Religioznawstwo
Zagadnienia Religijne
Europa Pogańska
Azja
Hinduizm i odłamy
Judaizm i odłamy
Chrześcijaństwo i odłamy
Islam i odłamy
Afryka
Ameryka
Australia i Oceania

==>> WPROWADZENIE - Chronologia chrześ. 1

czytaj więcej

Chronologia chrześcijaństwa
I wiek
(?) 30 Jezus zostaje ukrzyżowany w Jerozolimie jako agitator polityczny z wyroku Poncjusza Piłata, prefekta Judei
30 Józef Kajfasz pełni funkcję arcykapłana w świątyni w Jerozolimie
30 Tyberiusz rządzi Rzymem (od roku 14 n.e.)
(ok) 30 Helena królowa Adiabene nawraca się na judaizm
34 Umiera Herod Filip II (syn Heroda Wielkiego), tetrarcha Batanei, Gaulanitydy, Trachonu i Paneas
34 Batanea, Gaulanityda, Trachon i Paneas zostają wcielone do rzymskiej prowincji Syrii
35 Legatem prowincji Syrii zostaje Lucjusz Witeliusz
(ok.) 36 Grupa samarytańskich pielgrzymów zostaje wymordowana na stokach świętej góry Garizim z polecenia Poncjusza Piłata
(ok.) 36 Legat Syrii, Lucjusz Witeliusz, odwołuje Poncjusza Piłata ze stanowiska prefekta Judei, na jego miejsce mianuje Marcellusa
(ok.) 36 Legat Syrii, Lucjusz Witeliusz, odwołuje Józefa Kajfasza ze stanowiska arcykapłana świątyni w Jerozolimie, na jego miejsce mianuje Jonatana ben Ananosa
16 III 37 Umiera cesarz Tyberiusz
18 III 37 Cesarzem zostaje Kaligula, będzie nim do roku 41
(ok.) 37 Legat Syrii, Lucjusz Witeliusz, odwołuje Jonatana ben Ananosa ze stanowiska arcykapłana świątyni w Jerozolimie, na jego miejsce mianuje jego brata Teofila
37 Herod Agryppa I (wnuk Heroda Wielkiego) z nadania cesarza Kaliguli zostaje królem Batanei, Gaulanitydy, Trachonu i Paneas
37 Cesarz Kaligula mianuje Marullusa prefektem Judei, będzie piastował ten urząd do roku 41
37 Otworzono świątynię Augusta na Palatynie, w Rzymie
37 Trzęsienie ziemi nawiedza Antiochię
(ok.) 38 Nawrócenie Pawła z Tarsu
38 Prześladowanie Żydów w Aleksandrii
39 Cesarz Kaligula skazuje na wygnanie Heroda Antypasa (syna Heroda Wielkiego), tetrarchę Galilei i Perei
39 Herod Agryppa I z nadania cesarza Kaliguli zostaje królem Galilei i Perei
ok. 40 Cesarz Kaligula rozpoczyna budowę Cyrku na Watykanie, długiego na 540 m
(ok.) 40 Umiera Herodiada, siostra Heroda Agryppy I, żoną Heroda III i Heroda Antypasa
24 I 41 Cesarz Kaligula zostaje zamordowany
25 I 41 Cesarzem zostaje Klaudiusz, będzie nim do roku 54
41 Herod Agryppa I z nadania cesarza Klaudiusza zostaje królem Judei i Samarii, otrzymuje prawo mianowania arcykapłanów w świątyni jerozolimskiej
41 Herod Agryppa I odwołuje Teofila ze stanowiska arcykapłana świątyni w Jerozolimie, na jego miejsce mianuje Szymona Kanterasa
41 Herod z Chalkis (brat Herod Agryppy I) z nadania cesarza Klaudiusza zostaje królem Chalkis
41 Cesarz Klaudiusz pisze List do Aleksandryjczyków, przywraca Żydom przywileje i immunitety
42 Herod Agryppa I odwołuje Szymona Kanterasa ze stanowiska arcykapłana świątyni w Jerozolimie, na jego miejsce mianuje Mattiasa syna Annasza
43-44 Podbój Brytanii
43 Herod Agryppa I odwołuje Mattiasa syna Annasza ze stanowiska arcykapłana świątyni w Jerozolimie, na jego miejsce mianuje Elioneusza syna Kanterasa
44 Umiera król Herod Agryppa I
44 Po śmierci Heroda Agryppy I cesarz Klaudiusz przekazuje opiekę nad świątynią w Jerozolimie i prawo mianowania arcykapłanów Herodowi z Chalkis
44 Herod z Chalkis odwołuje Elioneusza syna Kanterasa ze stanowiska arcykapłana świątyni w Jerozolimie, na jego miejsce mianuje Józefa syna Kamei
