Religioznawstwo
Zagadnienia Religijne
Europa Pogańska
Azja
Hinduizm i odłamy
Judaizm i odłamy
Chrześcijaństwo i odłamy
Islam i odłamy
Afryka
Ameryka
Australia i Oceania

==>> WPROWADZENIE - Chronologia chrześ. 2

czytaj więcej

Chronologia chrześcijaństwa 2
IV wiek
300   Piotr zostaje biskupem Aleksandrii, bedzie piastował to stanowisko do roku 311
300 Grzegorz Oświeciciel nawraca ns chrześcijaństwo Tiridatesa III, króla Armenii
(ok.) 300 Metody z Olimpos pisze Ucztę dziesięciu panien
III/IV wiek Janblichos (264-339), uczeń Porfiriusza, zakłada syryjską szkołę neoplatońską
301 Armenia ustanowiła chrześcijaństwo religią państwową
302 Sossianos Hierakles wydaje Philalethes logos (Słowo płynące z miłości prawdy)
302/303 Euzebiusz z Cezarei pisze traktat przeciw Hieroklesowi
23 II 303 Zburzenie kościoła w Nikomedii
24 II 303 Pierwszy edykt Dioklecjana przeciw chrześcijanom, nakazujący zburzenie kościołów, spalenie ksiąg, zakazujący zebrań wiernych i odbierający chrześcijanom przywileje stanowe oraz prawa sądownicze
303 Sossianos Hierakles wydaje po raz drugi Philalethes logos
wiosna/lato 303 Drugi edykt Dioklecjana, nakazujący uwięzienie całego kleru chrześcijańskiego
jesień 303 Trzeci edykt Dioklecjana, pozwalający uwolnić tych więźniów, którzy złożą ofiary bogom
303-305 Euzebiusz z Cezarei pisze Chronikoi kanones (Kronika)
(ok.) 303 Śmierć Porfiriusza
III 304 Czwarty edykt Dioklecjana, nakazujący wszystkim mieszkańcom imperium złożenie ofiar bogom
303-305 Liczne męczeństwa, głównie na Wschodzie e w Afryce
305 Cyrta: surowe ustosunkowanie się do biskupów chwiejnych podczas prześladowań
(ok.) 306 Synod w Elwirze: sprawy porządkowe i organizacyjne Kościoła
(ok.) 306 Synod w Elwirze zabrania umieszczania obrazów w Kościołach
306 tolerancja na Zachodzie
306 Piąty edykt przeciw chrześcijanom na Wschodzie (Maksymin Daja, Galeriusz), potwierdzający obowiązek składania ofiar
306/308 Początek schizmy melecjańskiej w Egipcie - Meletios, biskup Lykopolis: Kościół męczenników przeciw Kościołowi hierarchicznemu
306/310 Powstają Akta Piłata i wielka akcja propagandowa Maksymina Dai przeciw chrześcijanom na Wschodzie
306-311 Laktancjusz pisze Divinae institutiones (Podstawy nauki Bożej)
307 Konstantyn ogłasza się Augustem
308 Marcellus zostaje biskupem Rzymu, będzie piastował urząd przez rok
308 Szósty edykt przeciw chrześcijanom na Wschodzie (Maksymin Daja, Galeriusz)
308 Teodor zostaje biskupem Akwilei
308-311 Ostatnia fala wielkich prześladowań chrześcijan
309 Euzebiusz zostaje biskupem Rzymu
30 IV 311 Galeriusz wydaje Edykt tolerancyjny, zapewniający wolność religijną chrześcijanom, sygnowło go czterech augustów: Galeriusz, Licyniusz, Maksymin Daja i Konstantyn Wielki
5 V 311 Umiera Galeriusz, prawdopodobnie na raka
311 Euzebiusz z Cezarei wydaje Historię kościelną
311 Militiades zostaje biskupem Rzymu, będzie nim do roku 314
311-313 Maksymin Daja powraca do polityki prześladowań chrześcijan na Wschodzie
25 XI 311 Męczeństwo Piotra biskupa Aleksandrii
311 Achilles zostaje biskupem Aleksandrii, będzie nim do roku 312
