Religioznawstwo
Zagadnienia Religijne
Europa Pogańska
Azja
Hinduizm i odłamy
Judaizm i odłamy
Chrześcijaństwo i odłamy
Islam i odłamy
Afryka
Ameryka
Australia i Oceania

_ Postacie i zagadki Tory - Stary Testament - Nefilim

Fragment książki:


Potomkowie Dawida i Jezusa
Laurence Gardner

 

Nefilim

 

Jedno z najbardziej tajemniczych stwierdzeń Starego Testamentu znajdujemy w Księdze Rodzaju (6:1-4), gdzie w odniesieniu do czasów Noego czytamy:

A kiedy ludzie zaczęli się mnożyć na ziemi, rodziły im się córki. Synowie Boga, widząc, że córki człowiecze są piękne, brali je sobie za żony, wszystkie, jakie im się tylko podobały (...) A w owych czasach byli na ziemi giganci; a także później, gdy synowie Boga zbliżali się do córek człowieczych, te im rodziły. Byli to więc owi mocarze, mający sławę w owych dawnych czasach.

We fragmencie tym użyte jest hebrajskie słowo nefilim, ale we wszystkich tłumaczeniach mowa jest o gigantach: „A w owych czasach byli na ziemi giganci". Jest to zniekształcenie pierwotnego tekstu, albowiem oba słowa - giganci i nefilim - nie oznaczają tego samego.

Błąd powstał stąd, że nie istnieje liczba pojedyncza dla nefilim, a tłumacze Starego Testamentu poszli za sugestią wielu autorów, w tym Józefa Flawiusza, który w I wieku n.e. tak pisze w Dawnych dziejach Izraela:

 

Wielu bowiem aniołów Bożych zeszło się z niewiastami i urodziły one synów zuchwałych, którzy tak ufali swej sile, że za nic mieli wszelką uczciwość; to, co tradycja mówi do ich postępowaniu, przywodzi na myśl owe zuchwalstwa, które Grecy przypisują gigantom.

Jak stąd widać, Józef (swego czasu dowódca powstańców w Galilei, urodzony w 37 roku n.e.) wcale nie mówi, że nefilim to giganci. W istocie w ogóle o nich nie wspomina, pisze jedynie o „aniołach Bożych", których synowie (zrodzeni przez ziemskie kobiety) dopuszczali się przemocy, podobnie jak „ci, których Grecy zwali gigantami". Księga Rodzaju powiada, że ich potomstwo stało się mocarzami, mającymi sławę w owych dawnych czasach". Ale ten opis (niezależnie od opisu wyglądu fizycznego) odnosi się do cech wybitnych, jakie posiadał Nimrod, „pierwszy mocarz na ziemi".

Tłumaczenie nefilim jako „giganci" jest całkowicie nieścisłe. Ale co w takim razie słowo to oznacza? Otóż znaczy ono: „Ci, którzy zeszli z góry", „Ci, którzy spadli" lub „Ci, którzy zostali zrzuceni".


Tak zwani „synowie Boga" (jak twierdzą Hebrajczycy) sami ściągnęli na siebie hańbę, łącząc się z ziemskimi kobietami, a w pochodzącej z II wieku p.n.e. Księdze Henocha i rozmaitych innych pismach apokryficznych mowa jest o tym, że „popadli w niełaskę". Czasownik „popadli" ma ten sam rdzeń co nefilim (ci, którzy spadli), a ponieważ „synowie Boga" w Septuagincie - greckim tłumaczeniu Księgi Rodzaju - są nazywani aniołami (aggelos), to w Piśmie Świętym mamy do czynienia z nową rasą ludzką. Byli nią upadli aniołowie. Księga Henocha podaje nawet, że było około dwustu upadłych aniołów, którym przewodzili „dziesiętnicy".

Ponieważ cały tekst Księgi Rodzaju jest niezbyt jasny, nie wiadomo więc, czy nefilim i synowie Boga byli tymi samymi osobami. Nie jest też do końca pewne, czy synowie Boga to aniołowie, choć w II wieku rabbi ben Jochai twierdził, że nie, a żydowska tradycja utrwala ten pogląd. Stary Testament jest w tym względzie dość nieprecyzyjny, ponieważ określeń „synowie Boga" i „aniołowie" używa oddzielnie, tymczasem w Księdze Hioba (1:6, 2:1) mowa jest o tym, że gdy „synowie Boży udawali się, by stanąć przed Panem, Szatan też poszedł z nimi" (w starszej kananejskiej tradycji odpowiednikiem Szatana jako krnąbrnego syna El Eljona był Baal). Poza Biblią znajdujemy wielu Szatanów, a w Księdze Jubileuszy liczna ich grupa (tworząca agresywną bandę) jest reprezentowana przez niejakiego Mastema. W licznych wątkach pism niekanonicznych szatani zazwyczaj dokonują swych napaści tylko za zezwoleniem Boga.

