Religioznawstwo
Zagadnienia Religijne
Europa Pogańska
Azja
Hinduizm i odłamy
Judaizm i odłamy
Chrześcijaństwo i odłamy
Islam i odłamy
Afryka
Ameryka
Australia i Oceania

RÓŻNOŚCI - Cytaty z Biblii

Cytaty z Biblii

Stary Testament

*

Na początku Bóg stworzył niebo i ziemię. Ziemia zaś była bezładem i pustkowiem: ciemność była nad powierzchnią bezmiaru wód, a Duch Boży unosił się nad wodami. Wtedy Bóg rzekł: "Niechaj się stanie światłość!" I stała się światłość.

Księga Rodzaju (1:1-3)

* * * * * * * *

Po czym Bóg im (mężczyźnie i niewieście) błogosławił, mówiąc do nich: «Bądźcie płodni i rozmnażajcie się, abyście zaludnili ziemię i uczynili ją sobie poddaną; abyście panowali nad rybami morskimi, nad ptactwem powietrznym i nad wszystkimi zwierzętami pełzającymi po ziemi». I rzekł Bóg: «Oto wam daję wszelką roślinę przynoszącą ziarno po całej ziemi i wszelkie drzewo, którego owoc ma w sobie nasienie: dla was będą one pokarmem».

Księga Rodzaju (1:28—29)

* * * * * * * *

Prochem jesteś i w proch się obrócisz

Księga Rodzaju (3:19)

* * * * * * * *

Po czym Pan Bóg rzekł: «Oto człowiek stał się jak jeden z Nas: zna dobro i zło; niechaj teraz nie wyciągnie przypadkiem ręki, aby zerwać owoc także z drzewa życia, zjeść go i żyć na wieki». Dlatego Pan Bóg wydalił go z ogrodu Eden, aby uprawiał tę ziemię, z której został wzięty. Wygnawszy zaś człowieka, Bóg umieścił na wschód od ogrodu Eden cherubów i miecz z połyskującym ostrzem, aby strzec drogi do drzewa życia.

Księga Rodzaju (3:22-24)

* * * * * * * *

Czyż jestem stróżem brata mego?

Księga Rodzaju (4:9)

* * * * * * * *

Pan zaś odrzekł: «Kto dał człowiekowi usta? Kto czyni go niemym albo głuchym, widzącym albo niewidomym, czyż nie Ja, Pan?»

Księga Wyjścia (4:11)

* * * * * * * *

Jahwe, Jahwe, Bóg miłosierny i litościwy, cierpliwy, bogaty w łaskę i wierność, zachowujący swą łaskę w tysiączne pokolenia, przebaczający niegodziwość, niewierność, grzech, lecz nie pozostawiający go bez ukarania, ale zsyłający kary za niegodziwość ojców na synów i wnuków aż do trzeciego i czwartego pokolenia.

Księga Wyjścia (34:6-7)

* * * * * * * *

Ktokolwiek obcuje cieleśnie z mężczyzną, tak jak się obcuje z kobietą, popełnia obrzydliwość. Obaj będą ukarani śmiercią, sami tę śmierć na siebie ściągnęli.

Księga Kapłańska (20:13)

* * * * * * * *

Żaden człowiek, który ma skazę, nie może się zbliżać - ani niewidomy, ani chromy, ani mający zniekształconą twarz, ani kaleka, ani ten, który ma złamaną nogę albo rękę, ani garbaty, ani niedorozwinięty, ani ten, kto ma bielmo na oku, ani chory na świerzb, ani okryty liszajami, ani ten, kto ma zgniecione jądra. Żaden z potomków kapłana Aarona, mający jakąś skazę, nie będzie się zbliżał, aby złożyć spalaną ofiarę Panu. On ma skazę - nie będzie się zbliżał, aby ofiarować pokarm swego Boga.