312 Początek schizmy donatystów w Afryce: Cecylian, biskup Kartaginy, przeciw kandydatowi rygorystów, Majorynowi (zm. 313)
312 Aleksander zostaje biskupem Bizancjum-Konstantynopola, będzie nim do roku 335
312 Aleksander zostaje biskupem Aleksandrii, będzie nim do roku 328
28 X 312 Bitwa przy moście Mulwijskim w Rzymie, Konstantyn I Wielki pokonał Maksencjusza
313 Donatus zostaje biskupem Kartaginy (wybrany przez rygorystów przeciw Cecylianowi), będzie nim do roku 355
313 Przywileje Konstantyna dla Kościoła (ulgi podatkowe, prawa spadkowe, prawomocność sądów biskupich)
313 Przedstawienie sprawy Donata Konstantynowi
(ok.) 313 Św. Maternus zostaje pierwszym biskupem Kolonii
313 Rzym potępia donatystów
15 VI 313 Edykt tolerancyjny Licyniusza i Konstantyna na Wschodzie po klęsce Maksymina Dai
lato 313 Maksymin Daja tuż przed śmiercią wydaje edykt tolerancyjny
313 Cesarz Konstantyn Wielki przekazał koszary w Lateranie (Rzym) papieżowi Milcjadesowi
313-314 Laktancjusz pisze O śmierci prześladowców
314 Pierwszy synod w Arles - Kościół w Arles potępia donatystów
314 Sylwester zostaje biskupem Rzymu, będzie piastował urząd do roku 335
314-318 Budowa pierwszej pięcionawowej bazyliki na Lateranie w Rzymie
315 Budowa Łuku Konstantyna w Rzymie
316-321 Prześladowania donatystów
318-320 Powstają pisma dogmatyczno-apologetyczne Atanazego: Logos peri tes enanthropeseos (Mowa o wcieleniu Słowa), Logos kata Hellenon (Mowa przeciw Hellenom)
319 Pierwsze wystąpienie Ariusza w Aleksandrii - początek herezji ariańskiej
320 Kościół w Aleksandrii potępia arian
321 Dekretem z 7 marca  Konstantyn I Wielki wprowadza niedzielę jako oficjalne święto Sol Invictus – dies Solis
321-324 Prześladowania Licyniusza na Wschodzie
(ok.) 323 Sobór w Aleksandrii przeciw Ariuszowi
(ok.) 324 Euzebiusz z Cezarei wydaje po raz drugi Historię kościelną
324 Kościół w Antiochii potępia arian
18 IX 324 Konstantyn zostaje jedynym cesarzem imperium rzymskiego, będzie nim do 22 V 337 roku
324 Początek powszechnej tolerancja
 9 XI 324 Papież Sylwester I poświęca bazylikę na Lateranie
325 Konstantyn zwołuje sobór w Nicei
325 Sobór w Nicei potępia Ariusza: Chrystus jest "homoousios" (współistotny) Ojcu
325-327 Firmicus Maternus pisze Mathesis (Naukę) - dzieło o astrologii z pogańskiego punktu widzenia, przed nawróceniem
328 Atanazy zostaje biskupem Aleksandrii, będzie piastował urząd do roku 373
328 Konstanty prosi Euzebiusza o 50 odpisów Pisma Świętego
(ok.) 330 W Trewirze umiera św. Helena, matka Konstantyna
330 Konstantyn zakłada Konstantynopol
330 W Arles powstaje biskupstwo
331 Egzekucja neoplatonika Sopatera, ucznia Jamblicha, z wyroku Konstantyna
335-336 Mowy Atanazego przeciw arianom
335 Synod "zbójecki" w Tyrze
335 Atanazy zostaje wygnany z Tyru do Trewiru
335 Umiera papież Sylwester
335-337 Atanazego pisze listy
336 Paweł zostaje biskupem Konstantynopola, będzie nim do 338 roku
(ok) 336 Umiera Ariusz
1 poł. IV w. Rozwój ruchu monastycznego: wspólnoty anachoretów (od Antoniego, zm. 356) i zgromadzenia cenobitów (od Pachomiusza, zm. 346)