Jeśli natomiast idzie o „synów Boga", to i tym razem popełniono błąd podczas tłumaczenia tekstu Księgi Rodzaju. Hebrajskie oryginały są w tym względzie bardziej dokładne, nazywają ich bene ha-elohim, a słowo elohim pojawia się w liczbie mnogiej. Czyli zwrot ten w wiernym przekładzie powinien brzmieć: „synowie bogów". Jeśli już chcemy uściślić gramatycznie ten przekład, to elohim jest liczbą mnogą obu rodzajów, czyli wspomniany fragment można również tłumaczyć jako „synowie bogiń", albowiem-Elohim, to zarazem wzniośli i wzniosłe.

Jak więc widzimy, nawet Jahwe przyznaje, że są inni bogowie - i w gruncie rzeczy „synowie" ci byli synami owych innych bogów. Księga Jozuego (24:2) mówi o tym, że Jahwe uznał fakt, iż ojciec Abrahama, Terach „służył innym bogom". Stary Testament nie tylko opowiada o jego sporach z bene ha-elohim (synami bogów i bogiń), lecz także o jego dążeniu do supremacji w panteonie.

W Biblii jerozolimskiej znajdujemy opis uczestnictwa Jahwe w Boskim Zgromadzeniu. Czytamy o tym w pierwszych wersetach Psalmu 82, którego autorem jest Asaf, pochodzący z rodu Lewitów muzyk i dyrygent chóru króla Dawida:
Bóg powstaje w zgromadzeniu bogów, pośrodku bogów sąd odbywa.
W wersecie 6 czytamy:
Ja rzekłem: Jesteście bogami i wszyscy - synami Najwyższego.
Można stąd wnosić, że Jahwe uznaje swoich odpowiedników na wielkim zgromadzeniu bóstw.

W Księdze Henocha synów bogów nazywa się Czuwającymi, wspomina się o nich również w Księdze Daniela i Księdze Jubileuszy. Henoch wyjaśnia ponadto, że Czuwający to te same istoty boskiego pochodzenia, które związały się z ziemskimi kobietami. Z Księgi Daniela dowiadujemy się, że Czuwający byli spokrewnieni z Nefilim, a król Nabuchodonozor ma wizję, w której między innymi pojawiają się „zstępujący w dół" Czuwający:

Patrzyłem, w moim łożu, na obrazy [istniejące] w mojej głowie, a oto Czuwający i Święty zstępował z nieba. (Księga Daniela 4:10)

Według postanowienia Czuwających [taki jest] dekret, sprawa rozstrzygnięcia przez Świętych... (Księga Daniela 4:14)

To natomiast, że król widział Czuwającego i Świętego zstępującego z nieba... (Księga Daniela 4:20)

Liczba pojedyncza od Nefilim brzmi Nefil. Warto jednak zwrócić uwagę, że termin ten (a przynajmniej jego pozbawiony samogłosek semicki rdzeń NFL - zrzucać), który występował we wczesnych wersjach Księgi Rodzaju od VI wieku p.n.e., został wyparty przez określenie „Czuwający" w czasach, kiedy powstała Księga Daniela, czyli około 165 roku p.n.e. W niekanonicznych Księgach Henocha i Jubileuszy (powstałych mniej więcej w tym samym czasie) używa się słowa „Czuwający" zamiast Nefilim. Mimo ortodoksyjnych żydowskich tradycji, Nefilim/Czuwający zostali już w tym czasie zaklasyfikowani do kategorii „upadłych aniołów" lub „gigantów". Przykładem tego może być tak zwany Dokument Damasceński, który powstał w I wieku n.e. lub nieco wcześniej i został znaleziony wśród zwojów znad Morza Martwego:

Otworzę wam oczy (...) aby nie kusiły was nieczyste skłonności i pożądliwe spojrzenia. Albowiem wielu zbłądziło z tego powodu (...) Czuwający w niebie z tej przyczyny upadli (...) I ich synowie, wysocy jak drzewa cedrowe, których ciała były niczym góry.