44 Palestyna przechodzi pod władzę prokuratora rzymskiego, Cesarz Klaudiusz mianuje Kuspiusza Fadusa prokuratorem Judei, będzie piastował urząd przez 2 lata
45 Mauretania zostaje prowincją rzymską
46 Cesarz Klaudiusz mianuje Tyberiusza Juliusza Aleksandra prokuratorem Judei, będzie piastował urząd przez 2 lata
46 Cesarz Klaudiusz przyłączył królestwo trackie do cesarstwa, tworząc nową prowincję rzymską Trację
47 Klęska głodu w Palestynie
47 Herod z Chalkis odwołuje Józefa syna Kamei ze stanowiska arcykapłana świątyni w Jerozolimie, na jego miejsce mianuje Ananiasza syna Nebedeusza
47 Tyberiusz Juliusz Aleksander, prokurator Judei, skazuje na ukrzyżowanie dwóch synów Judy Galilejczyka
48 Cesarza Klaudiusz mianuje Wentydiusza Kumanusa prokuratorem Judei
48 Umiera król Herod z Chalkis
49 Wypędzenie Żydów z Rzymu za panowania cesarza Klaudiusza, o czym zaświadcza Swetoniusz w Żywotach Cezarów
(ok.) 49 Tzw sobór w Jerozolimie, na którym zdecydowano, że nowo-nawróceni nie muszą poddawać się obrzezaniu i przestrzegać wszystkich praw żydowskich
49 Herod Agryppa II (syn Heroda Agryppy I) z nadania cesarza Klaudiusza zostaje królem Chalkis
(ok.) 50 Umiera Filon Aleksandryjski żydowski filozof
(ok.) 50 Umiera Fedro - rzymski bajkopisarz
50-62 Paweł z Tarsu pisze Listy
51 Junniusz Anneusz Gallio zostaje prokonsulem Achai
51-52 Paweł z Tarsu pisze Pierwszy List do Tesaloniczan, uważany za jego najstarszy list i najstarszy dokument chrześcijański
52 Cesarza Klaudiusz mianuje Antoniusza Feliksa prokuratorem Judei
53 Herod Agryppa II z nadania cesarza Klaudiusza zostaje królem Batanei, Gaulanitydy, Trachonu
13 X 54 Umiera otruty cesarz Klaudiusz
13 X 54 Cesarzem zostaje Neron, będzie nim do roku 68
ok. 55-60 Wojna Rzymu z Partami
ok. 56 Cesarz Neron kończ budowę Cyrku na Watykanie, rozpoczętą przez Kaligulę, odtąd nazywanego Cyrkiem Nerona
58 Prokuratorem Judei zostaje Porcjusz Festus
59 Herod Agryppa II pozbawia urzędu arcykapłana Ananiasza syna Nebedeusza i mianuje na jego miejsce Izmaela, syna Fabiego
ok. 59 Cesarz Neron organizuje igrzyska na wzór grecki, ustanawia Juwenalia - święto młodości
60-62 Paweł z Tarsu w Rzymie
60 Herod Agryppa II odwołuje Izmaela syna Fabiego ze stanowiska arcykapłana świątyni w Jerozolimie, na jego miejsce mianuje Józefa Kabiego
61 Powstanie Boudikki i Icenów w Brytanii
ok. 62 Herod Agryppa II odwołuje Józefa Kabiego ze stanowiska arcykapłana świątyni w Jerozolimie, na jego miejsce mianuje Annasza II zwanego Młodszym
62 Śmierć Jakuba "brata Pańskiego" z wyroku arcykapłana Annasza II w Jerozolimie
62 Prokuratorem Judei zostaje Lukcejusz Albinus
ok. 62 Herod Agryppa II odwołuje Annasza II zwanego Młodszym ze stanowiska arcykapłana świątyni w Jerozolimie, na jego miejsce mianuje Jezusa syna Damnajosa
ok. 63 Herod Agryppa II odwołuje Jezusa syna Damnajosa ze stanowiska arcykapłana świątyni w Jerozolimie, na jego miejsce mianuje Jezusa syna Gamaliela
64 Pożar Rzymu za panowania cesarza Nerona i prześladowania chrześcijan, o czym zaświadcza Tacyt w Rocznikach
64 Prokuratorem Judei zostaje Gesjusz Florus
65 Herod Agryppa II odwołuje Jezusa syna Gamaliela ze stanowiska arcykapłana świątyni w Jerozolimie, na jego miejsce mianuje Mattiasa syn Teofila
65 Umiera Seneka Młodszy, autor m.in. panegiryku Udynienie boskiego Klaudiusza i Listów moralnych do Lucyliusza (Epistulae morales ad Lucilium)