22 V 337 Chrzest Konstantyna na łożu śmierci
337 Juliusz zostaje biskupem Rzymu, będzie nim do roku 352
337 Konstantyn II zwalnia Atanazego z wygnania
338 Euzebiusz z Nikomedi zostaje biskupem Konstantynopola, będzie nim do roku 341
338 Euzebiusz Cezarei pisze Żywot Konstantyna
338 Kościół w Antiochii potępia Atanazego
339 Grzegorz zostaje biskupem Aleksandrii, pozostanie na urzędzie do roku 345
339 Drugie wygnanie Atanazego, będzie przebywał w Rzymie do roku 346
339 Kościół rzymski staje w obronie Atanazego
(ok.) 340 Kościół w Gangry potępia Eustacjusza biskupa Sebaste, za propagowanie skrajnego ascetyzmu
340 Bazylika św. Piotra w Rzymie zostaje wyświęcona
340 Umiera Konstantyn II zamordowany w Akwilei przez brata Konstansa I
(ok.) 340 Frumencjusz z Aksum ochrzcił Ezanę władcę państwa Aksum (Etiopia)
340-370 Działalność pisarska Eframa Syryjczyka (Hymn o trójcy Świętej)
341-357 Powstaje ustawodawstwo Konstancjusza II i Konstansa przeciw poganom
341 Kościół w Antiochii potepia Atanazego i układa nowe wyznanie wiary bez słowa "homoousios"
341 Paweł zostaje po raz drugi biskupem Konstantynopola, będzie nim przez rok
341 (lub 346)   Zakaz składania ofiar przez pogan
341 Umiera Paweł z Teb, pierwszy chrześcijański pustelnik
341 Wulfila zostaje biskupem Taurydy i rozpoczyna misję ewangelizacyjną wśród Gotów
342 Macedoniusz zostaje biskupem Konstantynopola, będzie nim do roku 346
342/343 Biskupi potępiają Atanazego w Sardyce (Sofia)
343 Powstaje biskupstwo w Moguncji
344 Macedoniusz, biskup Konstantynopola daje początek macedonianizmowi
(ok) 345 Umiera Afraat Syryjczyk
346 Atanazy powraca z wygnania
346 Firmicus Maternus pisze De errore profanorum religionum (O błędach religii pogańskich) - po nawróceniu
346 Paweł zostaje po raz trzeci biskupem Konstantynopola, będzie nim do roku 350
346 Umiera Pachomiusz Starszy - egipski mnich, twórca pierwszej reguły zakonnej
347 Prześladowania donatystów
347/350 Cyryl Jerozolimski pisze Katecheseis (Katechezy)
350 Macedoniusz zostaje po raz drugi biskupem Konstantynopola, będzie nim do roku 360
ok. 350 Grzegorz z Nazjanzu pisze hymny wzorowane na poezji greckiej
350 Atanazy pisze Apologetikos kata Arianon (Apologia przeciw arianom)
351 Kościół w Sirmium potępia swojego biskupa Fotyna za monarchianizm (Logos jest jedynie sposobem działania Boga)
352 Liberiusz zostaje biskupem Rzymu, będzie pełnił ta funkcję do 366 roku
353 Konstancjusz II jedynym cesarzem
353 Konstancjusz II oskarża Atanazego o współpracę z Magnencjuszem
353-357 Ustawy Konstancjusza II przeciw kultom pogańskim (magii i wróżbiarstwu)
354 Pierwszą wzmianką o narodzinach Chrystusa 25 grudnia, w dziele Furia Dionizego Filokalusa Chronograf z 354 roku.
354 Urodził się św. Augustyn
355 Kościół w Mediolanie wygania Atanazego i Liberiusza
355 Feliks zostaje biskupem Rzymu (z woli Konstancjusza II)
355 Biskupi zostają wyjęci spod jurysdykcji świeckiej
355 Nawrócenie na chrześcijaństwo Maryusza Wiktoryna w Rzymie
355 Umiera Donat, który zapoczątkował donatyzm