Pisma takie pokazują, jak w miarę upływu stuleci pewne oryginalne pojęcia i znaczenia zostały wyrwane z kontekstu historycznego. W VI wieku p.n.e. żyjący na wygnaniu Izraelici w dobrej wierze przepisali swoje dzieje z babilońskich kronik. Odkrywszy starą księgę Prawa Mojżeszowego, pracowicie tworzyli na jej podstawie własną doktrynę religijną, po czym powrócili do Jerozolimy i Judei wyposażeni w obszerną literaturę. W II wieku p.n.e. (czyli w 400 lat później) powstały dalsze księgi, które niekoniecznie miały na celu odzwierciedlenie faktów historycznych, lecz stanowiły raczej zbiór mitów, zdolny przeciwstawić się przeważającej w owym czasie kulturze grecko-aleksandryjskiej. Był to wiek romantyzmu, ale romantyzm ten na nieszczęście przesłonił spory kawał historii, dlatego pierwotni nefilim epoki Sumeru przeobrazili się w upadłych aniołów.

Tak więc tradycja „upadłych aniołów" przetrwała przez niemal dwa tysiąclecia - jednak nigdy nie miała nic wspólnego z pierwotną mezopotamską kulturą i historią. Tracąc historię, utraciliśmy również możliwość zdobycia wiedzy zapisanej ponad 4 tysiące lat temu. A były to bezpośrednie doświadczenia starożytnego Sumeru, ziemi, na której rozkwitła najstarsza cywilizacja świata, a cywilizacja ta o tysiące lat wyprzedziła naturalny bieg ewolucji rodzaju ludzkiego. To właśnie była owa kraina Elohim - wzniosłych, to było królestwo tajemniczych Nefilim - tych, którzy zstąpili z niebios.

Spójrzmy jeszcze raz na odpowiednie fragmenty Księgi Rodzaju, ale nie sugerując się tradycyjnymi, częstokroć błędnymi tłumaczeniami. Tym razem pragnę przedstawić dokonany przez semitystę Zecharię Sitchina przekład z hebrajskiego, który daje nam lepsze pojęcie o prawdziwym sensie tekstu:

Ujrzeli synowie boży, że córki ludzkie były piękne. Wzięli więc sobie za żony te wszystkie, które sobie upatrzyli. [...] Byli na ziemi Nefilim w owych czasach, również i potem, gdy synowie boży obcowali z córkami ludzkimi, a one im rodziły dzieci. Byli to mocarze wieczności - ludzie szem.

A więc wreszcie synowie Boga okazali się „synami bogów", natomiast nieznośni mityczni giganci przeobrazili się w istoty znacznie bardziej interesujące z historycznego punktu widzenia: w „mocarzy wieczności". Lecz co to za nowe słowo, które umknęło z tradycyjnych tłumaczeń? Co to znaczy ludzie szem"? W starożytności szem tłumaczono jako „wznoszący się w górę ognisty kamień" - a z tym pojęciem spotkamy się jeszcze nieraz.

Skoro rozprawiliśmy się już z gigantami w tym konkretnym kontekście, warto teraz zastanowić się nad ich ogólną rolą w Starym Testamencie. Najczęściej pojawiają się w Księdze Powtórzonego Prawa. Opowiada ona o Mojżeszu i Izraelitach po powrocie z Egiptu do Kanaanu, a także o najeździe Izraelitów na Kanaan pod wodzą Jozuego. W wielu miejscach określa się Kananejczyków jako olbrzymów, ale z relacji tych nie odnosimy wrażenia, że byli istotami nadludzkimi. Po prostu byli wyżsi i wyglądali groźniej niż przybysze. Przypomnijmy kilka fragmentów Księgi Powtórzonego Prawa

Lud to (Amoryci) jest liczniejszy i wyższy wzrostem od nas, miasta ogromne, obwarowane aż do nieba.

Poprzednio mieszkali w niej Emici, naród wielki, liczny i wysoki jak Anakici.

Nie zaczepiaj ich, nie wszczynaj z nimi wojny, gdyż nie dałem ci na własność niczego z ziemi synów Ammona (...) Również tę ziemię zamieszkiwali poprzednio Refaici, których Ammonici nazywali Zamzummitami. Naród to wielki, liczny i wysoki, jak Anakici.

Słuchaj, Izraelu, ty dzisiaj masz przejść przez Jordan, aby wydziedziczyć narody większe i mocniejsze od ciebie, miasta ogromne i umocnione pod niebo, lud mocny i wysoki, synów Anaka.

Ponieważ tak wiele plemion kananejskich uważano za olbrzymów zamieszkujących ogromne miasta, można przyjąć, iż byli to ludzie wysokiego wzrostu, z pewnością wyżsi od Izraelitów, którzy byli raczej niscy w porównaniu z normalnym wzrostem mieszkańców Kanaanu.