66 Pogrom Żydów w Egipcie
66 Prokuratorem Judei zostaje Marek Antoniusz Julianus
66 Umiera Gajusz Petroniusz, autor powieści Satyricon („Satyrykon”)
66-73 Powstanie Żydów w Palestynie
67 Do Galilei przybywa XIII Legion rzymski dowodzony przez konsula Tytusa Flawiusza
67/68 Zniszczenie Qumran
67/68 Zeloci i Sykariusze po zajęciu Świątyni w Jerozolimie wybrali Fanazesa na stanowisko arcykapłana
9 VI 68 Neron popełnia samobójstwo, ostatni cesarz z dynastia julijsko-klaudyjskiej
68-69 "Rok czterech cesarzy" (Galba, Oton, Witeliusz, Wespazjan)
69-96 Rzymem włada dynastia Flawiuszów
1 VII 69 Cesarzem zostaje Wespazjan, będzie nim do roku 79
69 Pożar Kapitolu w Rzymie, spłonęła świątynia Jowisza Kapitolińskiego
IX 70 Pożar Jerozolimy, zniszczenie świątyni, ośrodkiem religijnym judaizmu staje się Jamnia (Jabne), zniesienie stanowiska arcykapłana
70 Judea staje się prowincją rzymską, Cesarea kolonią rzymską
(ok.) 70 Ignacy zostaje biskupem Antiochii
(ok.) 70-80 Początek spisywania Ewangelii
71 Tytus odbył w Rzymie triumf po zwycięstwie nad Żydami
72 Cesarz Wespazjan rozpoczyna budowę Koloseum (Amfiteatru Flawiuszów) w Rzymie, największego na świecie amfiteatru
72 Zostaje założona Flavia Neapolis (Naplus) w Samarii
74 Wypędzenie filozofów z Rzymu
(ok.) 75 Józef Flawiusz pisze Wojny Żydowskie
(ok.) 75 Pliniusz Starszy pisze Naturalis historia (Historia naturalna)
23 VI 79 Umiera cesarz Wespazjan
24 VI 79 Cesarzem zostaje Tytus, będzie nim do roku 81
24 VIII 79 Wybuch Wezuwiusza, zostają pogrzebane Pompeje i Herkulanum, ginie tragicznie Pliniusz Starszy
80 W Rzymie wybucha pożar, otworzono Termy Tytusa i Koloseum
13 IX 81 Umiera cesarz Tytus
14 IX 81 Cesarzem zostaje Domicjan, będzie nim do roku 96
81-96 Prześladowania "potomków Dawida", za panowania cesarza Domicjana
ok. 82 Wzniesienie w Rrzmie Łuku Tytusa
(ok.) 90 Zostają spisane Dzieje Apostolskie
(ok.) 93 Józef Flawiusz pisze Dawne dzieje Izraela
95 Prześladowania niektórych członków arystokracji oskarżonych o ateizm i przyjmowanie żydowskich zwyczajów jak Flavius Clemens, Acilius Glabrio, Flavia Domitilla, za panowania cesarza Domicjana
(ok.) 95 Powstaje List Klemensa Rzymskiego do Koryntian
(ok.) 95 Powstaje Apokalipsa i Ewangelia Jana
95 Cesarz Domicjan wygnał z Rzymu i z Włoch wszystkich filozofów
18 IX 96 Umiera cesarz Domicjan
18 IX 96 Cesarzem zostaje Nerwa, będzie nim do roku 98
27 I 98 Umiera cesarz Nerwa
27 I 98 Cesarzem zostaje Trajan, będzie nim do roku 117
 98 Tacyt pisze Germanię (De origine et situ Germanorum)
II wiek
II w. Następuje rozkwit wielu sekt gnostyckich: Menander, Bazylides, Saturnila, Karpokrates, Ceryntus, Walentyn
106 Trajan ustanawia nową prowincję rzymską Dację
(ok.) 107 Ignacy biskup Antiochii pisze Listy
(?) 107/110 Umiera w Rzymie męczeńską śmiercią Ignacy biskup Antiochii, za panowania cesarza Trajana
(ok.) 110 Plutarch z Cheronei pisze Żywoty równoległe
111 List (X,96) Pliniusza Młodszego do Trajana w sprawie postępowania z chrześcijanami - kara śmierci za "nomen Christianum"
111-113 Prześladowania chrześcijan w Bitynii i Poncie kierowane przez Pliniusza Młodszego
113 Zostaje wzniesiona Kolumna Trajana w Rzymie
(ok.) 115 Chrześcijanie w Rzymie obchodzą po raz pierwszy święta Wielkiej Nocy
( 115 Trzęsienie ziemi w Antiochii
117 Powstanie Żydów diaspory w Aleksandrii, Cyrenie, na Cyprze i w Mezopotamii, pod koniec panowania cesarza Trajana