355-393 Libanios pisze Mowy
356 Trzecie wygnanie Atanazego (na pustynie Egipską), aż do roku 362
356 Frumencjusz z Aksum zostaje biskupem Aksum (Etiopia)
356 Umiera św. Antoni egipski pustelnik, tradycyjnie uznawany za twórcę anachoretyzmu
356-361 Hilary z Poitiers pisze De Trinitate (O Trójcy Świętej)
356 Jerzy, arianin, zostaje biskupem Aleksandrii, będzie nim do roku 361
356 Zamknięcie świątyń pogańskich i zaprzestanie kultu
357 Konstancjusz II odwiedza Rzym, rozkazuje usunąć z senatu ołtarz Wiktorii
357 Atanazy pisze Apologia peri tes phyges auto (Obrona z powodu ucieczki) i Apologia pros ton basilea Konstantion (Obrona do cesarza Konstancjusz)
(ok.) 357 Atanazy pisze Bios kai politeia tu... Antoniu (Żywot i czyny ojca naszego, Antoniego) - początki hagiografii
357 Odnaleziono szczątki św. Andrzeja apostoła i złożono jako relikwie w Konstantynopolu
II poł. IV w. Działalność pisarska Ojców Kapadockich: Bazylego Wielkiego, Grzegorza z Nazjanzu i Grzegorza z Nyssy
358-360 Synody w Ancyrze, Seleucji, Arminium i Konstantynopolu: sukces arianizmu i popierającego go Konstancjusza II
359 Synod w Rimini, zwołany z woli cesarza Konstancjusza II, przyjmuje formułę kompromisu filoariańskiego
360 Eudoksjusz zostaje biskupem Konstantynopola, będzie piastował funkcję do roku 369
360-390 Działalność pisarska Apolinarego z Laodikei
361 Marcin z Tours zakłada wspólnotę monastyczną w Ligugé (Francja), pierwszą w Europie
361 Apolinary zostaje biskupem Laodycei
361 Synod w Paryżu - przewodniczy Hilary z Poitiers - potępienie arian
3 XI 361 Umiera cesarz Konstancjusz II
3 XI 361 Julian Apostata zostaje cesarzem i będzie nim do 363 roku
361-364 Restauracja i reorganizacja kultów pogańskich, bez krwawych represji wobec chrześcijan
17 VI 362 Edykt Juliana utrudniający działalność nauczycielom wyznającym chrześcijaństwo
362 Powrót Atanazego do Aleksandrii
362 Synod wyznawców w Aleksandrii, sukces nicejczyków ("homoousios"), potępienie "duchoburców", (Duch Św. zaliczony do "współistotnej" Trójcy Św.)
362 Początek schizmy antiocheńskiej (lucyferiańskiej), będzie trwał do 388 (412) roku
362 Czwarte wygnanie Atanazego z Aleksandrii, tym razem na rok na pustynię egipską
363 Julian Apostata pisze Kata Galilaion (Przeciw Galilejczykom)
26 VI 363 Umiera Julian Apostata
27 VI 363 Jowian zostaje cesarzem, będzie nim 8 miesięcy
363 Jowian cofa antychrześcijańskie ustawy Juliana
26 II 364 Walentynian I zostaje cesarzem na Zachodzie, będzie nim do roku 375
28 III 364 Walens zostaje cesarzem na Wschodzie, będzie nim do roku 378
364 Kościół w Lampsakos potępia arianizm, ale antiocheńskie wyznanie wiary bez słowa "homoousios"
364 Prześladowania nicejczyków przez Walensa, będą trwały do roku 378
365 Piąte wygnanie Atanazego z Aleksandrii, jeszcze raz na rok na pustynię egipską
31 VII 365 Aleksandria zostaje zniszczona przez trzęsienie ziemi i tsunami, fala osiągnęła 12 m wysokości, ginie 5000 mieszkańców
365 Pierwszy synod w Armenii w Asztiszat
366 Konflikt o stanowisko biskupa w Rzymie między Damazym a Ursynem
