Religioznawstwo
Zagadnienia Religijne
Europa Pogańska
Azja
Hinduizm i odłamy
Judaizm i odłamy
Chrześcijaństwo i odłamy
Islam i odłamy
Afryka
Ameryka
Australia i Oceania

RELIGIOZNAWSTWO - Bibliografia - Bibliografia polska

Bibliografia

- link do bibliografii w kolorze


Abu-Rab Haithem, Zarża Beata – Status kobiety w Islamie

Spis treści

Dlaczego status kobiety w Islamie?

Sytuacja społeczna kobiety w przedislamskiej Arabii

Ogólny obraz kobiety w Islamie

Małżeństwo w Islamie

Poligamia w Islamie

Al-Hidżab ubiór muzułmanki i kontakty między płciami

Rola kobiety w działaniach społecznych

Rola kobiety w życiu politycznym

Kwestie prawne

Kobiety z Qur'anu i historii Islamu

Emancypacja

Lista wybranych hadisów proroka dotyczących kobiet i życia małżeńskiego

Zakończenie i wnioski

Armstrong Caren – Jerozolima miasto trzech religii

Żadne inne miasto na świecie nie budzi takich emocji jak Jerozolima.Nigdzie indziej teraźniejszość nie jest tak zakorzeniona w historii jak tu. Nagromadzenie świętych miejsc - wśród których znajduje się m.in. wzgórze, na którym ukrzyżowano Jezusa, grób Najświętszej Marii Panny, skała, z której prorok Mahomet wzniósł się do nieba - powodują, że od setek lat Jerozolima jest wielkim ośrodkiem kultu religijnego chrześcijan, wyznawców judaizmu oraz muzułmanów.

Augustyn św. – Dialogi filozoficzne

"Dialogi filozoficzne" to, obok "Wyznań", najbardziej filozoficzne, a zarazem znakomite literacko i nieraz pełne uroku, dzieła św. Augustyna. Należą tutaj m.in. tak fundamentalne rozprawy, jak o życiu szczęśliwym, o nieśmiertelności duszy, Solilokwia, o wierze prawdziwej. Stanowią one jedne z najważniejszych dzieł nie tylko myśli chrześcijańskiej, ale całej cywilizacji europejskiej. Wznowienie dialogów w nowym, poprawionym opracowaniu prof. Seńki spełnia z całą pewnością oczekiwania wielu filozofów, studentów i ludzi kultury.

Brosse Jacques – Mistrzowie duchowi

Adresowany do szerokiego kręgu czytelników ilustrowany leksykon omawiający życie, osobowość i dzieło ponad dwustu myślicieli, duchownych i przywódców religijnych od starożytności po współczesność, których nauczanie wywarło wpływ na losy milionów ludzi i wciąż pozostaje aktualne. Oprócz zarysów monograficznych dotyczących poszczególnych postaci ( m.in. Mojżesza, Platona, Buddy, Gandhiego ) słownik zawiera artykuły ogólne - charakterystyki świętych ksiąg, głównych szkół i rozmaitych prądów duchowych, jakie rozwinęły się w różnych kręgach kulturowych na całym świecie. Ważnym uzupełnieniem, są mapki ukazujące najważniejsze centra wielkich religii oraz przewodnik bibliograficzny.

Campbell Jonathan - Zwoje znad Morza Martwego rozszyfrowane

Autor przedstawia znakomicie udokumentowaną historię odnalezienia zwojów i kontrowersje, jakie rękopisy z Qumran budzą do dziś. Odkrywa ich doniosłe znaczenie dla badańnad przeszłością i ujawnia, że szczegółowe informacje zawarte w bezcennych manuskryptach zmieniały radykalnie podejście nauki do Biblii, umożliwiając całkowicie nowe spojrzenie na judaizm w czasach Chrystusa i początki chrześcijaństwa.

Clement Catherina – Podróż Teo

"Francuski ""Świat Zofii""! Czternastoletni chłopiec odbywa cudowną podróż przez historię religii, spotykając się z katolikami, protestantami, żydami, muzułmanami, animistami, hinduistami, buddystami, konfucjanistami, szintoistami... Książka podbiłaserca czytelników we Francji i zyskała gorące poparcie Josteina Gaardera."

Cook Michael – Mahomet

Ukazując postać proroka islamu, autor przedstawia posłannictwo Mahometa ijego głęboki związek z dziejami Arabii. Cook sięga do Koranu, tradycji oraz źródeł niemuzułmańskich, aby dać obraz życia i działalności Proroka, a jednocześnie pokazać odrębność, oryginalność i swoistość religii islamu.

Cook Michael – Koran

Koran należy do najważniejszych ksiąg w dziejach cywilizacji; jest podstawą jednej z największych religii świata - islamu - i gwarantem jej ciągłości od piętnastu stuleci. W błyskotliwym "Bardzo krótkim wprowadzeniu" Michael Cook przedstawia znaczenie Koranu zarówno w islamie tradycyjnym, jak i współczesnym. Ze swadą, nie stroniąc od celnej anegdoty, omawia rolę Koranu w cywilizacji muzułmańskiej i porównuje z innymi świętymi Pismami oraz wielkimi dziełami w historii kultur Europy i Azji.