15 I 117 Umiera cesarz Trajan
117 Cesarzem zostaje Hadrian, będzie nim do roku 138
117 Tacyt pisze Roczniki
121 Początek budowy Wału Hadriana w Brytanii
(ok.) 124 Cesarz Hadrian rozpoczyna odbudowę Panteonu na Polu Marsowym w Rzymie
124 List Hadriana do prokonsula Azji Mincjusza Fundusa, potwierdzający regułę karania za "nomen Christianum"
(ok.) 125 Kwadratus (Kodratos) pisze Apologię (jego praca zaginęła)
(ok.) 130 Papiasz, biskup Hierapolis, pisze Kyriakon logion exegesis (Wyjaśnienie mów Pańskich), jego praca zaginęła
130 Umiera Epiktet, rzymski filozof, stoik
(ok.) 130 Zostaje spisany List Barnaby (autor anonimowy)
132-135 Powstanie Bar Kochby w Judei, zwane też drugą wojną żydowsko-rzymska
135 Cesarz Hadrian przekształca Judeę w prowincję o nazwie Syria Palaestina, od tego momentu przyjmuje się nazwa Palestyna na określenie tych ziem
135 Jerozolima zostaje odbudowana a jej nazwa zmieniona na Aelia Capitolina
(ok.) 135 Polikarp ze Smyrny pisze List do Filipian
(ok.) 135 Gnostyk Walentynian rozpoczyna działalność w Aleksandrii
(ok.) 135-39 Powstaje w Rzymie mauzoleum cesarza Hadriana (dziś Zamek św. Anioła)
(ok.) 135-160 Walentyn w Rzymie
138 Umiera cesarz Hadrian
138 Cesarzem zostaje Antoninus Pius, będzie władał do 161 roku
(ok.) 140 Hermas pisze Pasterza
(ok.) 140 Fronton występuje w swoich mowach przeciw chrześcijanom
(ok.) 140 Justyn pisze Dialog z Żydem Tryfonem
(ok.) 140 Powstaje Drugi List do Koryntian Klemensa Rzymskiego, nieautentyczny, pseudoepigraf - najstarsza homilia chrześcijańska
(ok.) 140-144 Marcjon z Synopy przebywa w Rzymie - tworzy pierwszy kanon chrześcijańskich pism świętych
(ok.) 140 Aryston z Pelli pisze Dialog między Jazonem i Papiskusem o Chrystusie (zaginiony)
142 Początek budowy Wału Antonina w Brytanii
(ok.) 144 Marcjon zrywa z kościołem w Rzymie - powstaje marcjonizm
(ok.) 145 Arystydes pisze Apologię
(ok.) 150 W Egipcie powstaje ruch gnostycki Basilidesa
(ok.) 150 Powstaje Didache - Nauka dwunastu apostołów (autor anonimowy)
(ok.) 150 Fotyn (Potyn) zostaje pierwszym biskupem Lugdunum (dziś Lyon) w Galii
152/153 Cynik Krescens atakuje chrześcijan, wchodzi w konflikt z Justynem
(ok.) 155 Polikarpa, biskup Smyrny, przybywa do Rzymu w sprawie ustalenia z biskupem Anicetem daty świętowania Wielkanocy
(ok.) 155 Justyn pisze Apologię pierwszą
(ok.) 156 Męczeńska śmierć Polikarpa, biskupa Smyrny
156 Montanus z Frygii zaczyna głosić swoje poglądy, powstaje montanizm, ma zostać wkrótce ustanowione Królestwo Boże i Nowa Jerozolima
(ok.) 157 Zostaje spisane Martyrium Polycarpi opis męczeńskiej śmierci Polikarpa, najstarszy zachowany dokument dotyczący męczeństwa jednej osoby
(ok.) 160 Chrześcijanie w Rzymie zaczynają obchodzić regularnie święta Wielkanocy
(ok.) 160 Męczeństwo Ptolemeusza i Lucjusza w Rzymie, za panowania cesarza Antoninusa Piusa
(ok.) 160 Justyn pisze Apologię drugą
(ok.) 160 Hegezyp spisuje jako pierwszy listę biskupów Rzymu (jego prace zaginęły)
161 Umiera cesarz Antoninus Pius
161 Cesarzem zostaje Marek Aureliusz, będzie władał do 180 roku
161/180 Prześladowania chrześcijan za panowania cesarza Marka Aureliusza, w Atenach, na Krecie, w Azji Mniejszej
(ok.) 165 Tacjan Syryjczyk, uczeń Justyna Męczennika pisze Logos pro Hellenos (Mowa do Greków)
(ok.) 165 Justyn umiera śmiercią męczeńską w Rzymie
(ok.) 165 Powstają Akta męczeńskie św. Justyna i towarzyszy (Martyrium s. Justini et sociorum)