Księga Kapłańska (21:18-21)

* * * * * * * *

Jeżeli kto poświęci co ze swej własności dla Jahwe jako cherem: człowieka, bydlę albo część gruntu dziedzicznego - to ta rzecz nie będzie sprzedana ani wykupiona. Każde cherem jest rzeczą najświętszą dla Jahwe. Żaden człowiek, który jest poświęcony dla Jahwe jako cherem, nie może być wykupiony. Musi on być zabity.

Księga Kapłańska (27:28-29)

* * * * * * * *

A Pan zstąpił w słupie obłoku, zatrzymał się u wejścia do namiotu i zawołał na Aarona i Miriam. Gdy obydwoje podeszli, rzekł: «Słuchajcie słów moich: Jeśli jest u was prorok, objawię mu się przez widzenia, w snach będę mówił do niego. Lecz nie tak jest ze sługą moim, Mojżeszem. Uznany jest za wiernego w całym moim domu. Twarzą w twarz mówię do niego – w sposób jawny, a nie przez wyrazy ukryte. On też postać Pana ogląda.»

Księga Liczb (12:5-8)

* * * * * * * *

Utrapił cię, dał ci odczuć głód, żywił cię manną, której nie znałeś ani ty, ani twoi przodkowie, bo chciał ci dać poznać, że nie samym tylko chlebem żyje człowiek, ale człowiek żyje wszystkim, co pochodzi z ust Pana.

Księga Powtórzonego Prawa (8:4)

* * * * * * * *

Ci, którzy idą za obcymi bogami, pomnażają swoje boleści.

Psalm 16, Biblia

* * * * * * *

Ty, o mój Boże, jesteś moim Królem, który Jakubowi zapewniałeś ocalenie. Dzięki Tobie nacieramy na naszych wrogów i naszych napastników depczemy w imię Twoje.

Biblia, Ks. Psalmów (44:5-6)

* * * * * * * *

Wszyscy ludzie kłamią.

Biblia, Ks. Psalmów (116:11)

* * * * * * * *

Lepsze jest trochę jarzyn z miłością, niż tłusty wół z nienawiścią.

Biblia, Księga Przysłów (15:17)

* * * * * * * *

Vanitas vanitatum, dixit Ecclesiastes: vanitas vanitatum, et omnia vanitas.
*
Marność nad marnościami, powiada Kohelet, marność nad marnościami — wszystko marność. Nic nowego pod słońcem.


Vulgata, Księga Koheleta (1:2)

* * * * * * * *

To, co było, jest tym, co będzie, a to, co się stało, jest tym, co znowu się stanie: więc nic zgoła nowego nie ma pod słońcem.

Biblia, Księga Koheleta (1:9)

* * * * * * * *

Dokądże głupcy mają kochać głupotę, szydercy miłować szyderstwo, a nierozumni pogardzać nauką?

Biblia, Księga Przysłów (1:22)

* * * * * * * *

Jam Pan, a nie masz żadnego więcej; Który czynię światłość, i stwarzam ciemności; sprawuję pokój, i stwarzam złe. Ja Pan czynię to wszystko.

Księga Izajasz (45;6-7)

* * * * * * * *

Jaka matka, taka córka.

Biblia, Księga Ezechiela (16:44)

* * * * * * * *

I wyleję potem Ducha mego na wszelkie ciało, a synowie wasi i córki wasze prorokować będą, starcy wasi będą śnili, a młodzieńcy wasi będą mieli widzenia. Nawet na niewolników i niewolnice wyleję Ducha mego w owych dniach.

Księga Joela (3;1-2)

* * * * * * * *

Nowy Testament

*

Nikt nie może dwom panom służyć. Bo albo jednego będzie nienawidził, a drugiego będzie miłował; albo z jednym będzie trzymał, a drugim wzgardzi. Nie możecie służyć Bogu i Mamonie.

Nowy Testament - Ew. Mateusza (6:24)

* * * * * * * *

Nie każdy, który Mi mówi: Panie, Panie!, wejdzie do królestwa niebieskiego, lecz ten, kto spełnia wolę mojego Ojca, który jest w niebie.