Cruz Joan Carroll - Cuda eucharystyczne. Eucharystyczne fenomeny w życiu świętych

Opis 36 słynnych cudów eucharystycznych w historii Kościoła. Zjawiska Hostii zmieniających się w widzialne ciało, krwawiących, zmieniających się w kamień, unoszących się w powietrzu i wielu innych.

Ze spisu treści:

Cud w Ferrarze (Włochy), rok 1171; Cud w Amsterdamie (Holandia), rok 1345; Cud w Morrovalle (Włochy), rok 1560; Cud w Faverney (Francja), rok 1608; Cud w Dubnej (Polska), rok 1867; Dwa cudowne wydarzenia w Stich (Niemcy), rok 1970; Cuda eucharystyczne i święci; Posty eucharystyczne; Zachwyty i ekstazy; Głosy i wizje; Lewitacje; Duchowa Komunia Święta.

Książka jest bogato ilustrowana czarnobiałymi fotografiami i rycinami.

Cupitt Don – Po Bogu. O przyszłości religii

Profesor DonCupitt, dyrektor studium filozofii i teologii Emannuel College Uniwersytetu Oksfordzkiego i anglikański ksiądz, przedstawia ewolucję ludzkiej religijności i wiary: od Platona, po - jak sam to określa - postmodernistyczny cynizm epoki "po Bogu". Co czynić z religią w postmodernistycznym świecie? - oto pytanie, na które stara się odpowiedzieć Cupitt i dla wielu czytelników jego odpowiedź może być zaskakująca.

Eliade Mircea – Historia wierzeń i idei religijnych - tom I - od epoki kamiennej do misteriów eluzyńskich

Historia wierzeń i idei religijnych jest ostatnimdziełem Eliade'go, wybitnego myśliciela i religioznawcy.

Eliade Mircea – Historia wierzeń i idei religijnych - tom II - od Guatamy Buddy do początków chrześcijaństwa

Historia wierzeń i idei religijnych jest ostatnim dziełem Eliade'go, wybitnego myśliciela i religioznawcy.

Eliade Mircea – Historia wierzeń i idei religijnych - tom III - od Mahometa do wieku reform

Historia wierzeń i idei religijnych jest ostatnim dziełem Eliade'go, wybitnego myśliciela i religioznawcy.

Eliade Mircea – Sacrum i profanum

Książka przedstawia dwa sposoby bycia w świecie, specyficzne wymiary przeżycia religijnego, ukazując, czym różni się ono od świeckiego przeżywania świata. Dowiemy się, czemu człowiek z Zachodu nie umie tak łatwo pojąć świętości przedmiotu, i że świętość ta jest tylko przejawem świętości kosmicznej.

Eliade Mircea – Mity, sny i misteria

Choć teksty zebrane w tym tomie nie są systematycznym studium związków między strukturami świata religijnego (mity, misteria) i onirycznego, jednak każdy z nich zawiera pewne odniesienia i zestawienia nieświadomej aktywności psychicznej i faktów religijnych. Między światem onirycznym i mitologicznym istnieje ciągłość, tak jak istnieje odpowiedniość między Postaciami i Wydarzeniami mitycznymi a onirycznymi.

Eliade Mircea - Joga. Nieśmiertelność i wolność

Jest to słynna, tłumaczona na wiele języków praca, w której Eliade - eseista i pisarz, religio-znawca i indolog - podejmuje próbę przełożenia kategorii jogi na język filozofii nowoczesnej. Zagadnienia filozoficzne związane ze starą kulturą indyjską widzi w perspektywie kultury europejskiej. Jego celem jest uchwycenie istoty zjawisk, nie zaś ich opis. Autor poświęca wiele miejsca omówieniu teoretyczno-filozoficznych przesłanek jogi, analizie związanych z nią terminów. Omawia podstawowe metody i techniki osiągania koncentracji umysłowej. Porównuje filozofię jogi z braminizmem, hinduską literaturą dydaktyczno-religijną i teologiczną, z buddyzmem. Przedstawia rozprzestrzenianie się jogi w różnych postaciach - wpływy tantryzmu na filozofię, mistykę, rytuał, moralność, ikonografię i literaturę. Zestawia jogę z alchemią. Wreszcie dokonuje syntetycznego podsumowania doktryn jogi i ich różnorakich zastosowań. Książka oparta jest na bogatym materiale zebranym przez autora podczas studiów na uniwersytecie w Kalkucie (1928-1931) oraz w asramie w Ryszikeś w Himalajach (1931).

Evdokimov Paul – Prawosławie

Evdokimov Paul - Kobieta i zbawienie świata

Fischer-Wolppert Rudolf – Lekskon papieży

Spis treści

Papieże wedle kolejności chronologicznej

W kręgu historii papieży. Nazwy, nazwiska, fakty

Papieże wedle kolejności alfabetycznej

Alfabetyczny spis haseł

Ganeri Anita – Religie

Wierzenie ludzi są różnorodne, a wiedza o nich niezmiernie rozległa. Ta książka w sposób interesujący i barwny przedstawia religie cywilizacji starożytnych, wielkie wyznania monoteistyczne (m.in. chrześcijaństwo) oraz rozwijające się współcześnie nowe kulty.

