   Poncjan zostaje biskupem Rzymu i będzie piastował stanowisko do roku 235
230 (ok.)   W Ikonion (Likaonia) i Syndach (Frygia) praktykuje się ponowny chrzest heretyków
232   Heradas zostaje biskupem Aleksandrii, będzie piastował funkcję do roku 247
235   Umiera cesarz Aleksander Sewer
235   Cesarzem zostaje Maksymin Trak
235-236   Prześladowania kleru rzymskiego za panowania cesarza Maksymina Traka
235   Orygenes pisze Eis martyrion protreptikos (Zachęta do męczeństwa)
236   Umierają Poncjan biskup Rzymu i Hipolit, zesłani do kopalni na Sardynii
235   Anterus zostaje biskupem Rzymu i będzie nim tylko przez rok
236   Fabian zostaje biskupem Rzymu, i będzie nim do roku 250
238   Cesarzami obwołują się Gordian I i Gordian II, władają kilka tygodni
238   Umiera cesarz Maksymin Trak
238   Cesarzami zostają Pupien i Balbin, władają kilka miesięcy
238   Cesarzem zostaje Gordian III
240   początek działalności Maniego w Persji
240-245   Orygenes pisze teksty przeciw monarchianizmowi
240-248   Orygenes interweniuje na różnych synodach na Wschodzie, w sporach dogmatycznych
246/248   Orygenes pisze Przeciw Celsusowi
247   Dionizy zostaje biskupem Aleksandrii, i będzie piastował tą funkcję do roku 264
248   Pomimo tolerancyjnej polityki cesarza Filipa Araba ma miejsce pogrom chrześcijan w Aleksandrii
249   Cyprian zostaje biskupem Kartaginy, i będzie nim do roku 258
249/250   Wychodzi edykt Decjusza nakazujący wszystkim mieszkańcom imperium złożenie ofiar bogom (supplicationes) w obecności specjalnych komisji; męczeństwo Fabiana w Rzymie i Babylasa biskupa Antiochii
250 (ok.)   W Koma, w Egipcie urodził się Antoni
251/253   Wroga polityka wobec chrześcijaństwa za panowania Treboniana Gallusa, oskarżonych o spowodowanie epidemii
251   Biskupem Rzymu zostaje Korneliusz, będzie piastował stanowisko do 253 roku
251   Cyprian pisze De catholicae ecclesiae unitate (O jedności Kościoła)
251   Schizma Mowatusa i Felicissimusa przeciw Cyprianowi, biskupowi Kartaginy; uważali że wystarczy "libellus pacis" od "confessores", aby "lapsi" mogli powrócić do Kościoła
251   Potępienie Mowatusa i Felicissimusa w Kartaginie - konieczność pokuty dla "lapsi"
251   Schizma Nowacjana przeciw Korneliuszowi, biskupowi Rzymu, i przeciw powrotowi "lapsi" do Kościoła; początek sekty nowacjan
252   Potępienie nowacjan w Rzymie
252   Śmierć Korneliusza, biskupa Rzymu, na wygnaniu w Cetumellae
253   Lucjusz zostaje biskupem Rzymu i będzie nim tylko rok
253   Wygnanie biskupa Lucjusza z Rzymu
254   Stefan zostaje biskupem Rzymu, będzie nim do roku 257
255 i 257   Synody w Kartaginie w sprawie chrztu nawróconych heretyków, ogłaszają konieczność ponownego chrztu; Stefan przeciwstawia się uchwale - konflikt z Cyprianem
256/257   Męczeństwo oficera Marynusa w Cezarei palestyńskiej
257   Wychodzi pierwszy edykt Waleriana, skazujący na wygnanie kler chrześcijański oraz pod karą śmierci zabraniający nabożeństw i wstępu na cmentarze
257   Sykstus zostaje biskupem Rzymu, będzie nim przez rok
258   Wychodzi drugi edykt Waleriana, skazujący na śmierć kler oraz chrześcijan z warstwy senatorskiej i ekwickiej (kobiety na wygnanie); męczeństwo Sykstusa, biskupa Rzymu, diakona Wawrzyńca, Cypriana, biskupa Kartaginy, Fruktuoza, biskupa Tarragony
259   Dionizy zostaje biskupem Rzymu, będzie piastował stanowisko do roku 268
260   Edykt tolerancyjny Galiena i początek tzw. Małego Pokoju w Kościele
260   Spór między Dionizym, biskupem Rzymu a Dionizym, biskupem Aleksandrii, w sprawie stosunku Ojca do Syna
264, 265, 268   Potępienie Pawła z Samosat, biskupa Antiochii, za monarchianizm i niemoralność
269-272   Zenobia protektorką Pawła z Samosat
269   Feliks zostaje biskupem Rzymu, będzie piastował funkcję do roku 274
270   Cesarzem zostaje Lucjusz Domicjusz Aurelian
270 (ok.)   Antoni udaje się na pustynię
271-272 (ok.)   Porfiriusz pisze Kata christianon (Przeciw chrześcijanom)
272   Interwencja cesarza Aureliana w sprawie Pawła z Samosat
274   Cesarz Aurelian ustanawia święto państwowe Natalis Solis Invicti (narodziny boga Słońca)
275   Plan wielkiego prześladowania chrześcijan zaniechany po śmierci Aureliana
275   Eutychian zostaje biskupem Rzymu, będzie nim do roku 283
277   Śmierć Maniego w Persji
280-300   Rozprzestrzenianie się manicheizmu w Syrii i północnej Afryce
282   Teonas zostaje biskupem Aleksandrii, będzie piastował ten urząd do roku 300
283   Gajusz zostaje biskupem Rzymu, będzie piastował ten urząd do roku 296
295   Męczeństwo rekruta Maksymiliana w Theveste
295/296   Arnobiusz pisze Adversus nationes (Przeciw poganom)
296   Marcellinus zostaje biskupem Rzymu, będzie nim do roku 304
297   Męczeństwo mima Gelasinusa e Heliopolis
298   Męczeństwo centuriona Marcellusa w Tingis
299   Początek usuwania chrześcijan z armii i dworu, będzie trwało do roku 302