366 Damazy zostaje biskupem Rzymu będzie piastował urząd do roku 384; początek doktryny Piotrowej
367 Epifaniusz zostaje biskupem Salaminy na Cyprze
367 Umiera Hilary z Poitiers
367 Atanazy, biskup Aleksandrii, jako pierwszy wylicza 27 ksiąg chrześcijańskich, które można czytać w kościołach (kanon Nowego Testamentu)
369 Eutropiusz pisze Breniarium ab urbe condita (Zarys historii od założenia miasta)
370 Festus pisze Breniarium rerum gestarum populi Romani (Zarys dziejów narodu rzymskiego)
370 Demofilos zostaje biskupem Konstantynopola, i będzie nim do roku 380
370 Marcin zostaje biskupem Tours, i będzie nim do roku 397
370 Symmachus zaczyna pisać swoje mowy Relationes, Epistulae
370 Auzoniusz zaczyna twórczość poetycką
370 Zaczynają działać Ojcowie Kapadoccy: Bazyli Wielki, biskup Cezarei Kapadockiej (370-379), Grzegorz z Nyssy (370-384), Grzegorz z Nazjanzu, biskup Sasimy (372-390)
370 Bazyli zostaje biskupem Cezarei w Kapadocji
371 Umiera Lucyferiusz a Cagliari
371 Umiera Euzebiusz z Vercelli
372 Marcin zostaje biskupem Tours
372 Zakaz zwoływania zgromadzeń manichejskich
373 Piotr zostaje biskupem Aleksandrii, o będzie nim do roku 381
373 Umiera Atanazy z Aleksandrii
373 Umiera Efrem Syryjczyk, uważany za największego pisarza Kościoła syryjskiego
373 Zakaz ponownego chrzczenia (Kodrks Teod. XVI, 6, I)
374 Ambroży zostaje biskupem Mediolanu, na urzędzie pozostanie do roku 397
374 Epifaniusza z Salaminy pisze Ankyrotos
374 Synod w Rzymie potępia Eustacjusza z Sebasty i Apolinarego z Laodycei (apolinaryzm)
375 Hunowie rozbijają państwo Ostrogotów - początek wędrówki ludów
375 Palladas z Aleksandrii zaczyna działalność poetycką
ok. 375 Dydym Ślepy pisze O Duchu Świętym
375-383 Gracjan pod wpływem Ambrożego wydaje szereg edyktów przeciw poganom i heretykom
376-377 Prześladowania donatystów
377-379 Synody w Rzymie, Aleksandrii i Antiochii, spory chrystologiczne; potępienie apolinaryzmu - Apolinar z Laodokei głosi zmieszanie elementów Boskiego i ludzkiego w Chrystusie, dające jedną naturę Boskiego Logosu
378 Gracjan rezygnuje z tytułu "pontifex maximus"
19 I 379 Teodozjusz I Wielki zostaje cesarzem na Wschodzie, będzie nim do 17 I 395 roku
379 Umiera Bazyli Wielki, jeden z Ojców kapadockich
379 Zakaz zgromadzeń heretyków
28 II 380 Edykt Teodozjusza I, Gracjana i Walentyniana II O wierze katolickiej, zwany Edyktem tesalońskim
380 Hieronim rozpoczyna działalność pisarską
380 Synod w Caesaraugusta (Saragossa)
381 Tymoteusz zostaje biskupem Aleksandrii, będzie nim do roku 385
381 Teodozjusz I zwołuje sobór w Konstantynopolu, na którym wyznanie nicejskie zostaje wyznaniem cesarstwa; potępia się arianizm i innych herezji; ogłasza boskości Ducha Świętego. Biskup Konstantynopola uznany drugim po biskupie Rzymu
381 Gezegorz z Nazjanzu zostaje biskupem Konstantynopolu
381 Synod w Akwilei
381 Nektariusz zostaje biskupem Konstantynopolu, będzie nim do roku 397
381-395 Ustawodawstwo Teodozjusza I przeciw poganom
382 Gracjan usuwa ołtarz Wiktorii z rzymskiego senatu