Hattstein Markus – Religia świata

Bogato ilustrowany przewodnik po największych religiach naszego globu ukazuje maksymalnie pełną (w większości hasłową a jednak spójną) historię doktryn hinduizmu, buddyzmu, religii Chin i Japonii, Judaizmu, Chrześcijaństwa i Islamu.

Holl Adolf – Heretycy

Fundamentalne dzieło, ujęte w pięćdziesięciu szkicach międzynarodowej grupy renomowanych autorów, opowiedziane w sposób kompetentny i rzetelny, prezentuje panoramę dziejów myśli kacerskiej i ruchu dysydenckiego w chrześcijaństwie.

Hegel G. W. F. – Pisma wczesne z filozofii religii

Pisma Hegla z okresu pobytu w Jenie odsłaniają najgłębsze intuicje myśli Heglowskiej, przede wszystkim te czerpiące natchnienie z teologii chrześcijańskiej. Obiektem jego analiz jest tutaj zarzucone później przez Hegla przekonanie o fundamentalnej - nie tylko teologicznie, ale i filozoficznie - roli miłości. W dużej mierze stanowi ono źródło późniejszego rozwoju myśli tego wielkiego geniusza filozofii europejskiej. Pierwsze polskie tłumaczenie tego dzieła stanowi z pewnością wielkie wydarzenie na filozoficznym rynku księgarskim.

Hoevels Fritz Erik - Psychoanaliza i Religia. Pisma zebrane

Przedstawiona książka jest zbiorem esejów naukowych, które Fritz Erik Hoevels - praktykujący psychoanalityk - opublikował na przestrzeni kilku lat w dążeniu do wyjaśnienia religijnych obyczajów i wyobrażeń. Po raz pierwszy od śmierci Zygmunta Freuda jeden z autorów podejmuje się odważnie stosować wobec religii środki, które twórca psychoanalizy dał we władanie ludzkości. Wyjaśnia nie tylko fenomeny religijne, lecz zjawiska te wykorzystuje równocześnie do przedstawienia metody psychoanalitycznej. W oparciu o poglądowe przykłady autor wprowadza również nieobeznanego w tej metodyce czytelnika do sedna psychoanalizy i nawet gdyby przytaczane przezeń osobliwości wydawać by się mogły po części błahe, daje mu możność zrozumienia, dlaczego wierzy się w tę "dziecinną niedorzeczność" - jak swego czasu Freud określił religię.

Z treści:

"Umarł" i "nie ma"

Prawdziwa treść "teorii totalitaryzmu"

Rękopiśmienne poprawki Freuda na pierwszej stronie maszynopisu "Człowieka imieniem Mojżesz"

Tabu rodzajnika określonego

Dwa rodzaje myślenia

Bhagwan albo dylemat religii o ludzkim obliczu - studium psychoanalityczne

Chińska fantazja o parciu na pęcherz

Mitra i Jezus

Parareligijne nawrócenie

O pewnym tabu kulinarnym Żydów i jego tajemnicy

Wyobrażenie o nieśmiertelności w świetle psychoanalizy

Katolicyzm i protestantyzm - dwie nerwice zbiorowe

Johnson Paul - W poszukiwaniu Boga

Kwestia istnienia Boga i związane z tym pytanie o to, czy śmierć stanowi ostateczny kres naszej egzystencji, to najważniejsze problemy, przed jakimi staje człowiek - tak samo dziś, jak kilka tysięcy lat temu. W swojej książce, którą sam uważa za rodzaj medytacji na tematy religijne, Paul Johnson zastanawia się nad tym, dlaczego w naszym stuleciu nie doszło do zmierzchu wiary, zapowiadanego przez wielu XIX-wiecznych propagatorów ateizmu, pokazuje także daremność prób zastąpienia Boga fałszywymi ideologiami.

Autor rozważa świadectwa istnienia Boga, zastanawia się nad jego naturą, stawia trudne pytania o pochodzenie zła w świecie, o sens cierpienia i znaczenie śmierci, snuje też refleksje nad naszym stosunkiem do przyrody, a zwłaszcza do zwierząt, w świetle nauki chrześcijańskiej. W książce tej Paul Johnson łączy ogromną wiedzę i erudycję historyczną z głęboko osobistym, ściszonym tonem wypowiedzi, tworząc całość, która nas nie tylko zaciekawia, ale i porusza.

Jordan Michael – Tajemnice kultur i religii wschodu

Dogłębne i jasne wprowadzenie do głównych religii i systemów filozoficznych Indii, Chin i Japonii. Autor analizuje nie tylko wewnętrzną duchowość Wschodu - doktryny religijne, święte pisma, życia mistrzów duchowych, etykę i moralność - lecz także jej zewnętrzne przejawy w postaci obrzędów, mitologii, architektury, sanktuariów i symboli.

Przybliża czytelnikowi wzajemne oddziaływanie czynników historycznych i kulturowych oraz wierzeń religijnych wszystkich tradycji Wschodu, a także objaśnia występujące w nich trudne koncepcje i pojęcia. Podejmuje też kwestię oddziaływania mądrości Wschodu na myśl Zachodu u progu nowego tysiąclecia.