167 Zaraza w Rzymie (dżuma)
169 Teofil zostaje biskupem Antiochii
(ok.) 170 Tacjan Syryjczyk pisze Diatessaron, zestawieniem tekstów 4 Ewangelii (pismo zaginęło)
(ok.) 170 Powstał List Apostołów (Epistula Apostolorum) prawdopodobnie w Egipcie lub Syrii - apokryf
(ok.) 170 Dionizy z Koryntu piastuje w Koryncie urząd biskupa
171/180 Marek Aureliusz pisze Rozmyślania
(ok.) 172 Tacjan Stryjczyk, opuszcza Rzym, wraca na Wschód, wiąże się z gnostycką sektą enkratytów
(ok.) 175 Umiera Fronton z Cyru filozof i retor, autor mowy przeciw chrześcijanom (tekst zaginął)
(ok.) 176 Meliton z Sardes pisze Apologię
(ok.) 176 Apolinary z Hierapolis pisze Apologię
177/180 Atenagoras z Aten pisze Prośbę za chrześcijanami
177 Prześladowanie chrześcijan w Lugundum (Lyon) i Vienne w Galii, ginie biskup Potyn
(ok.) 177 Ireneusz zostaje biskupem Lugundum (Lyon)
178 Celsus pisze Alethes logos (Prawdziwe słowo) - pierwszy wielki traktat przeciw chrześcijanom, jego prace zaginęły
(ok.) 179 Umiera Montanus, twórca montanizmu
(ok.) 180 Miltiades pisze Apologię
(ok.) 180 Atenagoras z Aten pisze O zmartwychwstaniu umarłych (Peri anastaseos nekron)
180 Prześladowania chrześcijan na Sycylii
180 Umiera cesarz Marek Aureliusz
180 Cesarzem zostaje Kommodus, będzie władał do 192 roku
(ok.) 180 Teofil z Antiochii pisze Do Autolika, jako pierwszy posługuje się terminem trias - trójca, na określenie jedności trzech Osób Boskich
(ok.) 180 Powstają Akta męczenników scylitańskich spisane w Kartaginie
(ok.) 180 Rozpoczyna się spór o relację między Bogiem Ojcem a Chrystusem - powstają różne odmiany monarchianizmu: Teodoret z Bizancjum, Sabeliusz, Noetus, Prakseas
180/192 Prześladowania chrześcijan w Azji Mniejszej i w Rzymie, zsyłanie chrześcijan do kopalni na Sardynii
(ok.) 180 Powstaje w Aleksandrii szkoła katechetyczna Pantajosa, będzie działała do końca wieku
180-185 Ireneusz z Lyonu pisze Adversus haereses (Przeciw herezjom)
180-200 Klemens Aleksandryjski pisze swoje najważniejsze dzieła
(ok.) 180 Meliton z Sardes pisze Homilię paschalną (homilię o Wielkanocy)
183 Teofil z Antiochii posze trzy księgi Do Autolyka
185 Urodził się Orygenes
(ok.) 185 Umiera Meliton z Sardes
189 Demetriusz zostaje biskupem Aleksandrii, będzie piastował to stanowisko do roku 232
189 Wiktor zostaje biskupem Rzymu, będzie piastował to stanowisko do roku 199
(ok.) 190 Powstaje List do Diogneta, autor nieznany
(ok.) 190 Spór o Wielkanoc
(ok.) 190 Umiera Lukian z Samosaty rzymski retor i satyryk, autor Dialogów i O Śmierci Peregrina
190-220 Tertulian pisze swoje najważniejsze dzieła
192 Umiera cesarz Kommodus
193 Cesarzami zostają kolejno Pertynaks, Dydiusz Julian i Septymiusz Sewer
195 Klemens Aleksandryjski pisze Protreptikos pres Hellenos (Zachęta dla Greków)
(ok.) 197 Tertulian pisze Apologetyka, pierwszą apologię po łacinie
199 Zefiryn zostaje biskupem Rzymu, będzie piastował stanowisko do 217 roku
III wiek
(ok.) 200 Minucjusz Feliks, rzymski apologeta, pisze Octawiusza.
(ok.) 200 Hermiasz pisze Szydzenie z pogańskich filozofów (Diasyrmos ton eksofilosofon)
202-206 Prześladowania chrześcijan w Afryce północnej, Rzymie, Antiochii, Aleksandrii i Kyrenie za panowania Septymiusza Sewera
203 Męczeństwo Perpetuy i Felicyty w Kartaginie
203-231 Orygenes kieruje szkołą katechetyczną w Aleksandrii
210-236 Działalność pisarska Hipolita w Rzymie