Biblia, Ew. Mateusza (7:21)

* * * * * * * *

Nie bójcie się tych, którzy zabijają ciało, lecz duszy zabić nie mogą. Bójcie się raczej Tego, który duszę i ciało może zatracić w piekle.

Biblia, Ew. Mateusza (10:28)

* * * * * * * *

Nie sądźcie, że przyszedłem pokój przynieść na ziemię. Nie przyszedłem przynieść pokoju, ale miecz.

Biblia, Ew. Mateusza (10:34)

* * * * * * * *

Wtedy Jezus rzekł do swoich uczniów: Jeśli kto chce pójść za Mną, niech się zaprze samego siebie, niech weźmie krzyż swój i niech Mnie naśladuje.

Biblia, Ew. Mateusza (16:24)

* * * * * * * *

Albowiem Syn Człowieczy przyjdzie w chwale Ojca swego razem z aniołami swoimi, i wtedy odda każdemu według jego postępowania. Zaprawdę, powiadam wam: Niektórzy z tych, co tu stoją, nie zaznają śmierci, aż ujrzą Syna Człowieczego, przychodzącego w królestwie swoim.

Ewangelia Mateusza (16:27-28)

* * * * * * * *

Nikogo też na ziemi nie nazywajcie waszym ojcem; jeden bowiem jest Ojciec wasz, Ten w niebie.

Biblia, Ew. Mateusza (23:9)

* * * * * * * *

Nie samym chlebem żyje człowiek.

Biblia, Ew. Łukasza (4:4)

* * * * * * * *

Jeśli kto przychodzi do Mnie, a nie ma w nienawiści swego ojca i matki, żony i dzieci, braci i sióstr, nadto siebie samego, nie może być moim uczniem.

Ewangelia Łukasza (14:26)

* * * * * * * *

Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga, i Bogiem było Słowo. Ono było na początku u Boga. Wszystko przez Nie się stało, a bez Niego nic się nie stało, co się stało. W Nim było życie, a życie było światłością ludzi, a światłość w ciemności świeci i ciemność jej nie ogarnęła.

Ewangelia Jana (1:1-5)

* * * * * * * *

Królestwo moje nie jest z tego świata.

Ewangelia Jana (18:36)

* * * * * * * *

Każda władza pochodzi bowiem od Boga. Ci, którym podlegacie, również zostali więc powołani przez Niego. Kto przeciwstawia się władzy, burzy porządek ustanowiony przez Boga i sam ściąga na siebie karę. Ludzie sprawujący władzę nie są postrachem dla tych, którzy postępują dobrze, ale dla czyniących zło. Nie chcesz żyć w strachu przed władzą? Czyń dobrze, a otrzymasz od niej pochwałę! Bóg ustanowił rządzących dla twojego dobra.

List do Rzymian (13:1-4)

* * * * * * * *

Miłość cierpliwa jest, łaskawa jest. Miłość nie zazdrości, nie szuka poklasku, nie unosi się pychą; nie dopuszcza się bezwstydu, nie szuka swego, nie unosi się gniewem, nie pamięta złego; nie cieszy się z niesprawiedliwości, lecz współweseli się z prawdą. Wszystko znosi, wszystkiemu wierzy, we wszystkim pokłada nadzieję, wszystko przetrzyma.

1 List do Koryntian (13:4-7)

* * * * * * * *

Bo całe Prawo wypełnia się w tym jednym nakazie: Będziesz miłował bliźniego swego jak siebie samego.

Biblia, List do Galatów (5:14)

* * * * * * * *

Wszystko wolno, ale nie wszystko przynosi korzyść. Wszystko wolno, ale nie wszystko buduje.

Paweł z Tarsu (1 List do Koryntian)

* * * * * * * *

Nie ma już Żyda ani poganina, nie ma już niewolnika ani człowieka wolnego, nie ma już mężczyzny ani kobiety, wszyscy bowiem jesteście kimś jednym w Chrystusie Jezusie.