Kibish-Ożarowska Krystyna– Mały przewodnik po sztuce religijnej

"Często stykamy się w muzeach i kościołach z dziełami sztuki religijnej, ale nie zawsze potrafimy się zorientować, co właściwie przedstawiają podziwiane przez nas malowidła, freski czy płaskorzeźby. Przystępnie napisana i bogato zilustrowana książka ukazuje, jak kształtowały się tradycje prezentowania poszczególnych tematów i jakim zmianom ulegały one na przestrzeni wieków. Obok sławnych dzieł mistrzów renesansu autorka omawia zabytki mniej znane – wczesnochrześcijańskie i średniowieczne, tłumacząc ich dydaktyczny czy dewocyjnycharakter i nie zawsze już dziś zrozumiałą symbolikę."

Knott Kim – Hinduizm

Czy hinduizm jest religią w tradycyjnym sensie? Jakie zmiany zachodzą w nim współcześnie, od kiedy zaczął rozprzestrzeniać się na całym świecie? Na czym polega wewnętrzna różnorodność tradycji, wierzeń i praktyk hinduistycznych? Na te oraz na wiele innych pytań Kom Knott próbuje odpowiedzieć w swej książce, wprowadzając czytelnika w świat świętych tekstów hinduizmu, jego mitologii i pojęć filozoficznych, obyczajów i instrukcji. Spotkanie z hinduizmem umożliwia poznanie duchowego dziedzictwa wielkiej kultury, o czym przekonuje autorka, podkreślając, że stanowi ono okazję do pogłębionej refleksji nad fenomenem religii. "

Książka została wydana z serii: Bardzo krótkie wprowadzenie.

Kosidowski Zenon – opowiesci biblijne. Opowieści ewangelistów.

OPOWIEŚCI BIBLIJNE

Wstęp, Od stworzenia świata do Wieży Babel, Abraham, Izaak i Jakub, Burzliwe dzieje Józefa, Mojżesz, Jozue i sędziowie, Złoty wiekIzraela, Izrael i Juda, Sześć opowieści biblijnych, Tablica chronologiczna

OPOWIEŚCI EWANGELISTÓW

Od autora, Jeden spośród milionów niewolników, Rzecz o Ewangeliach i ich domniemanych autorach, Dzieje apostolskie i listy NowegoTestamentu, Jezus - postać enigmatyczna, U źródeł chrystianizmu, Najważniejsze pozycje biograficzne dla obu dzieł

Lanczkowski Gunter - Wprowadzenie do religioznawstwa

Mackie John L. - Cud teizmu. Argumenty za istnieniem Boga i przeciw istnieniu Boga

Autor - zmarły przed kilkunastoma laty filozof oksfordzki - dokonał pełnego przeglądu argumentów przemawiających za istnieniem Boga i przeciwko Jego istnieniu: opisał je szczegółowo, przeanalizował, skomentował, poddał krytyce.

Marsh Henry - Czy ty jesteś królem ?.. Dzieje Chrystusa na tle historycznego konfliktu pomiędzycesarstwem rzymskim a judaizmem

Meyendorff John - Teologia bizantyjska. Historia i doktryna

Książka Meyendorffa jest doskonałym wprowadzeniem w ducha i świat pojęć teologii bizantyjskiej. W części pierwszej swego dzieła autor przedstawia opis głównych tendencji historycznych w Kościele wschodnim; część druga zaś, będąca zwięzłym zarysem całokształtu problematyki teologii bizantyjskiej, zawiera analizę rozwoju idei teologicznych w Bizancjum. "Celem tej książki - jak pisze J.Meeyendorff - jest opis kategorii myśli teologicznej kształtowanych w ramach chrześcijańskiej cywilizacji bizantyjskiej, jej filozofii życia, liturgii i sztuki oraz utrzymujących się we współczesnej ortodoksji wschodniej".

Miles Jack - Bóg. Biografia

Jaki naprawdę był Bóg ? Jak wyglądało jego życie ? Czy można traktować go nie jako obiekt kultu religijnego, lecz jako bohatera najsłynniejszej książki na świecie, jako postać literacką równie głęboką i złożoną jak Hamlet ? Tego zadania podjął się Jack Miles, były jezuita, znawca religii i języków krajów Bliskiego Wschodu. Jego trud zaowocował przyznaniem mu w 1996 roku Nagrody Pulitzera.

Opierając się na oryginalnym tekście hebrajskim Jack Miles ukazuje nam Boga i jego ewolucję w kontaktach z człowiekiem. Mamy tu Stwórcę, który niemal niszczy swoje najważniejsze dzieło; żądnego krwi wojownika i obrońcę uciśnionych; prawodawcę, który sam stoi ponad prawem; "bicz Boży" i skruszonego grzesznika...

Głęboka wiedza i erudycja autora rzuca nowe światło tak na Boga, jak na człowieka, i ukazuje nam Biblię w nowym, jakże fascynującym wymiarze.