Czytaj Chronologia chrześcijaństwa 2

Data utworzenia: 04/02/2013 @ 00:49
Ostatnie zmiany: 04/01/2018 @ 09:39
Kategoria : ==>> WPROWADZENIE
Strona czytana 2782 razy


Wersja do druku Wersja do druku

 

Komentarze

Nikt jeszcze nie komentował tego artykułu.
Bądź pierwszy!

 

Reklama

 
Trzecie Oczko
buddyzm-b-p-l-a.jpgboilton.JPGlegowicz-zarys.jpg50-najwiekszych-k.jpgmessadie-diabel.jpgjoga-swie.jpgreligie-sw-ency.jpghubert-mauss.jpggrant-dz-izraela.jpgpeck-w-poszukiwaniu.jpgrod-argeadow.jpgreligie-s-b-wschodu.jpgkramer-smierc.jpghistoria-grzechu.jpgkanert-buddyzm.jpgjezus-i-biel.jpgFitzGerald - Chiny.jpgazja-i-afryka.jpgvoodoo.jpgdionizos-kere.jpgkierul-newton.jpgteksty-piramid.jpgswiat-symb-chrzesc.jpgjudaizm-u-poczatkow.jpgzloty-przewodnik-p-r-halu.jpghistoria-chin.jpgNorbu - Krysztal.jpgtajne-stowarzyszenia.jpgdennett-odczarowanie.jpgchrzescijanstwo-przyszlosci.jpgksiega-rzeczy-dziwnych-1.jpgwilson-o-naturze.jpgkataryzm.jpgmitologia-cel.jpghaasler-tajne-sprawy-papiezy.jpgreligia-en.jpghouria-historia-ar.jpgtokarczyk-4-j-a.jpgbudda.jpgrel-sw-rzymskiego.jpgbez-ograniczen.pngile-lat-ma-wsz.jpgMinois-kosciol-i-n.jpgjezus-i-samarytanka.jpgreligie-w-a-poludniowej.PNGschylek-sr-eu.jpgtragedia-narodu.jpgPetoia-wampiry.jpeghis-niem.jpgHetyci-klingel.pngAngelo Scarabel.jpgstomma-slonce.jpgmity-green.jpgsladami-amuletu.jpgrenan.jpg
Reklamówka
Rel-Club
Sonda
Czy jest Bóg?
 
Tak
Nie
Nie wiem
Jest kilku
Ja jestem Bogiem
Ta sonda jest bez sensu:)
Prosze zmienić sondę!
Wyniki
SzukajArtykuły

Zamknij - Japonia

Zamknij BAHAIZM

Zamknij BUDDYZM - Lamaizm

Zamknij BUDDYZM - Polska

Zamknij BUDDYZM - Zen

Zamknij JUDAIZM - Mistyka

Zamknij NOWE RELIGIE

Zamknij NOWE RELIGIE - Artykuły Przekrojowe

Zamknij NOWE RELIGIE - Wprowadzenie

Zamknij POLSKA POGAŃSKA

Zamknij RELIGIE WYMARŁE - Archeologia

Zamknij RELIGIE WYMARŁE - Bałtowie

Zamknij RELIGIE WYMARŁE - Manicheizm

Zamknij RELIGIE ŻYWE - Konfucjanizm

Zamknij RELIGIE ŻYWE - Satanizm

Zamknij RELIGIE ŻYWE - Sintoizm

Zamknij RELIGIE ŻYWE - Taoizm

Zamknij RELIGIE ŻYWE - Zaratustrianizm

-

Zamknij EUROPA I AZJA _ _ JAZYDYZM* <<==

Nasi Wierni

 2528650 odwiedzający

 32 odwiedzających online