382 Synod w Rzymie
382 Synod w Konstantynopolu w sprawie Paolina z Antiochii i Maksyma Cynika
382 Wystąpienie Gracjana przeciw pogańskim kolegiom kapłańskim w Rzymie
383-392 Walentynian II: tolerancja wobec pogan i heretyków
383 Synod w Antiochi przeciwko mesalianom
383 Synod w Syde przeciwko mesalianom
384 Synod w Burdigala (Bordeaux) - potępienie pryscylianizmu; Pryscylian biskup Avili: dualizm i surowy ascetyzm
384 Syrycjusz zostaje biskupem Rzymu i będzie nim do 399 roku
385 Pryscylian zostaje stracony w Trewirze z wyroku Magnusa Maksymusa
385 Teofil zostaje biskupem Aleksandrii, będzie nim do roku 412
385-396 Konflikt między Ambrożym a cesarzową Justyną (arianką), matką Walentyniana II
385 Poczatek działalności pisarskiej Jana Chryzostoma
385 Ammianus Marcellinus pisze Rerum gestarum libri qui supersunt (Księgi czynów, które się zachowały)
385 Synod w Trewirze - potępienie Itacjusza
386 Nawrócenie św. Augustyna
386-440 Budowa bazyliki św. Pawła za Murami w Rzymie rozpoczęta przez cesarza Teodozjusza I
(ok.) 388 Śmierć sofisty Temistiusza
390 Konflikt Ambrożego z Teodozjuszem I z powodu masakry w Tesalonice
390 Początek twórczości poetyckiej Paulina z Noli
(ok.) 390 Augustyn pisze O wierze prawdziwej
390 Potępienie w Side (Pamifilia) messalianizmu (surowy ascetyzm, potępienie materii i pracy, zasadnicze znaczenie modlitwy dla zbawienia)
24 II 391 Edykt Teodozjusza I zakazujący składania ofiar, wchodzenia do świątyń, czczenia idoli
391 Zburzenie Serapejonu w Aleksandrii na rozkaz cesarza Teodozjusza
22 VIII 392 Eugeniusz zostaje cesarzem na Zachodzie, będzie nim do 6 IX 394
8 XI 392 Całkowity zakaz kultów pogańskich i początek wielkiej akcji niszczenia świątyń
392-394 Eugeniusz i Arbogas próbują wznowienia religii pogańskich
393 Likwidacja igrzysk olimpijskich
393 Synod w Hippo Regius (Hipponie)
394 Po raz ostatni odbyła się w Rzymie procesja na cześć Izydy
394 Z rozkazu cesarza Teodozjusza zostaje zgaszony ogień w świątyni Westy
17 I 395 Umiera cesarz Teodozjusz
17 I 395 Jedenastoletni Honoriusz zostaje cesarzem na Zachodzi, będzie nim do 15 VIII 423, w jego imieniu rządzi Stylichon
17 I 395 Siedemnastoletni Arkadiusz zostaje cesarzem na Wschodzie, będzie nim do 1 V 408
395 Początek działalności pisarskiej Rufina
395 Początek działalności pisarskiej Klaudiana
395/408 Powstaje Epitome Caesaribus
396 Augustyn zostaje biskupem Hippo Regius, będzie nim do roku 430
397-401 Spory orygenistyczne w Egipcie i potępienie Orygenesa jako heretyka
397 Jan Chryzostom zostaje biskupem Konstantynopola, będzie piastował stanowisko do 404 roku
397 Umiera św. Ambroży, arcybiskup Mediolanu
397 Umiera św. Marcin z Tours
397 Synod w Kartaginie
398 Synod w Turynie
398 Sulpicjusz Sewer pisze Żywot świętego Marcina
399 Anastazy zostaje biskupem Rzymu, będzie piastował stanowisko do 401 roku
399 Początek twórczości poetyckiej Prudencjusza
399 Augustyn występuje przeciw donatystom
398 Synod w Aleksandrii przeciw orygenistom
399 (lub 346)   Umiera Ewagriusz z Pontu, mnich pontyjski, jedem z ojców pustyni