Mikołejko Zbigniew - Żywoty świętych poprawione

Zbigniew Mikołejko odkrył, że poczet polskich świętych minionegotysiąclecia został skompletowany w kulturze wielonarodowej, na pograniczu wielu wyznań chrześcijańskich, wśród politycznych waśni, niebywałej zajadłości i krwawych mordów, czyli w sytuacji typowej dla obszaru, który nazywamy Europą Środka. Fakt ten wypełnił narrację Autora olśniewającym dramatyzmem.

Nydahl Ole - Moja droga do lamów. Buddowie dachu świata

W latach sześćdziesiątych z bogatych krajów Zachodu wyruszyli do Indii i Nepalu młodzi buntownicy: jedni szukali tam tanich narkotyków, inni duchowych mistrzów. Ole Nydahl z Kopenhagi i jego żona Hannah odbyli wtedy najdalszą podróż na Wschód, jaką można sobie wyobrazić: podróż do mistycznego centrum Azji. W Himalajach poznali Jego Świątobliwość XVI Gialwa Karmapę, mistrza linii przekazu Kaigu, jednej ze szkół buddyzmu tybetańskiego, i zostali jego uczniami. Ole Nydahl w tej książce opowiada historię własnej zdumiewającej przemiany: z hippisa żyjącego na poboczu prawa w powiernika najwyższych lamów Tybetu, mistrza medytacji i buddyjskiego "misjonarza" na kraje Zachodu.

Oraska Remigiusz – W kręgu Odyna i Trygłowa

Zarys problematyki neopoganizmu w Polsce i na świecie. Autor omawia neopogaństwo w skali globalnej, prezentuje jego historię i współczesność w naszym kraju oraz próbuje rozpoznać przyczyny zaistnienia i rozwoju takich postaw we współczesnej Polsce.

Na sprawę odradzającego się pogaństwa patrzę z punktu widzenia agnostyka. Nie można mieć nikomu za złe, jeśli zainteresuje się nieopisanymi dziejami Polaków czy nawet Polan z czasów przedchrześcijańskich. Nasza tradycja słowiańska, o której - moim zdaniem - wciąż wiemy za mało, może być dla części osób przeciwwagą wobec chrześcijaństwa - fragment wypowiedzi Danuty Waniek dla "Nowego państwa".

Pałubicki Władysław – Religia a religie

Autorzy w swojej książce próbują wyjaśnić pojęcie religii. Pierwsza część pracy to zagadnienia teoretyczne dotyczące typologii, definicji i struktury religii oraz zagadnienie tolerancji i nietolerancji religijnej w Polsce i na świecie. W części drugiej autorzy przedstawiają orientalne ruchy religijne, które zaczęły swoją działalność w Polsce. Na końcupublikacji można znaleźć słowniczek z podstawowymi terminami i pojęciami dotyczącymi religii świata.

Prabhupada Swami - Bhagavad-Gita taka jaką jest

Kompletne wydanie poprawione i powiększone z oryginalnym tekstem sanskryckim, transliteracją łacińską, polskimi ekwiwalentami, tłumaczeniem i dokładnymi objaśnieniami.

ks. Pryszmont Jan - Historia teologii moralnej

Opublikowanie historii katolickiej teologii moralnej jest odpowiedzią na oczekiwanie wyrażane niejednokrotnie szczególnie przez jej wykładowców i studentów, o czym zresztą szerzej będzie mowa we wstępie do pierwszej części. Wydało się jednak rzeczą słuszną włączyć w tę pozycję szkice historyczne myśli moralnej dwóch innych wielkich Kościołów chrześcijańskich, tj. protestanckiegoi prawosławnego. Zrozumiałe to jest w dobie ożywionych kontaktów pomiędzy przedstawicielami różnych wyznań chrześcijańskich i poszukiwań pogłębienia myśli teologicznej w oparciu o doktrynę braci odłączonych. Stąd można żywić nadzieję, że takie poszerzenie zakresu tematyki będzie nie tylko instruktywne, leczrównież inspirujące w poszukiwaniu lepszych ujęć zagadnień teologicznomoralnych.

Przedstawione opracowania dziejów myśli moralnej różnią się między sobą. Ich odmienność wynika niewątpliwie z osobistego sposobu podejścia każdego z autorów, w znacznym jednak stopniu również z racji obiektywnych. Te ostatnie wypływają w dużej mierze z innej specyfiki doktryny moralnej poszczególnych wyznań, z innych kolei ich rozwoju, a także z niejednakowej wartości źródeł i opracowań dostępnych dla autorów.

Książkę zamyka zarys historii rodzimej moralistyki katolickiej. Jest to odpowiedź na ewentualne oczekiwanie polskiego czytelnika, który chciałby zapoznać się z dziejami naszej myśli moralnej. Polska teologia moralna chociaż w jednym z okresów wykazała znaczne osiągnięcia, nie wydała jednak uczonych, których wkład dobitniej by się zaznaczył w ogólnym rozwoju tej dyscypliny.

Autor tego szkicu historycznego starał się zaznajomić zarówno z sylwetkami wybitniejszych przedstawicieli polskiej teologii moralnej, jak i z szerokim wachlarzem moralistów w ogóle oraz pisarzy zajmujących się także problematyką z pogranicza. Dzięki temu zarys ten dostarcza odpowiednio większej ilości informacji.