Najlepiej znanym olbrzymem Starego Testamentu jest oczywiście Goliat z Gat, filistyński wojownik, który rzucił wyzwanie pastuszkowi Dawidowi. Napisano, że Goliat liczył „sześć łokci i jedną piędź wzrostu", co daje w przybliżeniu 3,27 metra. Trzeba przyznać, że wzrost to olbrzymi, i nawet zakładając pewną przesadą (powiedzmy 25 procent) relacji na benefis Dawida, to i tak daje to nam mężczyznę wysokiego na 2,4 metra. Ale i współcześnie zdarzają się ludzie o takim wzroście. Niemiecki zapaśnik Kurt Zehe mierzył na przykład 2,5 metra, a rotterdamski kolos ringu Reinhardt miał aż 2,85 metra. Wielu współczesnych amerykańskich koszykarzy można uznać za gigantów (zarówno pod względem fizycznym, jak i mistrzostwa w grze), ale z pewnością nie przypominają ohydnych wielkoludów, których wizerunek kojarzy się z pojęciem giganta utrwalonym w mitologii i literaturze.

Mimo ogromnego wzrostu Goliata i potężnego miecza młody Dawid zabija go, zanim jeszcze doszło do oficjalnej walki, a to dzięki dobrze wymierzonemu w czoło olbrzyma strzałowi z procy. Scenę tę w zabawnej formie odtworzono w filmie z Harrisonem Fordem Poszukiwacze zaginionej arki, kiedy to Indiana Jones, napadnięty przez uzbrojonego w miecz bandytę, po prostu wyciąga pistolet i strzela do niego.

Później, zagrożony przez równie wysokich krewniaków Goliata „Dawid poczuł zmęczenie", pozostawił więc walkę z nimi swojej służbie (Druga Księga Samuela 21:15-22). Elchananowi z Betlejem udało się zabić brata Goliata z Gat, „którego drzewce dzidy wyglądały jak wał tkacki". Bratanek Dawida Jonatan zabił następnie syna Goliata, „który miał u każdej ręki po sześć palców i po sześć palców u każdej nogi". Inni synowie Goliata, Iszbo-be-Nob i Saf, także polegli z rąk ludzi Dawida, Abiszaja i Sibbekaja, ale nigdzie nie wspomniano, w jaki sposób Izraelici odnieśli zwycięstwa.

 


Data utworzenia: 23/06/2008 @ 08:00
Ostatnie zmiany: 01/02/2021 @ 04:50
Kategoria : _ Postacie i zagadki Tory
Strona czytana 20741 razy


Wersja do druku Wersja do druku

 

Komentarze


Komentarz #8 

autor : Alicja 13/12/2019 @ 12:34

post scriptum: Znaczenie piktograficzne szin , postrzegane jako zęby, ogień, który także występuje w imieniu człowieka, którego Bóg stworzył, tu chodzi o kontekst tekstu, ze byli oni z czegoś znani , sławni czy też o których coś słyszano tak jak o każdym z nas, którzy mamy swoje imiona i coś o nas słychać lub nie/ szammajim - tam wody , szam - tam, majim - wody ale szem to imię