211 Umiera cesarz Septymiusz Sewer
211 Cesarzami zostają Geta i Karakalla
211-17 budowa term Karakalli
212 Wchodzi w życie Constitutio Antoniniana nadająca prawa obywatelstwa rzymskiego wszystkim wolnym mieszkańcom imperium
212 Umiera cesarz Geta
(ok.) 212 Umiera Klemens Aleksandryjski
213 Tertulian pisze Adversus Praxean (Przeciw Prakseasowi) - skierowaną przeciw monarchianom
(ok.) 215 Filostratos pisze Ta eis Tyanea Apolonion (Żywot Apoloniusza z Tyany)
(ok.) 215 Do Rzymu przybywa Sabeliusz, głosiciel antytrinitarnego monarchianizmu, od jego imienia nazywanego sabelianizmem
217 Kalikst zostaje biskupem Rzymu; konflikt z Hipolitem, który zarzuca biskupowi zbyt dużą tolerancję wobec grzeszników i sprzyjanie herezji; Kalikst będzie biskupem do 222 roku
ok. 217 Hipolit pisze Tradycję apostolską
217 Umiera cesarz Karakalla
217 Cesarzem zostaje Makrynus
218 Umiera cesarz Makrynus
218 Cesarzem zostaje Heliogabal
(ok.) 220 Kalikst potępia nauki Sabeliusza i ogólnie sabelianizm, w którym jeden Bóg objawia się jako Stwórca (Ojciec), Zbawiciel (Syn) i Pocieszyciel (Duch Święty)
(ok.) 220 W Kartaginie praktykuje się ponowny chrzest heretyków
220/230 Orygenes pisze Peri archon (O zasadach)
222 Urban zostaje biskupem Rzymu i będzie piastował to stanowisko do roku 230
222 Umiera cesarz Heliogabal
222 Cesarzem zostaje Aleksander Sewer
230 (ok.)   Hipolit pisze Philosophumena... (Przeciw wszystkim herezjom)
230-235 Poncjan zostaje biskupem Rzymu i będzie piastował stanowisko do roku 235
230 (ok.)   W Ikonion (Likaonia) i Syndach (Frygia) praktykuje się ponowny chrzest heretyków
232 Heradas zostaje biskupem Aleksandrii, będzie piastował funkcję do roku 247
235 Umiera cesarz Aleksander Sewer
235 Cesarzem zostaje Maksymin Trak
235-236 Prześladowania kleru rzymskiego za panowania cesarza Maksymina Traka
235 Orygenes pisze Eis martyrion protreptikos (Zachęta do męczeństwa)
236 Umierają Poncjan biskup Rzymu i Hipolit, zesłani do kopalni na Sardynii
235 Anterus zostaje biskupem Rzymu i będzie nim tylko przez rok
236 Fabian zostaje biskupem Rzymu, i będzie nim do roku 250
238 Cesarzami obwołują się Gordian I i Gordian II, władają kilka tygodni
238 Umiera cesarz Maksymin Trak
238 Cesarzami zostają Pupien i Balbin, władają kilka miesięcy
238 Cesarzem zostaje Gordian III
240 Początek działalności Maniego w Persji
240-245 Orygenes pisze teksty przeciw monarchianizmowi
240-248 Orygenes interweniuje na różnych synodach na Wschodzie, w sporach dogmatycznych
246/248 Orygenes pisze Przeciw Celsusowi
247 Dionizy zostaje biskupem Aleksandrii, i będzie piastował tą funkcję do roku 264
248 Pomimo tolerancyjnej polityki cesarza Filipa Araba ma miejsce pogrom chrześcijan w Aleksandrii
249 Cyprian zostaje biskupem Kartaginy, i będzie nim do roku 258
249/250 Wychodzi edykt Decjusza nakazujący wszystkim mieszkańcom imperium złożenie ofiar bogom (supplicationes) w obecności specjalnych komisji; męczeństwo Fabiana w Rzymie i Babylasa biskupa Antiochii
(ok.) 250 W Koma, w Egipcie urodził się Antoni
(ok.) 250 Euchariusz zostaje pierwszym biskupem Trewiru
251/253 Wroga polityka wobec chrześcijaństwa za panowania Treboniana Gallusa, oskarżonych o spowodowanie epidemii
251 Biskupem Rzymu zostaje Korneliusz, będzie piastował stanowisko do 253 roku
251 Cyprian pisze De catholicae ecclesiae unitate (O jedności Kościoła)
251 Synod w Kartaginie pod przewodnictwem Cypriana z Kartaginy