(Ze Słowa Wstępnego)

Religie, kościoły, wyznania

Leksykon zawiera ok. 600 haseł dotyczących zarówno istniejących, jak i historycznych religii, wyznań i sekt, Kościołów oraz innych wspólnot religijnych, a także ważniejszych prądów i ruchów religijnych na świecie. Czytelnik znajdzie ponadto 4 typy haseł innego rodzaju, ściśle jednak związanych z tematem zasygnalizowanym w tytule, a mianowicie: biogramy założycieli religii, Kościołów itd., hasła głównych ksiąg religijnych tychże Kościołów, wyznań itd., hasła dotyczące postaci Boga osobowego wreligiach monoteistycznych i henoteistycznych, hasła ogólnoreligioznawcze wyjaśniające pojęcia najczęściej używane w leksykonie, zwłaszcza te zawarte w samych definicjach, np. religia, Kościół, wyznanie, sekta, kult, ofiara, modlitwa itd.

Ries Julien –Hinduizm

Hinduizm jest religią wyznawaną przez większość mieszkańców Indii. Aby go zrozumieć, trzeba wyjść od myśli i koncepcji kulturowychindoeuropejskich najeźdźców Arjów, którzy zasiedlali doliny Indusu i Gangesu począwszy od 2000 roku p.n.e. Jednak w jeszcze większym stopniu należy wziąć pod uwagę fakt, że w ciągu wieków myśl wedyjska uległa przekształceniom, spotykając się z kulturami przedwedyjskimi, zakorzenionymi w Indiach znacznie wcześniej przed najazdem Arjów.

Rudin Josef - Psychoterapia i religia

Autor " Psychoterapii i religii " zwraca uwagę na to, że Jung odkrył na nowo religijną funkcję psychiki i uratował psychologię przed odrzuceniem duchowej ścieżki rozwoju, a zarazem religię przed odrzuceniem psychologii jako zbytecznej lub szkodliwej.

Ruthven Malise - Islam. Dżihad, Prorok, Koran

Islam wzbudza ogromne zainteresowanie i fascynuje swą kulturą, a jako siła duchowa odgrywa dziś ogromną rolę. A jednak świat muzułmańskiej wiary, tradycji i obyczaju - wiążący religię z polityką - budzi także niepokój i strach. Dlatego też autorka, pamiętając o stereotypach i uprzedzeniach dotyczących islamu, rzeczowo i wnikliwie mówi o jego dziejach, tłumaczy zasady wiary muzułmanów i wyjaśnia sens wielu niezrozumiałych dla nas słów.

Siwek K. – Wieczory paryskie

Książka omawia następujące tematyki: zoroastryzm, braminizm, buddyzm, konfucjanizm i taoizm, islam, judaizm, chrystianizm, spirytyzm, Chrystian Science, astrologia, świadkowie Jehowy, teozofia.

Sullivan Lawernece E. – Judaizm

''Hebraizm'' to termin określający życie religijne Izraela, narodu wybranego przez Boga. Istnieje jednak jeszcze inny termin: ''judaizm'', którego używa się począwszy od powrotu Żydów do Ziemi Izraela po niewoli babilońskiej. Kultura żydowska przyniosła obfite owoce na polu idei, nauk, wyznań i sztuk, odciskając głębokie piętno na ludzkiej historii zarówno dziś, jak i w minionych tysiącleciach.

Tilghman Benjamin R.- Wprowadzenie w filozofię religii

Autor - długoletni wykładowca - wprowadza czytelnika w problematykę filozofii religii. Kieruje swą książkę do zainteresowanych, nie wymagając od nich wykształcenia czy doświadczenia filozoficznego. Nie dokonuje suchego przeglądu podstawowych pojęć, zagadnień i pytań dotyczących różnych religii. Koncentruje się na kilku wybranych zagadnieniach, szczególnie interesujących dla studentów: omawia źródła filozofii religii, tradycyjne dowody na istnienie Boga, doktrynę nieomylności Biblii; przedstawia związki między religią a nauką, kontrowersje związane z ideą kreacjonizmu, pojęciem cudu; rozważa logikę etyki teologicznej i różne rozwiązania problemu zła; zastanawia się nad rozumieniem natury życia religijnego i wiary. Książka ma walory dydaktyczne - tekst został poprzedzony przedmową skierowaną do nauczyciela przedmiotu i wstępem, jest napisany jasno, precyzyjnie, przystępnie i interesująco; każdy z rozdziałów pracy kończy się podsumowaniem. Rozdział ostatni podsumowuje rozważania wcześniejsze. Przekład poprzedzony jestwstępem napisanym specjalnie do wydania polskiego. Praca ta może służyć jako podręcznik lub książka pomocnicza. Bardziej zaawansowany czytelnik znajdzie tu wiele nietypowych informacji, oryginalnie przeprowadzonych analiz pojęciowych , cennych prezentacji zagadnień filozofii religii.