Komentarz #7 

autor : Alicja 13/12/2019 @ 12:29

                                Imię to nie tylko nazwa, która coś znaczy i tylko i g woli literackie znaczenie posiadając. Imię [    שֶׁם  { szem } שֵׁם    { szem } שֻׁם { szum } – Szem – Szin i Mem, ma ciekawe znaczenie, co także pokazuje poprzez znaczenie nawet piktograficzne pewne rzeczy { nie wykluczając tego ze imię człowieka jest kojarzone z ogniem także , więc chodzi o to aby płonąć dla Pana a niegdyś mówiło się ze czyjaś świeczka zgasła albo ze zgasło czyjeś życie , nawet za życia może nawet ), oznacza to i imię i pamiątkę , pomnik, pamięć, pochwała, chwała, wychwalanie, sławienie, zachwalanie, wyrażającą aprobatę ciepłą, gorącą lub podziw dla Boga , wyrazy uznania, podziw, hołd, daninę, trybut, dań , wdzięczność, szacunek, pozdrawianie, świadectwo, docenienie, podarunek, ofiarowanie, sława, rozgłos, wieść, renoma, warunek bycia znanym i rozmawianym przez wiele osób, szczególnie ze względu na znaczące osiągnięcia dajmy na to; pewne wyróżnienie, popularność, zauważony jako ktoś, eminencja, prestiż, podstawa, reputacja, .. ale także ktoś może mieć złą reputacje, niesławę, z powodu nikczemności, bezeceństwa, bezecnego czynu , haniebności i t d i tp; to znaczy stan bycia dobrze znanym z jakiejś złej jakości lub czynu ;… rozgłos, sława, renoma, sława , tak jak Imię Pańskie jest sławne na przykład, jako pierwszeństwo, dominacja, reputacja, znaczenie…;… plotka, echo czyli krążąca na przykład obecnie historia albo relacja o niepewnej i wątpliwej prawdzie, …. Raport, sprawozdanie, pogłoska, reportaż, relacja, meldunek, referat… relacja mówiona lub pisemna czegoś, co zaobserwowano, usłyszano, zrobiono albo zbadano, przedstawienie się formalnie jako przybywający do określonego miejsca ablo gotowym do zrobienia czegoś…- to zaledwie podstawy, jednakże aby występować w czyimś imieniu , należy być całkowicie nim i znaczeniem tego co i kogo reprezentujemy przesiąknięci, zanurzeni, posiadający nadany przez ową osobę autorytet do wypowiadania rzeczy różnych i tak dalej, osobą, która niejako jest przedłużeniem mówienia i działalności tego, którego i kogo reprezentuje całkowicie zgodną będącą z jego poglądami i tym co i kogo reprezentuje. Czasem ludzie reprezentują czyjeś barwy, nawet w zastępstwie , jednakże w reprezentowaniu kogos nie może być zgrzytów z tym kimś ale jednak przedłużenie działalności i woli i poselstwa osoby, która nadała nam autorytet działań. Tak samo jak pisze że powiedział Dawid do Goliata, że on przyszedł do niego z włócznią i grotem i mieczem a on ( Dawid ) przyszedł do niego w Imieniu  יהוה Wojsk zastępów , które Goliad zelżył. I to wystarczyło do tego , występował on w Imieniu Pana i pokonał Filistyńczyka. וַיֹּ֤אמֶר דָּוִד֙ אֶל־הַפְּלִשְׁתִּ֔י אַתָּה֙ בָּ֣א אֵלַ֔י בְּחֶ֖רֶב וּבַחֲנִ֣ית וּבְכִיד֑ו& #1465;ן וְאָנֹכִ֣י בָֽא־אֵלֶ֗יךָ בְּשֵׁם֙ יְהוָ֣ה צְבָא֔וֹת אֱלֹהֵ֛י מַעַרְכ֥וֹת יִשְׂרָאֵ֖ל אֲשֶׁ֥ר חֵרַֽפְתָּ