Paweł z Tarsu - List do Galatów (3:28)

* * * * * * * *

Biskup więc powinien być nienaganny, mąż jednej żony, trzeźwy, rozsądny, przyzwoity, gościnny, sposobny do nauczania, nie przebierający miary w piciu wina, nie skłonny do bicia, ale opanowany, nie kłótliwy, nie chciwy na grosz, dobrze rządzący własnym domem, trzymający dzieci w uległości, z całą godnością.

Nowy Testament - List do Tymoteusz (3: 2-4)

* * * * * * * *

Jam Alfa i Omega, Pierwszy i Ostatni, Początek i Koniec.

Nowy Testament - Apokalipsa (22: 13)

* * * * * * * *

 

czytaj także:
Cytaty o religii


Data utworzenia: 28/11/2015 @ 08:56
Ostatnie zmiany: 21/05/2024 @ 04:07
Kategoria : RÓŻNOŚCI
Strona czytana 13350 razy


Wersja do druku Wersja do druku

 

Komentarze

Nikt jeszcze nie komentował tego artykułu.
Bądź pierwszy!

 
Trzecie Oczko
0-ameryka_chichen_itza.jpg0-ameryka-olmec.jpg0-ameryka-Uxmal_Pyramid_of_the_Magician.jpg0-america-Teotihuacan.jpg0-ameryka-El_Tajin.jpg0-ameryka-01.jpgprecolumbiana-peru.jpg0-ameryka-JaguarGod.jpg0-maja.jpg0-ameryka-03-Sacsayhuaman.JPG0-ameryka-skull.jpg0-ameryka-machu-picchu_2.jpg0-ameryka-05.jpg0-ameryka_Kalasasaya_Tiwanaku_Bolivia.jpg0-maya-pismo.gifameryka-grzyb.png0-ameryka-piramida2.jpg0-ameryka-Xalapa.jpg0-moche.jpg0-mex_tula2.jpg0-ameryka-uxmal7.jpg0-ameryka-Inca2.gif0-ameryka-el-tajin.jpg0-ameryka-religion-aztecas2.jpg0-ameryka_Maize God.jpg0-ameryka-Palenque.jpg0_maya4.jpg0-america-Teotihuacan2.jpg0-ameryka-gold.jpg0-ameryka-inca.jpg0-ameryka-Chichen-Itza.jpg0-ameryka_Chac mool.jpg0-ameryka-gold2.jpg0-ameryka-saqsay4.jpg0-ameryka-maska3.jpg0-nazca.jpg0-ameryka-03.jpg0-ameryka-Aztec-xolotl.jpg0-ameryka-religia2.jpg0-ameryka-Maya.jpgmask-teotihuacan.jpg0-ameryka-jukatan.jpg
Rel-Club
Sonda
Czy jest Bóg?
 
Tak
Nie
Nie wiem
Jest kilku
Ja jestem Bogiem
Ta sonda jest bez sensu:)
Prosze zmienić sondę!
Wyniki
SzukajArtykuły

Zamknij => WISZNUIZM <<==

Zamknij - Japonia

Zamknij BUDDYZM - Lamaizm

Zamknij BUDDYZM - Polska

Zamknij BUDDYZM - Zen

Zamknij JUDAIZM - Mistyka

Zamknij NOWE RELIGIE

Zamknij NOWE RELIGIE - Artykuły Przekrojowe

Zamknij NOWE RELIGIE - Wprowadzenie

Zamknij POLSKA POGAŃSKA

Zamknij RELIGIE WYMARŁE - Archeologia

Zamknij RELIGIE WYMARŁE - Bałtowie

Zamknij RELIGIE WYMARŁE - Manicheizm

Zamknij RELIGIE ŻYWE - Konfucjanizm

Zamknij RELIGIE ŻYWE - Satanizm

Zamknij RELIGIE ŻYWE - Sintoizm

Zamknij RELIGIE ŻYWE - Taoizm

Zamknij RELIGIE ŻYWE - Zaratustrianizm

-

Zamknij EUROPA I AZJA _ _ JAZYDYZM* <<==

Nasi Wierni

 7118342 odwiedzający

 241 odwiedzających online