Tilliette Xavier - Chrystus filozofów. Prolegomena do chrystologii filozoficznej

Seria Biblioteki Filozofii Religii chce zapełnić dotkliwą lukę w polskim piśmiennictwie filozoficznym, polegającą na nieobecności tłumaczeń wielu podstawowych dzieł filozoficznych, a także innych poważnych prac z dziedziny szeroko pojętej filozofii religii

Ks. Tischner Józef - Etyka Solidarności oraz Homo sovieticus

ETYKA SOLIDARNOŚCI ukazała się na początku lat osiemdziesiątych. Teksty zrodzone w gorących momentach historii były spontaniczną odpowiedzią chrześcijańskiego filozofa na to, co się działo, a także próbą opisania "rodzącej sięrzeczywistości ducha". Ogromna popularność książki wykroczyła daleko poza granice Polski: przekłady na włoski, niemiecki, flamandzki, szwedzki, francuski, angielski, hiszpański, czeski potwierdzają uniwersalny charakter zawartego w niej przesłania. Niniejsze wydanie zostało uzupełnione pisanymi dziesięć lat później artykułami analizującymi duchowy krajobraz świata postkomunistycznego.

Ks. Tischner Józef - Spór o istnienie człowieka

Spór o istnienie człowieka to kontynuacja Tischnerowskiej Filozofii dramatu. Autor Sporu, dialogując z klasykami myśli filozoficznej, zwłaszcza z Kierkegaardem, Levinasem, Ricoeurem i Mistrzem Eckhartem, kreśli własną, oryginalną filozofię człowieka. Przedmiotem analiz ks. Józefa Tischnera jest kilka podstawowych pojęć, kluczowych dla dramatycznej egzystencji: dobro i zło, osoba, pojęcie ciała, wreszcie wolność.

Pojawia się także znana z wcześniejszych prac ks. Tischnera kategoria nadziei. To właśnie dzięki niej - pisze autor Sporu - Możliwe jest "przezwyciężenie śmierci".

Tokarczyk Andrzej – Marcin Luter

Spis treści

Rozdz. I - Rok 1483

Rozdz. II - Tezy, które wstrząsnęły światem

Rozdz. III - Narodziny i tło Reformacji

Rozdz. IV - Geneza i zróżnicowanie luteranizmu

Rozdz. V - Luter i ewolucja luteranizmu

Rozdz. VI - Życie i dzieło Lutra

+ Zakończenie, wykaz ważniejszych dat związanych z życiem i działalnością Marcina Lutra, ważniejsze pozycje o Marcinie Lutrze i luteranizmie polskim.

Toporow B. – religie świata dla żółtodziobów

Autorzy, obok informacji o podstawowych religiach świata, radzą również, jak o religii rozmawiać oraz zachowywać się podczas spotkań z przedstawicielami innej wiary. Przedstawiają też nowe kulty i ich praktyki.

Torrell Jean-Pierre - Kim jesteś Boże ? Człowiek i jego Bóg

Jean-Pierre Torrell, dominikanin, doktor filozofii i teologii, urodził się wroku 1927. Przez pewien czas był kierownikiem studium św. Tomasza z Akwinu w Tuluzie, a następnie profesorem w Ecole de Theologie małych braci ojca de Foucauld. Obecnie bierze udział w przygotowaniu krytycznego wydania dzieł św. Tomasza z Akwinu.

Jest to jego pierwsza książka wydana w Polsce. Autor stara się w niej przybliżyć człowiekowi tajemnicę Boga jedynego w Trójcy. Mówi o Bogu, którego człowiek z całej duszy pragnie i szuka, a jednocześnie wskazuje, że to Bóg szuka człowieka i pragnie spotkania z nim w głębi jego duszy. Torrell podkreśla przede wszystkim, że Bóg jest zupełnie inny niż nasze o Nim pojęcia i wyobrażenia, stwierdza też zgodnie z Pascalem, że "tylko Bóg mówi dobrze o Bogu". Dlatego rezygnuje z uczonego językateologii, aby oddać głos samemu Bogu, czyli Pismu świętemu. Torrell mówi o poszczególnych Osobach Bożych, podkreślając miłość Boga do człowieka.

Tyloch Witold – Bogowie czterech stron świata

SPIS TREŚCI:

Religioznawstwo; wiadomości podstawowe

Religie Afryki

Sinto; religia Japonii

Konfucjanizm &; chiński system filozoficzno-etyczny

Hinduizm

dżinizm; religia samozaparcie i umartwienia

Sikhizm; religia Gminy Lwa

Judaizm religia Żydów

Chrześcijaństwo

Buddyzm

Islam

Różne drogi do prawdy

Umysł Zen, umysł początkującego - wybór: Shunryu Suzuki

Ta książka dotyczy tego, jak praktykować zen jako konkretną dyscyplinę i religię. Zajmuje się pozycją ciała i sposobem oddychania, zasadniczymi postawami i rozumieniem, które sprawiają, że praktyka zen jest możliwa, a także kwestiami niedwoistości, pustki i oświecenia. Tu rzeczywiście zaczyna się rozumieć, czym naprawdę jest zen. I co najważniejsze, każda strona książki oddycha radością i prostotą, dając równocześnie świadectwo, że życie w wolności jest możliwe.