Komentarz #6 

autor : Alicja 30/11/2019 @ 14:27

post scriptum:        זַמְזֻמִּים ( zamzumim ) – osoby, osobniki zła, paskudy, złośliwe, fatalne, nieszczęsne, głęboko niemoralne i wrogie, zepsute, które świadomie odrzuciły    i odrzucają normy moralne, zdegenerowane, niegodziwe, , wyrządzające krzywdę, zło, zdeprawowane, „gangrenujące”, zdrożne, grzeszne, bezecne, olbrzymy, wielkoludy – tytani,- goliaci, giganci , - potwory w zdrożności, niegodziwości, grzeszności, złośliwości, bezeceństwie, nikczemności, nieprawości, zła, czyli  רְפָאִים ( Refaim ) -  olbrzymy, wielkoludy, tytani, goliaci, siłacze [zamieszkiwali oni ziemię olbrzymów  םרְפָאִי  - אֶרֶץ ( Erec  - Refaim ), ziemię Amonitów, czyli synów Lota ]… jak  עֲנָקִים  ( Anakim – od  עֲנָק [ Anak ]  ) – silna rasa , - silny ród mężczyzn, gigantów, olbrzymów, wojowników , którzy objęli całą ziemię i przerazili mieszkańców  a  których BÓG wytracił przed Amonitami, podobnie tak jak to uczynił w Seir, potomkom Ezawa,wypędzając: הַחֹרִי ( HaChorej ) – Chorejczykom, których wytracił Pan Bóg i wygnał ich, także הָעַוִּים ( HaAwim ) – od עָוָֽה ( awa ) -   , którzy mieszkali w Aserym aż do   עַזָּה ( Aza ) – Azy / Gazy , których wytracili   כַּפְתֹּרִים                ( Kaftorim ) – Kaftoryci, którzy wyszli z Kaftor - כַּפְתּוֹר , zamieszkując z kolei  ich miejsce, co zapisano w 5 Księdze Mojżeszowej 2:  19 – 23. Imię :  הָעַוִּים        ( HaAwim ), pochodzi od  עָוָֽה ( awa ) – oszukiwał, wypaczał, przekraczał, pogwałcał, uchybiał, naruszał granice zasad moralnych lub inne zachowania jako standardy zachowania ustalone, złamał prawo, przekroczył i naruszał, naruszył, stał się zdemoralizowany,  z niedopuszczalnymi praktykami albo tendencjami lub jedno i drugie zepsutym, zniekształconym po-przez niewłaściwe użycie i przekierowanie; był uciskany, przygnębiony, został zanieczyszczony, skorumpowany, niedobry, figlarny, nieznośny, grzeszny niegodziwy, nikczemny…, ohydny, zdrożny,  zdeprawowany, …; jako rzeczownik , rodzaju żeńskiego, liczby pojedynczej; - עַוָּה ( awa ) – przewrotny, skorumpowany, krzywy, zdeprawowany, uparty, zepsuty, krzywy, oszukańczy, zgarbiony, kręty, nierówny, wichrowaty, - zgięty lub wykręcony z kształtu lub nie na miejscu, zdeformowany, nieuczciwy, nielegalny, zwichnięty, zdeformowany, nieuczciwy, nieczysty, niemoralny, nierzetelny, pokątny, nieprawy, bezprawny, nieprawowity, sprzeczny z prawem, zabroniony, bez zezwolenia poprzez prawo, a w szczególności poprzez prawo karne; jako:   עָוֹן    ( Awon ) – niesprawiedliwość, zbrodnia, podłość, niemoralne, rażąco – grubiańsko – sprośne, niesprawiedliwe, niesłuszne, krzywdzące, nieładne, niehonorowe, nielojalne, nieuczciwe   zachowanie, traktowanie, postępowanie; skażenie, zmaza nocna, profanacja, plugawienie, profanacja, zbezczeszczenie, plama, ujemny wpływ, grzech, wina, naturalna deprawacja, grzech tak zwany pierworodny, - obecny albo istniejący od początku, pierwszy, lub najwcześniejszy; עָווֹן עֲווֹן ( Awon ) –niesprawiedliwość, zbrodnia, podłość, niemoralne albo rażąco niesprawiedliwe zachowanie, pełne przestępstw, niegodziwości, grzechu i zła; krzywda, niesłuszność, brak uczciwości, sprawiedliwości, zło, zepsucie, mylność, niesłuszność, sparszywienie, obrzydliwość, zbrodnia, bezeceństwo… ; obskurna obrzydliwość, podłość, wina, grzech, obleśność, także kara za grzech, jako zemsta – zapłata, surowa kara, odpłata, nagroda, nagrodzenie  za przestępstwo, dyscyplinarne karanie sprawiedliwości jako odpłacająca słuszność, godziwość, - jako godziwość za zło i złe czyny popełnione przez winowajcę; הֶעֱוָה ( HaEwa ) – powoduje niegodziwość, przewrotność, nikczemność, grzeszność, niedobroć, figlarność, nieznośność, ohydę, zdrożność, złą