Czytaj Chronologia chrześcijaństwa 3


Data utworzenia: 23/02/2013 @ 19:55
Ostatnie zmiany: 09/07/2023 @ 08:16
Kategoria : ==>> WPROWADZENIE
Strona czytana 10577 razy


Wersja do druku Wersja do druku

 

Komentarze


Komentarz #1 

autor : jonbakari 04/05/2013 @ 03:13

koniecznie napiszcie resztę,
 
Trzecie Oczko
0-ameryka_Chac mool.jpg0-ameryka-Palenque.jpg0-ameryka-religion-aztecas2.jpg0_maya4.jpg0-ameryka-Aztec-xolotl.jpg0-ameryka-piramida2.jpg0-ameryka-skull.jpg0-ameryka-gold2.jpg0-ameryka-El_Tajin.jpg0-moche.jpg0-ameryka-saqsay4.jpg0-ameryka_Maize God.jpg0-ameryka-Inca2.gif0-ameryka-Uxmal_Pyramid_of_the_Magician.jpg0-ameryka-olmec.jpg0-ameryka-jukatan.jpg0-america-Teotihuacan2.jpg0-ameryka-uxmal7.jpg0-america-Teotihuacan.jpg0-ameryka-maska3.jpg0-maya-pismo.gif0-ameryka-gold.jpgmask-teotihuacan.jpg0-ameryka-Maya.jpg0-ameryka-religia2.jpg0-ameryka_Kalasasaya_Tiwanaku_Bolivia.jpg0-ameryka-Chichen-Itza.jpgprecolumbiana-peru.jpg0-mex_tula2.jpg0-ameryka-Xalapa.jpg0-nazca.jpg0-ameryka-inca.jpg0-ameryka-el-tajin.jpg0-maja.jpg0-ameryka_chichen_itza.jpg0-ameryka-machu-picchu_2.jpg0-ameryka-JaguarGod.jpg0-ameryka-05.jpg0-ameryka-01.jpg0-ameryka-03.jpg0-ameryka-03-Sacsayhuaman.JPGameryka-grzyb.png
Rel-Club
Sonda
Czy jest Bóg?
 
Tak
Nie
Nie wiem
Jest kilku
Ja jestem Bogiem
Ta sonda jest bez sensu:)
Prosze zmienić sondę!
Wyniki
SzukajArtykuły

Zamknij => WISZNUIZM <<==

Zamknij - Japonia

Zamknij BUDDYZM - Lamaizm

Zamknij BUDDYZM - Polska

Zamknij BUDDYZM - Zen

Zamknij JUDAIZM - Mistyka

Zamknij NOWE RELIGIE

Zamknij NOWE RELIGIE - Artykuły Przekrojowe

Zamknij NOWE RELIGIE - Wprowadzenie

Zamknij POLSKA POGAŃSKA

Zamknij RELIGIE WYMARŁE - Archeologia

Zamknij RELIGIE WYMARŁE - Bałtowie

Zamknij RELIGIE WYMARŁE - Manicheizm

Zamknij RELIGIE ŻYWE - Konfucjanizm

Zamknij RELIGIE ŻYWE - Satanizm

Zamknij RELIGIE ŻYWE - Sintoizm

Zamknij RELIGIE ŻYWE - Taoizm

Zamknij RELIGIE ŻYWE - Zaratustrianizm

-

Zamknij EUROPA I AZJA _ _ JAZYDYZM* <<==

Nasi Wierni

 7117849 odwiedzający

 213 odwiedzających online