251 w bitwie stoczonej z Gotami pod Abrittos poległ cesarz Decjusz
251 Schizma Mowatusa i Felicissimusa przeciw Cyprianowi, biskupowi Kartaginy; uważali że wystarczy "libellus pacis" od "confessores", aby "lapsi" mogli powrócić do Kościoła
251 Potępienie Mowatusa i Felicissimusa w Kartaginie - konieczność pokuty dla "lapsi"
251 Schizma Nowacjana przeciw Korneliuszowi, biskupowi Rzymu, i przeciw powrotowi "lapsi" do Kościoła; początek sekty nowacjan
252 Potępienie nowacjan w Rzymie
252 Synod w Kartaginie
252 Śmierć Korneliusza, biskupa Rzymu, na wygnaniu w Cetumellae
253 Lucjusz zostaje biskupem Rzymu i będzie nim tylko rok
253 Wygnanie biskupa Lucjusza z Rzymu
254 Stefan zostaje biskupem Rzymu, będzie nim do roku 257
254 Synod w Kartaginie
(ok.) 254 Umiera Orygenes
255 i 257 Synody w Kartaginie w sprawie chrztu nawróconych heretyków, ogłaszają konieczność ponownego chrztu; Stefan przeciwstawia się uchwale - konflikt z Cyprianem
256/257 Męczeństwo oficera Marynusa w Cezarei palestyńskiej
257 Wychodzi pierwszy edykt Waleriana, skazujący na wygnanie kler chrześcijański oraz pod karą śmierci zabraniający nabożeństw i wstępu na cmentarze
257 Sykstus zostaje biskupem Rzymu, będzie nim przez rok
258 Wychodzi drugi edykt Waleriana, skazujący na śmierć kler oraz chrześcijan z warstwy senatorskiej i ekwickiej (kobiety na wygnanie); męczeństwo Sykstusa, biskupa Rzymu, diakona Wawrzyńca, Cypriana, biskupa Kartaginy, Fruktuoza, biskupa Tarragony
29 VI 258 Kalendarz Filocalusa sytuuje w dniu 29 czerwca święto apostołów Piotra i Pawła
258 Umiera śmiercią męczeńską Cyprian biskup Kartaginy
258 Zostają spisane Akta prokonsularne św. Cypriana
259 Dionizy zostaje biskupem Rzymu, będzie piastował stanowisko do roku 268
260 Edykt tolerancyjny Galiena i początek tzw. Małego Pokoju w Kościele
260 Spór między Dionizym, biskupem Rzymu a Dionizym, biskupem Aleksandrii, w sprawie stosunku Ojca do Syna
264, 265, 268 Potępienie Pawła z Samosaty, biskupa Antiochii, za monarchianizm i niemoralność
269-272 Zenobia protektorką Pawła z Samosaty
269 Feliks zostaje biskupem Rzymu, będzie piastował funkcję do roku 274
270 Cesarzem zostaje Lucjusz Domicjusz Aurelian
(ok.) 270 Antoni udaje się na pustynię
(ok.) 271-272 Porfiriusz pisze Kata christianon (Przeciw chrześcijanom)
271-282 Powstają w Rzymie mury obronne tzw. Mur Aureliana, w odpowiedzi na najazd Alanów na Italię
272 Interwencja cesarza Aureliana w sprawie Pawła z Samosaty
273 Umiera Grzegorz Cudotwórca
274 Cesarz Aurelian ustanawia święto państwowe Natalis Solis Invicti (narodziny boga Słońca)
275 Plan wielkiego prześladowania chrześcijan zaniechany po śmierci Aureliana
275 Eutychian zostaje biskupem Rzymu, będzie nim do roku 283
277 Śmierć Maniego w Persji
280-300 Rozprzestrzenianie się manicheizmu w Syrii i północnej Afryce
282 Teonas zostaje biskupem Aleksandrii, będzie piastował ten urząd do roku 300
283 Gajusz zostaje biskupem Rzymu, będzie piastował ten urząd do roku 296
295 Męczeństwo rekruta Maksymiliana w Theveste
295/296 Arnobiusz pisze Adversus nationes (Przeciw poganom)
296 Marcellinus zostaje biskupem Rzymu, będzie nim do roku 304
297 Wchodzi w życie edykt przeciw manichejczykom
297 Męczeństwo mima Gelasinusa w Heliopolis
298 Męczeństwo centuriona Marcellusa w Tingis
299 Początek usuwania chrześcijan z armii i dworu, będzie trwało do roku 302