Komentarz #5 

autor : Alicja 30/11/2019 @ 14:24

Co do Goliata, który był i Filistynem i z נְפִילִים ( Nefilim),   czyli upadłych, o tyle by się zgadzało, żeimię Filistyn, to ktoś kto tarza się w prochu i ciągle co by nie robił to sięponiża przed innymi i daje plecy i schodzi coraz to niżej we wszelkimpostępowaniu, wystawiając się i narażając na upokorzenie.נְפִילִים ( Nefilim ), to: upadli,pokonani, polegli, pokonani   [ upadła, ludzka natura, niemoralne/ skażone],odstępcy: odstępca, odszczepieńcy, renegeraci, apostaci, niegodziwi, nikczemni,grzeszni, niedobrzy, figlarni, nieznośny, zdrożni, ohydni; opuszczeni,porzuceni, zaniechani, opustoszali, zepsuci; rozrzutnicy, utracjuszowi,bezwstydnicy, wyuzdańcy; nieludzcy, brutalni, zwierzęcy, wstrętni, paskudniludzie najeźdźcy, okupanci, zaborcy; złodzieje , bandyci, rabusie, zbóje, rozbójnicy, złoczyńcy; od נָפָל ( Nafal ) - poronienie,przerwanie ciąży, poroniony pomysł lub fatalizm , to co osadzone jest wniegodziwości: niegodziwość, nikczemność, złośliwość, bezeceństwo, grzeszność,zdrożność; נַפָל ( Nafal ) – niejakoprzedwczesne , występujące nie w porę urodziny - przedwcześnie ; מַפֵּלָה ( Mapela ) – ruina,upadek, zguba, rudera, zagłada, katastrofa, burzenie, niszczenie,zaprzepaszczenie; zniszczenie, zguba, rozbicie, dewastacja, niweczenie; מַפָלָת ( Mapalat ) – martwytusz, padlina, zwłoki, ciało martwe – nieżywe ciało ludzkie albo zwierzęce,które padły ofiarą choroby, schorzenia, dolegliwości, cierpienia, przypadłości- list Judy 1: 4 – 8 – stąd upadek, ostatecznie zniszczenie;  Ezechiel 33: 10 ; ..  wyciąć trzebić jak w bitwie, choroba, sen,powalić, wyczerpać do ostateczności , wyniszczać, padać na dół - na twarz ( jakw modlitwie ); padać na dół, podać jako w ręce wroga zaatakowany, napadnięty,napotkać, natknąć się jak na wroga, mieć utarczkę; boczyć się – marszczyć brwi,pokazywać się i występować jako pogardliwym, wzgardliwym - jako złe oblicze,mina, przedłożony jako petycja; podzielony na części, rozdzielony, oddzielony;zmarnowany, marniejący, rozpuszczony jak przy połączeniu substancji – jakoprzez śmierć, rozbity jak namiot albo obozowisko armii; oddzielone, rozdzielonejak wychodzące z łona; opustoszały, samotny, zdradzony, porzucony, dołączony doupadku – dołączył do wroga; spowodowany zniszczeniem; upadek jak miasta lubnarodu – kraju; powalony, ścięty, - obniżyć, podciąć, trzebić ( tak jak naprzykład drzewa ), skończony- zakończony : przyszedł do finalnego punktu –zakończenia, osiągnąć jak w jakiejś sprawie; wyrzucony, rozwlec się –rozczapierzyć- dyfuzja- rozproszenie ( jak mieszkańcy na ziemi ) . מִגַּת גָּלְיָת ( Goliat MiGat ) – Goliat z Gat { גַּת ( gat ) – wyciskaraka ,- prasa  do wina, wróg, nieprzyjaciel,przeciwnik, osoba, która jest aktywnie przeciwna albo i wrogo nastawiona dokogoś, czegoś, na przykład wrogiem ludzkości; był nie tylko z olbrzymów;- upadłych ale i Filistynem - פְּלִשְׁתִּי ( Peliszti ). Filistyni czyli Peliszyci, -  Filistyni pochodzą od Chama trzeciego syna Noego jakpisze:                      &nb sp;                           W 1Księdze Mojżeszowej 10: 6, mamy:   וּבְנֵי חָם כּוּשׁ וּמִצְרַיִם וּפוּט וּכְנָעַן׃                 &nb sp;               [A synami Chama są : Kuszi  Micrajim i Put i Kanaan [ którego Noeprzeklął za to co zrobił mu jego najstarszy Syn Cham ]. 1 Księga Mojżeszowa 10:13- 14:וּמִצְרַיִם יָלַד אֶת-לוּדִים וְאֶת

Komentarz #4 

autor : Daniel 16/09/2010 @ 21:47

Po pierwsze David mógł miec mniejwiecej 2m 11 cm lub cos ponad lub mniej poniewaz saul dał mu to co miał na sobie wiec byli podobnego wzrostu skad to wiem miałem sen ze idę i mam 2 m 11 cm wzrostu i jestem saul. ja napewno na tyle nieurosnie i niechciałbym ale wiem ze taki bylb wzrost saula wiec wzrost izraelitów wtedy sredni był ponad 185 cm  mniej wiecej pozatym zapominiałes o jednym waznym fragmecie który jest odpowiedzią na wszystkie twoje pytania tu zadanie Synowie Boga coż to znaczy   Bóg stowrzył człowieka na swój obraz na obraz Boży go stworzył ' ten fragmentnt mówi nam o doskonałosci człowieka ludzie byli ci całkiem inni niż my piekni super piekni w porownaniu z nami  !!! doskonali niemieli chorych zebów rodzili sie z nimi i umierali podnosicli 10 tys ton to byli synowie Boga nie zadni aniłowie kiedy zwierzeta sie patrzyły na człowieka myslały ze to  Bóg dopiero gdy się zbliżyły widziały ze jest to c złowiek to wystarczajacy dowód na to aby stwierdzic jak doskonali ludzie byli 5 i 6 tysiecy lat temi i nawet 4 tys lat temu My jestesmy synami Boga lecz ZłO które jest w swiecie tak nas zniekształciło ze dzisiaj rodza sie w wiekszosci słabeusze nieomodlone i dlatego nierozumiemy tego tekstu o synach Bozych na braz Bozy go stowrzył; Saul wśród izrelitów poczytaj pomysl