Welburn Andrew - Początki chrześcijaństwa. Esseńskie misterium, gnostyckie objawienie, chrześcijańska wizja.

Łącząc szerokie spojrzenie z bogatym materiałem źródłowym autor stopniowo buduje fascynujący obraz, w którym w spójną całość układają się dawne tradycje misteryjne, bliskowschodnie ryty inicjacji królewskich, zaratusztriańskie mity o Zbawicielu ludzkości, esseńskie oczekiwania dwóch Mesjaszy, kosmologiczne wizje gnostyków oraz ezoteryczne wątki ewangelii.

Uhlig Helmut – Budda

W pracy znajdziemy zarówno informacje o kolejach życia tego ascety, filozofa, twórcy jednej z wielkich religii świata, jak też próbę analizy fenomenu buddyzmu na przestrzeni dziejów. Znajdziemy też legendy związane z życiem księcia Siddharthy, omówienie nauki Buddy i procesu jej rozdzielenia się na poszczególne odmiany. Dzięki szerokiemu i obiektywnemu podejściu do tematu jest to pozycja o dużej wartości poznawczej, systematyzująca wiedzę o buddyzmie, od lat fascynującym wielu ludzi, również w Polsce.

Zarys dziejów religii – praca zbiorowa

Obszerna, bogato ilustrowana książka przedstawiając dzieje religii na świecie od prehistorii do czasów współczesnych, złożona z 3 części:

Religie Azji, Australii i Oceanii, Afryki iAmeryki

Religie Bliskiego Wschodu i dawnej Europy

Religie uniwersalistyczne

Zdybicka Zofia J. - Religia i religioznawstwo


Przygotowała

Paulina_____


Data utworzenia: 12/08/2007 @ 12:03
Ostatnie zmiany: 12/04/2012 @ 05:05
Kategoria : RELIGIOZNAWSTWO - Bibliografia
Strona czytana 12021 razy


Wersja do druku Wersja do druku

 

Komentarze

Nikt jeszcze nie komentował tego artykułu.
Bądź pierwszy!

 
Trzecie Oczko
0-ameryka-el-tajin.jpg0-ameryka-05.jpg0-ameryka_chichen_itza.jpg0-ameryka-inca.jpg0-ameryka-olmec.jpg0-ameryka-Chichen-Itza.jpg0-ameryka-Uxmal_Pyramid_of_the_Magician.jpg0-ameryka-Inca2.gif0-ameryka-Maya.jpg0-america-Teotihuacan2.jpgmask-teotihuacan.jpg0-nazca.jpg0-ameryka_Kalasasaya_Tiwanaku_Bolivia.jpg0-ameryka-Palenque.jpg0-ameryka-saqsay4.jpg0-america-Teotihuacan.jpg0-mex_tula2.jpg0-ameryka-religion-aztecas2.jpg0-ameryka_Chac mool.jpg0-ameryka-maska3.jpg0-ameryka-01.jpg0-ameryka-gold.jpg0-maya-pismo.gif0-ameryka_Maize God.jpg0-ameryka-03-Sacsayhuaman.JPG0-ameryka-religia2.jpg0-ameryka-El_Tajin.jpg0-ameryka-Aztec-xolotl.jpg0-ameryka-jukatan.jpg0-ameryka-03.jpg0-ameryka-machu-picchu_2.jpg0-ameryka-skull.jpg0-ameryka-JaguarGod.jpg0-ameryka-Xalapa.jpg0-ameryka-gold2.jpg0-maja.jpg0-ameryka-uxmal7.jpg0_maya4.jpg0-ameryka-piramida2.jpgprecolumbiana-peru.jpg0-moche.jpgameryka-grzyb.png
Rel-Club
Sonda
Czy jest Bóg?
 
Tak
Nie
Nie wiem
Jest kilku
Ja jestem Bogiem
Ta sonda jest bez sensu:)
Prosze zmienić sondę!
Wyniki
SzukajArtykuły

Zamknij => WISZNUIZM <<==

Zamknij - Japonia

Zamknij BUDDYZM - Lamaizm

Zamknij BUDDYZM - Polska

Zamknij BUDDYZM - Zen

Zamknij JUDAIZM - Mistyka

Zamknij NOWE RELIGIE

Zamknij NOWE RELIGIE - Artykuły Przekrojowe

Zamknij NOWE RELIGIE - Wprowadzenie

Zamknij POLSKA POGAŃSKA

Zamknij RELIGIE WYMARŁE - Archeologia

Zamknij RELIGIE WYMARŁE - Bałtowie

Zamknij RELIGIE WYMARŁE - Manicheizm

Zamknij RELIGIE ŻYWE - Konfucjanizm

Zamknij RELIGIE ŻYWE - Satanizm

Zamknij RELIGIE ŻYWE - Sintoizm

Zamknij RELIGIE ŻYWE - Taoizm

Zamknij RELIGIE ŻYWE - Zaratustrianizm

-

Zamknij EUROPA I AZJA _ _ JAZYDYZM* <<==

Nasi Wierni

 7108321 odwiedzający

 265 odwiedzających online