Czytaj Chronologia chrześcijaństwa 2


Data utworzenia: 04/02/2013 @ 00:49
Ostatnie zmiany: 15/07/2023 @ 03:14
Kategoria : ==>> WPROWADZENIE
Strona czytana 10509 razy


Wersja do druku Wersja do druku

 

Komentarze

Nikt jeszcze nie komentował tego artykułu.
Bądź pierwszy!

 
Trzecie Oczko
0-ameryka-Aztec-xolotl.jpg0-america-Teotihuacan.jpg0-nazca.jpgameryka-grzyb.png0-ameryka_Chac mool.jpg0-ameryka-01.jpg0-ameryka-JaguarGod.jpg0-ameryka-Maya.jpg0-ameryka-saqsay4.jpg0-ameryka-Uxmal_Pyramid_of_the_Magician.jpgmask-teotihuacan.jpg0-mex_tula2.jpgprecolumbiana-peru.jpg0-moche.jpg0-ameryka-el-tajin.jpg0-ameryka-gold.jpg0-ameryka-uxmal7.jpg0-ameryka-piramida2.jpg0-ameryka-Xalapa.jpg0-ameryka-03.jpg0-ameryka-El_Tajin.jpg0-ameryka-religia2.jpg0-ameryka-03-Sacsayhuaman.JPG0-ameryka-machu-picchu_2.jpg0-ameryka-gold2.jpg0-ameryka-Palenque.jpg0-ameryka-Chichen-Itza.jpg0-ameryka-skull.jpg0_maya4.jpg0-ameryka_Kalasasaya_Tiwanaku_Bolivia.jpg0-america-Teotihuacan2.jpg0-ameryka-maska3.jpg0-ameryka-religion-aztecas2.jpg0-ameryka_chichen_itza.jpg0-ameryka_Maize God.jpg0-ameryka-jukatan.jpg0-ameryka-olmec.jpg0-maya-pismo.gif0-ameryka-05.jpg0-ameryka-Inca2.gif0-ameryka-inca.jpg0-maja.jpg
Rel-Club
Sonda
Czy jest Bóg?
 
Tak
Nie
Nie wiem
Jest kilku
Ja jestem Bogiem
Ta sonda jest bez sensu:)
Prosze zmienić sondę!
Wyniki
SzukajArtykuły

Zamknij => WISZNUIZM <<==

Zamknij - Japonia

Zamknij BUDDYZM - Lamaizm

Zamknij BUDDYZM - Polska

Zamknij BUDDYZM - Zen

Zamknij JUDAIZM - Mistyka

Zamknij NOWE RELIGIE

Zamknij NOWE RELIGIE - Artykuły Przekrojowe

Zamknij NOWE RELIGIE - Wprowadzenie

Zamknij POLSKA POGAŃSKA

Zamknij RELIGIE WYMARŁE - Archeologia

Zamknij RELIGIE WYMARŁE - Bałtowie

Zamknij RELIGIE WYMARŁE - Manicheizm

Zamknij RELIGIE ŻYWE - Konfucjanizm

Zamknij RELIGIE ŻYWE - Satanizm

Zamknij RELIGIE ŻYWE - Sintoizm

Zamknij RELIGIE ŻYWE - Taoizm

Zamknij RELIGIE ŻYWE - Zaratustrianizm

-

Zamknij EUROPA I AZJA _ _ JAZYDYZM* <<==

Nasi Wierni

 7104087 odwiedzający

 231 odwiedzających online