Komentarz #3 

autor : jadzia 09/06/2010 @ 12:48

juz nic nie jest pewne ,,mysle wiec jestem,,  ,,,, a bede juz na 100% wiedziec jak umre

Komentarz #2 

autor : rafalJG 07/05/2009 @ 12:03

Rabini też głowili się nad tym wersetem, a komentarze do Tory pokazują co najmniej kilka jego interpretacji.

http://www.sluzbaapostolska.blogspot.com/


Komentarz #1 

autor : krystyna 11/03/2009 @ 21:31

bardzo interesujacy artykol,ktorego zagadnienia sa moim najwyzszym punktem zainteresowania.Zaznaczam ze jestem dzieckiem Bozym,lecz wierze ze wszystkie cywilizacje mialy swoje zrodlo w Bogu.Oprocz objawienia w Slowie Bozym nic zwiazane z tym tematem nie jest dla mnie oparciem.Dlatego tez chetnie chcialabym zdobyc studium biblijne z oryginalnym tlumaczeniem z hebrajskiego tegoz zagadnienia.Sumer,itd.

dziekuje Krystyna

 
Trzecie Oczko
0-ameryka-saqsay4.jpg0-ameryka-03-Sacsayhuaman.JPG0-ameryka-piramida2.jpg0-ameryka-jukatan.jpg0-ameryka_Kalasasaya_Tiwanaku_Bolivia.jpg0-maja.jpg0-ameryka_chichen_itza.jpg0_maya4.jpg0-ameryka-gold.jpg0-maya-pismo.gif0-ameryka_Chac mool.jpg0-america-Teotihuacan.jpg0-ameryka-religia2.jpg0-ameryka-uxmal7.jpg0-ameryka-El_Tajin.jpg0-ameryka-01.jpg0-ameryka-Xalapa.jpg0-america-Teotihuacan2.jpg0-moche.jpg0-ameryka-JaguarGod.jpg0-ameryka-05.jpg0-ameryka-inca.jpg0-ameryka-Chichen-Itza.jpg0-mex_tula2.jpg0-ameryka-Palenque.jpg0-ameryka-Uxmal_Pyramid_of_the_Magician.jpg0-ameryka-Maya.jpg0-ameryka-el-tajin.jpg0-ameryka-maska3.jpg0-ameryka-olmec.jpgprecolumbiana-peru.jpgmask-teotihuacan.jpg0-ameryka-03.jpg0-nazca.jpgameryka-grzyb.png0-ameryka-gold2.jpg0-ameryka-religion-aztecas2.jpg0-ameryka-machu-picchu_2.jpg0-ameryka-Inca2.gif0-ameryka-skull.jpg0-ameryka-Aztec-xolotl.jpg0-ameryka_Maize God.jpg
Rel-Club
Sonda
Czy jest Bóg?
 
Tak
Nie
Nie wiem
Jest kilku
Ja jestem Bogiem
Ta sonda jest bez sensu:)
Prosze zmienić sondę!
Wyniki
SzukajArtykuły

Zamknij => WISZNUIZM <<==

Zamknij - Japonia

Zamknij BUDDYZM - Lamaizm

Zamknij BUDDYZM - Polska

Zamknij BUDDYZM - Zen

Zamknij JUDAIZM - Mistyka

Zamknij NOWE RELIGIE

Zamknij NOWE RELIGIE - Artykuły Przekrojowe

Zamknij NOWE RELIGIE - Wprowadzenie

Zamknij POLSKA POGAŃSKA

Zamknij RELIGIE WYMARŁE - Archeologia

Zamknij RELIGIE WYMARŁE - Bałtowie

Zamknij RELIGIE WYMARŁE - Manicheizm

Zamknij RELIGIE ŻYWE - Konfucjanizm

Zamknij RELIGIE ŻYWE - Satanizm

Zamknij RELIGIE ŻYWE - Sintoizm

Zamknij RELIGIE ŻYWE - Taoizm

Zamknij RELIGIE ŻYWE - Zaratustrianizm

-

Zamknij EUROPA I AZJA _ _ JAZYDYZM* <<==

Nasi Wierni

 6808128 odwiedzający

 227 odwiedzających online